Jezus Do Ludzkości

Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę

środa, 21 listopada 2012 roku, godz. 23.30

Moja szczerze umiłowana córko, z każdym surowym Orędziem, które przekazuję wszystkim dzieciom Bożym, zawsze pamiętaj, że Moja Miłość jest wszechmiłosierna. Moja cierpliwość znosi wszystko i ocalę każdego człowieka, który wzywa Mojego Miłosierdzia, niezależnie od ciężaru jego grzechów.

Jak bardzo pragnę uwolnić wszystkich z uścisku zwodziciela, który coraz ściślej kontroluje każdą uwiedzioną przez siebie duszę, tak że wielu jest już bezradnych wobec jego siły. Niech nie będzie nikogo, kto by tego nie zrozumiał. Kiedy dobrowolnie sprzedaliście duszę szatanowi, on nie pozwoli wam się wyswobodzić. Tylko Ja mogę was wyzwolić.

Kiedy te dusze, które są utracone dla Mnie z powodu grzesznego życia, jakie prowadzą, próbują zmienić swoje postępowanie, one także będą walczyć z bestią. Ponieważ jest to bestia, który czuje się poszkodowany i jest wściekły. Dla wielu, nawet tych, którzy są poświęceni Mnie, ich Jezusowi, stanie się on od czasu do czasu jak cierń w boku. Nic go nie zadowoli, dopóki nie ulegniecie jego pokusom, które różnią się w zależności od osoby.

Ponieważ każdy z was jest grzesznikiem i nadal nim będzie, dopóki nie będzie oczyszczony z grzechu, uznajcie grzech za fakt, ale walczcie z nim.

Ci z was, którzy znają Mnie bliżej, wiedzą, że zawsze można ufać Mojemu Miłosierdziu.

Wiecie, jak ważne jest utrzymywanie codziennej łączności ze Mną. To może być tak proste jak rozmowa ze Mną w trakcie dnia pracy. To jest idealny czas, aby składać Mi małe ofiary. Jeśli ktoś was skrzywdzi, ofiarujcie Mi tę próbę, abym mógł z tego powodu uratować dusze. Jeśli jesteście poddani zmaganiu, z którym się mierzycie, i nie potraficie sobie z tym poradzić, musicie Mi pozwolić, abym zabrał wam to brzemię.

Wiele osób ciężko pracuje przez długie godziny zarówno w domu, jak i poza nim. Proszę tylko, abyście zwrócili się do Mnie w myślach, gdy potrzebujecie wsparcia i pomocy, bo wtedy odpowiem na waszą modlitwę.

Nigdy nie popełniajcie błędu, myśląc, że można się zwracać do Mnie, tylko będąc w kościele albo przed i po otrzymaniu świętych sakramentów. Oto jestem w każdym momencie dnia. Odpowiadam na każdą prośbę, jeśli jest zgodna z Moją Świętą Wolą.

Moi umiłowani uczniowie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. Jednoczę was, naród z narodem, tak żebym mógł przynieść pokój i jedność wśród chaosu, który nadejdzie.

Pozwólcie Mi przyprowadzić was do Mojej świętej rodziny, a będziecie wzmocnieni. Wtedy powstaniecie i uderzycie do przodu, odnowieni i ze świeżym zapasem energii, aby prowadzić Moją Armię, która jeszcze w wielu krajach nie została utworzona.

Pozostawajcie wierni Moim poleceniom.

Proszę, rozpowszechniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie wolno jej sprzedawać. Musi być dostępna dla każdego. Przekazujcie jej kopie tym wszystkim, którzy potrzebują ochrony.

Podział na wiernych wyznawców, tych, którzy akceptują Księgę Mojego Ojca, Najświętszą Biblię, i tych, którzy chcą zmienić Prawdę, ma się wkrótce uwydatnić.

Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy.

Druga połowa przeinaczy Prawdę. Uczynią to, aby odpowiadało to ich własnym politycznym i osobistym motywacjom, które będą ukryte w specjalnie ukutym języku.

Prawda zostanie wkrótce uznana za kłamstwo, a Bóg będzie obwiniany. Będą lekceważąco oświadczać, że prawa ustanowione przez Mojego świętego Wikariusza są staroświeckie i nie odpowiadają współczesnemu społeczeństwu.

