Jezus Do Ludzkości

Płomienie Mojego Miłosierdzia wkrótce zstąpią na każdą duszę jak języki ognia

wtorek, 18 grudnia 2012 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas, aby każdy z Moich wyznawców zrozumiał, że Moje Miłosierdzie musi zostać przyjęte bez lęku. Nie przychodzę, by podczas Ostrzeżenia krzywdzić czy sądzić dzieci Boże. Przychodzę tylko przygotować je poprzez ujawnienie im prawdy w ich sercach.

Tylko ufając w Moją Miłość i Boskość będziecie mogli odczuć prawdziwą radość i pokój. Jeśli pozwolicie, aby lęk zawładnął waszymi sercami, nie będziecie w stanie przyjąć Mojego Daru. Radujcie się, bo kocham was wszystkich.

Czas świętowania Mojego Narodzenia jest ważny, ponieważ coraz mniej narodów toleruje Moje Imię. Gdy świętujecie Moje Narodzenie, potwierdzacie swoje zbawienie.

Dałem wam Dar wolności. Teraz dzielcie się Prawdą z innymi bez lęku w sercach.

Kiedy dla całego świata nadchodzi czas, by doświadczyć publicznego wydarzenia Mojego Powtórnego Przyjścia, będziecie żałowali, że nie rozpowszechnialiście Mojego Słowa wśród zagubionych dusz.

Proszę, przygotujcie swoje serca i dusze, aby mogły zostać oczyszczone w oczekiwaniu spełnienia się Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia.

Wykorzystajcie ten czas na modlitwę. Spędzajcie czas z rodziną i z tymi, którzy są wam bliscy. Pomagajcie tym, którzy mają kłopoty związane z ciałem i duchem.

Płomienie Mojego Miłosierdzia wkrótce zstąpią na każdą duszę jak języki ognia. Nie wolno się wam zatrzymać z lęku czy martwić. Proszę tylko o jedno, abyście w każdej chwili byli przygotowani.

Wasz Jezus

My Flames of Mercy, like Tongues of Fire, will descend on every soul soon

Tuesday, December 18th, 2012 @ 19:30

My dearly beloved daughter, it is time for each of My followers to understand that My Mercy must be accepted without fear.

I am not coming to harm or judge God’s children during The Warning. I come only to prepare them by revealing to them the truth in their hearts.

Only by trusting in My Love and Divinity can you feel real joy and peace. If you allow fear to grip your heart, you will not be able to accept My Gift. Rejoice, for I love all of you.

The time to celebrate My Birth is important, as fewer and fewer nations tolerate My Name. When you celebrate My Birth, you acknowledge your own salvation.

I have given you the Gift of Freedom. Now share The Truth with others without fear in your hearts.

When the time comes for the whole world to witness the public event of My Second Coming, you will regret not having spread My Word to lost souls.

Please prepare your hearts and souls so that they can be cleansed in anticipation of My Promise to come again.

Use this time in prayer. Spend time with family and those close to you. Help those who are troubled in body and spirit.

My Flames of Mercy, like Tongues of Fire, will descend on every soul soon. You must not stop in fear or be worried. All I ask is that you are prepared at all times.

Your Jesus