Jezus Do Ludzkości

Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już więcej zwodził dzieci Bożych

środa, 19 grudnia 2012 roku, godz. 12.30

Moja szczerze umiłowana córko, świat musi wiedzieć, że Era Pokoju będzie zwieńczeniem Mojej obietnicy, a będę panował w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Będzie to Panowanie duchowe, a Mój Kościół, Nowe Jeruzalem, będzie trwał w pokoju i Moje Słowo będzie słyszane pośród wszystkich narodów.

Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już więcej zwodził dzieci Bożych. To Panowanie nie będzie symboliczne, ale Drzewo Życia będzie oddychać Miłością i Pokojem, tak że nikt z błogosławionych, aby cieszyć się Moim Nowym Rajem, nie będzie doznawał śmierci, nawet gdy pod koniec tego okresu, choć na krótki czas, szatan zostanie uwolniony.

Mój plan jest zgodny z Wolą Mojego Ojca i żaden człowiek nie ma prawa zaprzeczać Woli Boga.

Nie popełnijcie błędu, musicie przyjąć Słowo Boże, które jest zawarte w Księdze Mojego Ojca, bo jeśli go nie przyjmiecie, zostaniecie oszukani co do proroctw danych człowiekowi, odkąd czas się rozpoczął.

Postępujcie tylko Moją drogą. Przyjmijcie Moje obietnice. Nie wątpcie we Mnie, bo obrazicie Mnie przez to. Albo zaakceptujecie Mnie jako Zbawiciela i zaufacie Mi całkowicie, albo nie uczynicie tego w ogóle.

Moje Słowo jest Prawdą. Gdy Prawda zostanie przyjęta przez każdą żyjącą duszę, będzie kluczem do wolności i do Bram Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

Satan will be bound during My Reign and will no longer deceive God’s children

Wednesday, December 19th, 2012 @ 12:30

My dearly beloved daughter, the world must know that the Era of Peace will be the culmination of My Promise, where I will Reign over the New Heavens and the New Earth. This will be a Spiritual Reign and My Church, the New Jerusalem, will be at peace and My Word will be heard amongst all nations.

Satan will be bound during My Reign and will no longer deceive God’s children. This Reign, will not be a symbolic one, but where the Tree of Life will breathe Love and Peace so that all those who are blessed to enjoy My New Paradise will not suffer death even when Satan will be released, albeit for a short time, at the end of this period.

My Plan is according to the Will of My Father and no man has the right to deny the Will of God.

Make no mistake, you must accept the Word of God which is contained in My Father’s Book because if you do not then you will be deceived as to the prophecies given to man since time began.

Follow only My Path. Accept My Promises. Do not doubt Me for you will insult Me. You either, accept Me as your Saviour and trust in Me completely, or not at all.

My Word is the Truth. The Truth will, when accepted by every living soul, be the key to freedom and to the Gates of My New Paradise.

Your Jesus