Każda przebiegła argumentacja będzie w bezpośrednim konflikcie z Prawami Bożymi, a będzie się to sprowadzało do tego – ci ludzie chcą wprowadzenia praw, które zalegalizują grzech. Oni nie kochają Boga. Mówią, że kochają, jednak wielu z tych, którzy promują takie prawa, jest ateistami, choć nie ujawniają swoich prawdziwych przekonań. Wiele z ich planów obejmuje zakazanie chrześcijańskich praw.

Z jednej strony tolerują prawa, które umożliwiają kobietom aborcję dzieci z powodu wyborów dotyczących sposobu życia. Używają argumentów związanych z możliwością wyboru, a ten wybór stosuje się do potrzeb matki, ale nie dziecka. Wiele kobiet będzie udręczonych po zgładzeniu życia w ten sposób. Wiele będzie miało poczucie straty, ponieważ będą wiedzieć w swoich sercach, że życie, które zgładziły, było stworzone przez Boga.

Przedstawią każdy mocny i przekonujący argument, aby doprowadzić do legalizacji aborcji. Chwycą się każdego podstępu, aby zyskać poparcie, które doprowadzi do wprowadzenia aborcji dla wszystkich.

Z powodu tego grzechu zniszczę ich kraje.

Grzech aborcji powoduje u Mojego Ojca wielki ból i On nie pozwoli, aby dalej to trwało. Narody, które ciągle starają się uczynić ją dostępną dla większej liczby kobiet i które promują ją jako dobrą rzecz, zostaną usunięte i zmierzą się z karą, która może nie przynieść odnowy. Będą winni grzechu morderstwa i będą jedną z pierwszych grup, które odczują ból podczas Ostrzeżenia.

Bóg nie pozwoli tknąć wam życia, które stworzył. Zostanie wam wymierzona Jego kara w postaci trzęsień ziemi, a wiele narodów dalej będzie otrzymywać karę po karze, aż do Dnia Pańskiego.

Aborcja i morderstwo będą dwoma grzechami, z powodu których Mój Ojciec ześle na świat ciężkie kary.

Grzech, Moi uczniowie, jest czymś w rodzaju skazy, która niszczy wasze dusze każdego dnia. Ale kiedy jesteście w stanie Łaski, ten grzech maleje. Im więcej przyjmujecie sakramentów Komunii Świętej i spowiedzi, tym większe Łaski otrzymujecie.

Wam, którzy codziennie uczęszczacie na Mszę, są dawane bardzo szczególne Łaski. Bo wy, Moi pobożni wyznawcy, szybko przejdziecie przez Bramy Mojego Raju.

Idźcie teraz i spędźcie trochę więcej czasu ze Mną. Rozmawiajcie ze Mną. Lubię proste rozmowy i to zbliża Mnie do was. Tęsknię za wami. Tęsknię za bliskością, której pragnę, by móc przyprowadzić was bliżej Siebie. Możecie zbudować wspaniałą relację ze Mną, stając się najpierw po prostu przyjacielem. Wtedy nasza miłość będzie się nasilać, aż do czasu, gdy wasze serca będą tryskać miłością do Mnie, a Moje do was.

Nie jest to skomplikowane, aby rozpocząć nowy świeży początek, by przygotować się do Mojego Królestwa. Zacznijcie już teraz. Wzywajcie Mnie. Jeżeli Mnie kochacie, wkrótce zaufacie Mi, a to doprowadzi was do oczyszczenia duszy. Będziecie szczęśliwsi, w pokoju, i nic z zewnętrznego świata nie będzie miało dla was jakiegokolwiek znaczenia, z wyjątkiem bólu grzechu, którego będziecie świadkami.

Jestem tu. Czekam na was. Chcę, aby ludzkość była zdolna poznać Mnie we właściwy sposób.

Kocham was.

Wasz Jezus

One half will not deviate from the Truth. The other half will twist the Truth

Wednesday, November 21st, 2012 @ 23:30

My dearly beloved daughter, for every stern Message I give to all of God’s children always remember that My Love is ever Merciful.

My patience is all enduring and I will save every single person who calls on My Mercy, irrespective of the gravity of their sins.

How I yearn to free all from the grasp of the deceiver who tightens his hold on every soul he has seduced, so that many are powerless against his strength.

Let no man fail to understand this. When you have sold your soul, willingly, to Satan, he will not let you go free. Only I can set you free.

