Jezus Do Ludzkości

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty 92 – O Łaskę wytrwałości

niedziela, 6 stycznia 2013 roku, godz. 17.50

Moja szczerze umiłowana córko, za sprawą Ducha Świętego obcy sobie ludzie z całego świata odpowiadają teraz na to wezwanie z Nieba. Tylko dzięki Mocy Ducha Świętego tak wiele tysięcy dusz schodzi się z miłością w sercach, by tworzyć Moje grupy Krucjaty Modlitwy.

Poznacie natychmiast, że dana misja od Boga jest prawdziwa, po liczbie ludzi powołanych, którzy łączą się w jedno w Moje Święte Imię. Żadnego zadawania pytań. Żadnego żądania pieniędzy. Żadnych sporów. Wszyscy łączą się po prostu z miłości do Mnie. Z powodu odpowiedzi tak wielu dusz na Moje Modlitwy Krucjaty, w tak wielu krajach, daję im teraz to błogosławieństwo.

Moi umiłowani uczniowie, przynosicie Mi wielką radość i pocieszenie. Za okazywaną wierność i wytrwałość błogosławię was Darem Ducha Świętego. Od tego dnia przy każdym zadaniu, którego wykonania się podejmiecie, aby Mi pomóc ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem, dam wam szczególną Łaskę, którą natychmiast rozpoznacie. To jest Łaska wytrwałości w obliczu przeciwności.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 92
O Łaskę wytrwałości

O drogi Jezu, proszę Cię o Dar wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie Łaskami, których potrzebuję,
by zachować Twoje najświętsze Słowo.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem znieważany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i osłoń mnie Łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony i brakuje mi sił, i kiedy staję w obliczu wszystkich udręk, które mnie czekają, gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Ci ratować ludzkość.

Amen.

Idźcie, Moi drodzy wyznawcy, i wiedzcie, że Moje Serce płonie z miłości i radości, gdy jestem świadkiem waszej miłości, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie.

Kocham was. Okrywam was Moją Najdroższą Krwią.

Wasz Jezus

Please recite this Crusade Prayer (92) for the Grace of Perseverance

Sunday, January 6th, 2013 @ 17:50

My dearly beloved daughter, it is through the Holy Spirit that strangers, from all over the world, are now responding to this call from Heaven.

It can only be by the Power of the Holy Spirit that so many thousands of souls have come together with love in their hearts in order to follow My Crusade Prayer Groups.

You will know, immediately, when a Mission from God is authentic, by the numbers who are called and who unite as one in My Holy Name. No questions are raised. No monies sought. No arguments. All simply join together, out of their love for Me. Because of the response of so many souls to My Crusade Prayers, in so many nations, I now give them this Blessing.

My beloved disciples, you bring Me great joy and comfort. For the loyalty and the perseverance you have demonstrated, I bless you with the Gift of Holy Spirit. From this day, for every task you undertake, to help Me to save souls, before My Second Coming, I will give you a special grace, which you will recognise immediately. It is the Grace of Perseverance in the face of adversity.

Please recite this Crusade Prayer.

Crusade Prayer (92)

for the Grace of Perseverance

O dear Jesus, I ask you for the Gift of Perseverance.

I beg You to bestow upon me the graces I need to uphold Your Most Holy Word.

I ask You to rid me of any lingering doubts.

I ask You to flood my soul with kindness, patience and perseverance.

Help me to remain dignified when I am insulted in Your Holy Name.

Make me strong and cover me with the grace to keep going, even when I am tired, lacking in strength and when faced with all the tribulations, which lie ahead, as I work tirelessly to help You save humanity.

Amen.

Go, My precious followers, and know that My Heart bursts with love and joy as I witness your love when you respond to My Call.

I love you. I cover you with My Precious Blood.

Your Jesus