Jezus Do Ludzkości

Z łatwością pochłaniacie fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców

piątek, 18 stycznia 2013 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, jak łatwo zagłuszyć Mój Głos przez wrzaski fałszywych proroków, którzy w tym czasie przeniknęli do świata. Jakże niemądrzy są ci spośród was, włącznie z Moimi wiernymi wyznawcami, którzy są tak głodni Mojej Miłości, że z łatwością pochłaniają fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców.

Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom? Czy nie powiedziałem wam, że Moje Słowa, które teraz wam przekazuję, są ostatnimi tego rodzaju? Dlaczego więc z niecierpliwością szukacie słów nowo ogłaszających się proroków, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu? Ich pragnieniem jest szukanie chwały i zwrócenie uwagi. To, co robią, to karmienie Moich owiec słabą namiastką pełną słów bez treści. Wiele z tych biednych dusz nie ma złych zamiarów, bo wielu podąża za swoją pobożnością względem Mnie, aby przekazywać Miłość Bożą. Jednak Ja nie zalecam im takiego działania, ponieważ nie objawiam im Mojego świętego Słowa ani szczegółów Mojego Najświętszego Planu. Inni, niestety, są pod wpływem złego ducha, aby odciągać od Mojego świętego Słowa.

Gdy tak wiele głosów z ust fałszywych proroków przyciąga uwagę wielu, Mój prawdziwy Głos jest odrzucany. Wy, którzy szukacie Mojego Głosu i którzy słuchaliście słów wielu samozwańczych proroków, musicie Mnie teraz słuchać.

Istnieją wybrane dusze, z którymi kontaktuję się od dziesięcioleci. I nadal z nimi rozmawiam. Od początku tej Misji nie dałem zgody ani jednej duszy do publicznego głoszenia Mojego Słowa w tym czasie, z wyjątkiem tych umiłowanych wybranych dusz, które pracują dla Mnie od lat.

Jak mam wzmocnić Mój Głos, abyście Mnie usłyszeli? Czego szukacie? Czy prawdy? Czy sensacji? Czy poezji – która wywołuje w was wrażenie, jak Moje Słowo powinno być spisane na papierze? Dlaczego więc ze wszystkich proroków, którzy twierdzą, że mówią z Mojego upoważnienia, odrzucacie Mnie w tych Orędziach? O, jak bardzo jesteście oszukiwani. Jak bardzo jesteście odciągani od Moich kochających Ramion. Jak bardzo jesteście zwodzeni, że słuchacie słodkich dźwięków, które nie przypominają Mojego prawdziwego Słowa.

Nadejdzie czas, kiedy będziecie się wstydzić swojego okrucieństwa, waszego gorzkiego odrzucenia Mojego świętego Słowa, waszej upartej odmowy, zrodzonej z grzechu pychy, aby w tym czasie przyjąć Moje święte Słowo. Bo to jest czas na objawienie Prawdy ludzkości dla dobra waszych dusz, duszy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

Obiecałem światu, że Prawda będzie mu objawiona w tym czasie, ale tak wielu z was jest ślepych i głuchych na Słowo Boga. Proszę was o refleksję nad waszym poszukiwaniem Mojego Miłosierdzia, Mojego Słowa i Mojej obietnicy. Następnie musicie Mnie błagać, abym was poprowadził i dał wam jasność umysłu, żebyście Mnie zobaczyli, usłyszeli, zaufali Mi i w końcu w pełni poddali się Mojemu pragnieniu ratowania waszych dusz. Nie wolno wam tracić czasu na zastanawianie się ani też nie dajcie się zwieść, bo Ja was potrzebuję.

Wasz Jezus

You devour, so easily, those false words presented to you by liars

Friday, January 18th, 2013 @ 20:15

My dearly beloved daughter, how easy it is for My Voice to be drowned out by the screeches of the false prophets who infiltrate the world at this time.

How foolish are those amongst you, including My faithful followers, who are so hungry for My Love, that you devour, so easily, those false words, presented to you by liars.

Don’t you know that I only convey My Word to, but, just a few souls? Have I not told you that My Words, given to you, now, are the last of their kind? Why then do you eagerly seek out the words of newly declared prophets who claim to speak on My behalf? Their desire is to seek glory and attention. What they do is feed My flock with a weak alternative, full of words with no substance. For many of those poor souls, they mean no harm as many are being led by their devotion to Me, in order to impart the Love of God. Yet I do not instruct them to do so, for I do not reveal to them My Sacred Word, or details of My Sacred Plan. Others, sadly, are being influenced by the spirit of evil in order to detract from My Holy Word.

While so many voices, from the mouths of false prophets, command the attention of many, My True Voice is cast to one side. To those of you who seek out My Voice, and who witnessed the words of many self-proclaimed prophets, you must listen to Me now.

There are chosen souls through whom I have communicated for decades. I still communicate with them. Since the start of this Mission, I have not given one more single soul permission to proclaim My Word in public at this time, with the exception of those beloved chosen souls who have worked for Me for years.

How do I raise My Voice, so that you can hear Me? What is it you seek? Is it the Truth? Is it sensation? Is it poetry – which reminds you of how My Word should appear on paper? Why then, of all the prophets who say they speak on My behalf, do you reject Me through these Messages?

Oh how you are being deceived. How you are being drawn away from My Loving Arms. How you are being seduced to listen to sweet sounds, which bear no similarity to My True Word.

The time will come when you will be ashamed of your cruelty, your bitter rejection of My Holy Word, your stubborn refusal, borne out of the sin of pride, to embrace My Sacred Word, at this time. For this is the time for the Truth to be revealed to humanity, for the sake of your souls and the souls of every man, woman and child.

I promised the world that the Truth would be revealed to them during this time, yet so many of you are blind and deaf to the Word of God. I ask that you reflect on your quest for My Mercy, My Word and My Promise. Then you must beg Me to guide you and give you the clarity of mind, so that you can see Me, hear Me, trust Me and, finally, surrender in full to My desire to save your soul. You must not waste time pondering, or being led astray, for I need you.

Your Jesus