Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość

czwartek, 22 listopada 2012 roku, godz. 19.00

Moja najdroższa córko, Światło Mojej Miłości pada dziś na ziemię w nadziei, że poruszy serca Moich dzieci. Ci, którzy Mnie nie znają, i wielu tych, którzy się boją zbliżyć do Mnie, powinni wiedzieć, że pragnę zabrać ich do Królestwa Mojego Syna.

Jestem Bogiem Miłości i Bogiem, który przekazał wam Dar Zbawienia. Nie wolno wam odrzucić tego Daru, bo został dany ludzkości, aby ponownie mogła się zjednoczyć i cieszyć Rajem, który stworzyłem dla nich na początku.

To jest czas na Dzień Pański i na was, Moje dzieci, abyście się przygotowywali do tego wielkiego dnia.

Wkrótce ma przyjść czas na Moją Boską Interwencję, byście mogli być zbawieni i wejść przez Bramy Królestwa Mojego Syna.

Kiedy proroctwa przepowiedziane w Mojej świętej Księdze zaczną się realizować, w końcu przyjmiecie Prawdę.

Prawda, którą obiecałem ludzkości na te czasy, jest wam teraz przekazywana. Możecie zapytać, dlaczego jeszcze raz chcę przekazać Moim dzieciom Prawdę Mojego świętego Słowa. To dlatego, że tak niewielu w dzisiejszym świecie wierzy w Moje istnienie. Oni już nie zważają na Moje dziesięć przykazań.

Zarozumiałość zastąpiła pokorę u Moich dzieci, również u wielu wyświęconych sług, którzy zostali powołani do przekazywania Prawdy. Wielu lekceważy Prawdę Mojego Słowa, a co gorsza, nigdy nie byli nauczani o sensie swojego istnienia na ziemi.

Tak wiele dusz może być teraz odkupionych dzięki Mojej Miłości, dlatego przez Mojego umiłowanego Syna daję wam wskazania, czego od was oczekuję.

Przyjmijcie Prawdę. Przypominajcie waszym bliskim o Mojej wielkiej Miłości do Moich dzieci. Jak każdy dobry ojciec będę ostrzegał Moje dzieci przed niebezpieczeństwami, które napotkają. Nigdy im nie pozwolę wpaść na oślep w sieć oszustwa, która spadła na ludzkość jak sieć rybacka na niczego niepodejrzewającą ławicę ryb. Nie pozwolę tym, którzy starają się nie dopuścić do tego, aby słuchano Mojego świętego Słowa, aby powstrzymano Słowa Mojego Syna. Ani też nie zaniedbam Swojego obowiązku ostrzegania Moich dzieci o karach, przed którymi stoją, jeśli nadal będą Mnie obrażać poprzez swój sposób traktowania innych.

Jestem waszym Ojcem. Jestem odpowiedzialny za ponowne zebranie Moich dzieci i zrobię wszystko, aby ocalić Moje dzieci przed krzywdą.

Szatan i oddani mu jego zwolennicy zastosują wszystkie strategie, wszelkie podstępy, aby was powstrzymać od słuchania Prawdy.

Składam wam tę uroczystą obietnicę. Szybko zostaniecie wzięci w Moje Ramiona i pod ochronę wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Rozpoczęła się bitwa o dusze, choć dla wielu z was może to nie być oczywiste.

Abyście mogli cieszyć się Moim Nowym Rajem na ziemi, musicie przyjąć Moją Dłoń, gdy wyciągam ją do was. Nie lękajcie się, ponieważ osłonię Swoją Pieczęcią wszystkich tych, którzy oddają hołd Mnie, swojemu Ojcu Przedwiecznemu, i Mojemu drogiemu Synowi.

Słuchajcie Mojego wezwania. Bądźcie silni. Zamknijcie uszy na podszepty bestii, bo on wykorzystuje te dusze, które są splamione grzechem pychy, aby zabrać was ode Mnie.

Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. Nie wolno wam odrzucić tego Raju, bo on jest waszym Dziedzictwem. Jak wielu z was odrzuciłoby dziedzictwo wielkiego bogactwa na świecie? Bardzo niewielu. Nie popełniajcie błędu, odwracając się od tego Daru.

Każdy, kto stara się was powstrzymać, potrzebuje waszych modlitw, ponieważ kocham wszystkie Moje dzieci.

Ja, wasz Ojciec, zapewnię, że Mój wielki plan obwieszczenia Powtórnego Przyjścia Mojego Syna się nie opóźni.

Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna, a niczego więcej nie będziecie pragnęli. Kocham was. Płaczę z powodu wielu z was, zbyt upartych, aby zobaczyć, że to jest rzeczywiście wezwanie z Nieba, obiecane, aby przygotować was do Nowej Ery Pokoju.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: I offer you the most perfect future

Thursday, November 22nd, 2012 @ 19:00

My dearest daughter, the Light of My Love falls over the earth today, in the hope that My children’s hearts can be stirred.

For those who do not know Me, and there are many who are afraid to approach Me, you should know that I desire to take you into My Son’s Kingdom.

I Am the God of Love and the God who bequeathed to you the Gift of Salvation.

You must not discard this Gift for it was given to humanity so that they could unite again to enjoy the Paradise, which I created for them in the first place.

This is the time for the day of the Lord and you, My children, are being prepared for this great day.

The time for My Divine Intervention, so that you can be saved that you can enter the gates of My Son’s Kingdom, is to take place soon.

When the prophecies foretold in My Holy Book begin to take place you will finally accept the Truth.

The Truth I have promised humanity for these times is being given to you now.

Why, you may ask do I need My children to be given the Truth of My Holy Word again?

It is because so few believe in My existence in the world today. They no longer heed My Ten Commandments.

Arrogance has replaced humility amongst My children, including many sacred servants who were appointed to impart the Truth. Many disregard the Truth of My Word and even more have never been taught the meaning of their existence on earth.

So many souls can now be redeemed because of My Love and I have, therefore, given you instructions, through My beloved Son, as to what is expected of you.

Embrace the Truth. Remind those close to you of My Great Love for My children.

As any good Father I will warn My children of the dangers they face. I will never allow them to walk blindly into the web of deceit, which has fallen upon mankind, like a fisherman’s net over an unsuspecting shoal of fish.

I will not allow those who try to stop My Holy Word from being heard to trip up the Words of My Son. Nor will I fail, in My duty, to warn My children of the punishments they will face if they continue to offend Me by their treatment of others.

I Am your Father. I Am responsible for gathering My children together again and I will use everything necessary in order to salvage My children from harm.

Every tactic, every trick will be used by Satan and his dedicated followers to stop you from hearing the Truth.

This I solemnly promise. You will be taken swiftly into My Arms and into the protection of My Son’s Great Mercy.

The battle for souls has commenced, although this may not be apparent to many of you.

In order for you to enjoy My New Paradise on earth, you must accept My Hand, as it is reaches out to you. Do not be afraid for I cover all those who honour Me, their Eternal Father and My Precious Son, with My Seal.

Heed My Call. Be strong. Close your ears to the whispers of the beast as he uses those souls, who are stained with the sin of pride, to take you away from Me.

I offer you the most perfect future. You must not reject this Paradise for this is your inheritance. How many of you would reject an inheritance of great wealth in the world? Very few. Do not make the mistake of turning your back on this Gift.

Anyone who tries to stop you needs your prayers, for I love all of My children.

I, your Father, will ensure that My great plan, to herald the Second Coming of My Son, will not be delayed.

Come to Me, through My Son, and you will want for nothing. I love you. I weep for many of you, too stubborn to see that this is, indeed, the call from Heaven, promised to prepare you for the New Era of Peace.

Your Beloved Father
God the Most High