Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Czasy, które was czekają, będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan

piątek, 4 stycznia 2013 roku, godz. 12.30

Moje drogie dzieci, musicie się modlić, aby kościoły chrześcijańskie obudziły się na Prawdę tych Orędzi. Dzięki swojej liczebności będą dalej stać na straży Nauczania Mojego Syna.

On, Mój drogi Syn, pragnie wierności wszystkich Jego wyznawców. Musicie się modlić, żeby ci, którzy w Jego kościołach są odpowiedzialni za codzienne głoszenie Jego świętego Słowa, pozostali Mu wierni przez cały czas.

Muszę usilnie was prosić, abyście nie słuchali żadnej nowej doktryny, jaka zostanie przedstawiona w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, która nie jest przynoszona w Jego Święte Imię.

Czasy, które was czekają, będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan. Będziecie potrzebowali wielkiej wytrwałości, jeśli będziecie chcieli pozostać wierni Bogu.

Kiedy inni chrześcijanie będą was prowokować, zastraszać i prześladować, abyście zaakceptowali nowe prawa, o których będziecie wiedzieli w waszych sercach, że nie pochodzą od Boga, to musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, abyście pozostali wierni swojej wierze.

Modlitwa Krucjaty 91
Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze

O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w potrzebie, kiedy będę musiał zmierzyć się ze złem.

Pomóż mi bronić Słowa Bożego z siłą i odwagą,
bez jakiegokolwiek lęku w duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa i bym mógł całkowicie i w pełni poddać moje lęki, moje zmartwienia i mój smutek.

Pomóż mi, abym mógł nieustraszenie iść naprzód tą samotną drogą, by głosić Prawdę świętego Słowa Bożego, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niewykonalnym.

O Matko Najświętsza, proszę, by przez Twoje wstawiennictwo wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna przez cały czas podczas prześladowań.

Amen.

Dzieci, musicie pamiętać, że gdy wasza wiara jest ciągle poddawana próbie, znieważana i wyszydzana, to Mój Syn cierpi razem z wami. To cierpienie i prześladowanie jest takie, jakie było w czasie Jego okrutnej rozprawy sądowej, podczas której został oskarżony o herezję jedynie z powodu mówienia Prawdy. Prawda, gdy jest głoszona, budzi kontrowersje, gniew, a czasem przemoc. Pamiętajcie, że Mój Syn da wam siłę, której będziecie potrzebowali, aby przetrwać ten czas wielkich trudności.

Dzieci, słuchajcie Mojego wołania. Będę wstawiała się za wami, abyście pozostali silni i by Mój Syn wylał na was deszcz szczególnych Łask, które pozwolą wam uniknąć zmuszenia was do przyjęcia bluźnierczych praw, które spowodują wielki rozłam w kościołach chrześcijańskich, a zwłaszcza w Kościele katolickim.

Kocham was i ofiaruję wam Moje modlitwy na każdym etapie waszej wędrówki drogą Prawdy.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The times ahead will be challenging for all Christians

Friday, January 4th, 2013 @ 12:30

My dear children, you must pray that the Christian Churches wake up to the Truth of these Messages. It will be by the power of their numbers that they will continue to uphold the Teachings of my Son.

He, my precious Son, desires the loyalty of all of His followers. You must pray that those amongst His Churches, with responsibility for the daily proclamation of His Holy Word, remain loyal to Him at all times.

I must urge you not to listen to any new doctrine which will be presented in the Name of my Son, Jesus Christ, which does not come in His Holy Name.

The times ahead will be challenging for all Christians. You will need great perseverance if you wish to remain true to God.

When you are challenged, bullied and persecuted, by other Christians, to accept new laws, which you will know in your heart are not from God, then you must recite this Crusade Prayer to keep you true to your Faith.

Crusade Prayer (91)

Keep me true to my Faith

O Blessed Mother of Salvation, protect me in my hour of need, when I am confronted with evil.

Help me to defend the Word of God with strength and courage, without any fear in my soul.

Pray that I remain loyal to the Teachings of Christ and that I can fully surrender my fears, my worries and my sadness, completely.

Help me, so that I can walk fearlessly ahead on this lonely path, in order to proclaim the Truth of the Holy Word of God, even when the enemies of God make this task almost impossible.

O Blessed Mother, I ask that, through your intercession, the faith of all Christians remains strong, at all times, during the persecution.

Amen.

Children, you must remember that when your faith is constantly being challenged, insulted and sneered at, that my Son suffers with you. This suffering and persecution is as it was during His cruel trial, during which He was accused of heresy for simply speaking the Truth.

The Truth, when spoken, attracts controversy, anger and, sometimes, violence. Know that my Son will give you the strength you will need, to endure this time of great difficulty.

Listen children to my call. I will intercede, on your behalf, to keep you strong, and my Son will shower you with special graces to enable you to avoid being bullied into accepting blasphemous laws, which will cause a great rift in the Christian Churches and, in particular, the Catholic Church.

I love you and offer you my prayers at every stage of your journey on the path of Truth.

Your beloved Mother
Mother of Salvation