When those souls, who are lost to Me because of the sinful lives they lead, try to change their ways, they too, will struggle against the beast. For this is a beast who is aggrieved and he is vicious.

For many, even those who are devoted to Me, their Jesus, he will become like a thorn in their side from time to time. Nothing will satisfy him until you yield to his temptation, which differs from person to person.

Because every single one of you is a sinner, and will continue to be one until you are cleansed of sin, accept sin as a fact, but fight it.

To those of you who know Me intimately, you know that you can trust in My Mercy, always.

You know the importance of keeping in daily communication with Me. This can be as simple as chatting to Me during your working day. This is a perfect time to offer little sacrifices to Me.

If someone hurts you, offer this trial to Me so that I can save souls because of it.

If you are disturbed about the struggles you face, which you have no control over, you must allow Me to take your burden away.

Many people work long hard hours both inside of and outside of the home. All I ask is for you to turn to Me in your thoughts when you need support and help, for I will answer your prayer.

Never make the error by thinking that you can only communicate with Me during your time in Church, or before and after receiving the Holy Sacraments. I am there at every moment of the day. I respond to every request, if it is according to My Holy Will.

My beloved disciples, you are all God’s children. I unite you, nation with nation, so that I can bring peace and unity amongst the chaos, which will come.

Let Me bring you into My Holy Family and you will be strengthened.

Then you will rise and surge forward, renewed and with a new lease, to lead My army, which has not yet been formed in many countries.

Keep loyal to My instruction.

Please spread the Seal of the Living God everywhere. It must not be sold. It must be available for everyone. Pass copies to all those who need to be protected.

The division between the loyal followers, those who accept My Father’s Book, the Most Holy Bible, and those who want to change the Truth, is about to become wider.

One half will not deviate from the Truth.

The other half will twist the Truth.

They will do this to suit their own political and personal motivations, which will be hidden behind a couched language.

The Truth will soon be declared to be a lie and God will be accorded the blame.

They will disrespectfully declare that the laws laid down by My Holy vicar are old fashioned and do not suit modern society.

Every cunning argument will be in direct conflict with the Laws of God, which amount to this.

These people want to introduce laws, which legalise sin. They do not love God. They say that they do, and many of those who promote such laws are atheists, but do not reveal their true beliefs.

Many of their plans include the banning of Christian laws.

On the one hand, they tolerate the laws, which allow women to abort children because of lifestyle choices. They use the arguments of choice, but this choice applies to the needs of the mother not the child.

Many women will be tormented after they destroy life in this way. Many will feel a sense of loss because they will know in their hearts that the life that they destroyed was created by God.

Every powerful and convincing argument will be made to bring about the legislation of abortion. Every trick, used to garner support, which amounts to abortion being introduced for all.

For this sin, I will tear down their countries.

The sin of abortion causes My Father great pain and He will not allow this to continue.

The nations, which constantly try to make it available to more women and who promote it as being a good thing, will be taken out and dealt a punishment from which there can be no recovery.

They will be guilty of the sin of murder and will be one of the first groups who will suffer pain during The Warning.

God will not allow you to touch the lives He created.

His punishment will be meted out upon you in the form of earthquakes and many nations will continue to receive punishment after punishment until the day of the Lord.

Abortion and murder will be the two sins for which My Father will cast down a severe chastisement upon the world.

Sin, My disciples, is something like a stain, which blights your souls every day. But when you are in a state of grace, that sin diminishes. The more you receive the Sacraments of Holy Communion and Confession, the greater the graces you receive.

To those of you who attend daily Mass, very special graces are given to you. For you, My devout followers will be passed through the Gates of My Paradise quickly.

Go now and spend a little more time with Me. Chat to Me. I like light chatter and it brings Me closer to you. I yearn for you. I yearn for the intimacy I crave, so I can bring you closer to Me.

You can build a wonderful relationship with Me simply by becoming a friend first. Then our love will build until such time that your heart will burst with love for Me and Mine for you.

It is not complicated, to begin a new fresh beginning, to prepare for My Kingdom. Start now. Call on Me.

If you love Me, you will soon trust in Me and this will lead you towards the cleansing of your soul. You will be happier, at peace, and nothing of the outside world will mean anything, except for the pain of sin, which you will witness.

I am right here. I am waiting for you. I want mankind to be able to get to know Me properly.

I love you.

Your Jesus