Jezus Do Ludzkości

Powszechne szczepienie: jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera

sobota, 10 listopada 2012 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo ta prawda może cię zaszokować. Chociaż akceptujesz Moje święte Słowo, to dopiero wtedy, gdy proroctwa, które ci odsłaniam, staną się rzeczywistością, pojmiesz powagę tej Misji ratowania ludzkości.

Wprowadzenie powszechnego szczepienia wymierzonego w niemowlęta i małe dzieci będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Ten podły plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło swoich ludzi do zaakceptowania zmian w ustawach, które dały rządom władzę egzekwowania prawa wymierzonego w wasze niewinne dzieci.

Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od zakończenia świata, jest Miłość wiernych sług spośród was. Mój Ojciec wstrzymał Swoją Rękę z powodu Miłości do każdego dziecka i każdego Swojego stworzenia. Teraz nadeszła pora, aby wreszcie zakończył czasy, po to, by świat, który stworzył z Miłości i zgodnie ze Swoją Boską Wolą, mógł dalej trwać w pokoju.

Teraz zniszczy On tych, którzy dopuszczają się nieprawości na Jego dzieciach. Nie będzie już dłużej tolerował tego zła i Jego Ręka opadnie teraz z karą.

Teraz Jego Gniew odsłoni się światu, który będzie przestraszony wielkością kary, jaka spadnie na ziemię.

Ci spośród was, którzy są odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia swoich rodaków i współobywateli, niech to wiedzą. Będziecie w końcu powaleni plagą chorób i wtedy wy i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie wymazani, zanim zacznie się Bitwa Armagedonu.

Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej zarażać Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie budzicie Jego Gniew.

Dowiodę, że nastąpi teraz czas, w którym Mój Ojciec pokaże wam, czyja władza się utrzyma na zawsze. Wasze teorie na temat waszego stworzenia, które są błędne, w końcu zostaną wam ukazane takimi, jakimi są. Prawda, która została wam obiecana w Księdze Prawdy, przepowiedziana prorokowi Danielowi, w końcu zostanie ujawniona.

Tak wielu ludzi jest nieświadomych Prawdy Bożej. Wiele dusz z dobrymi intencjami nie szuka w swoim życiu niczego poza ekscytacją. Wielu traci czas, który im został przyznany w ich życiu na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy o Istnieniu Boga.

Prawda jest teraz przedstawiana. Nadchodzi czas rozliczenia.

Mój Ojciec powiadomi ostatecznie świat o Prawdzie. Ci, którzy ignorują Prawdę, zamykają sobie dostęp do Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Zamiast żyć wiecznie chwalebnym życiem, pełnym wspaniałości, radości, miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, żeby gnić w głębinach piekła.

Wzywam wszystkie dzieci Boże, aby posłuchały tego ostrzeżenia. Może to być trudne. Wielu, którzy mówią: „To nie pochodzi od Boga, bo On jest miłosierny”, niech uważa.

Nadszedł czas, aby oddzielić ziarno od plew. Ten dzień jest bardzo blisko. Jakiegokolwiek wyboru człowiek dokona, będzie to już wybór ostateczny. Wolna wola zawsze będzie szanowana przez Mojego Ojca, aż do ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.

Wasz Jezus

Global Vaccination: One of the most wicked forms of genocides ever witnessed since the deaths of the Jews under Hitler

Saturday, November 10th, 2012 @ 23:45

My dearly beloved daughter, how the Truth can shock you. Although you accept My Holy Word, it is only when the prophecies I reveal to you materialise, that you understand the seriousness of this Mission to save humanity.

The introduction of a global vaccine, targeting infants and young children, will be one of the most wicked forms of genocide ever witnessed since the deaths of the Jews under Hitler.

This evil plan will be possible because many of your governments forced their people to accept changes in their laws giving their governments power to enforce laws against your innocent children.

Remember that the only thing that has stopped My Father from bringing the world to an end is because of the love of those loyal servants amongst you.

My Father has, because of His Love for every child and every Creation of His, held His Hand. Now the time has come for Him to finally dissolve the times, so that the world He created out of Love and according to His Divine Will can continue in peace.

He will now destroy those who perpetrate this wickedness upon His children. He will no longer stand for this evil and now His Hand will fall in punishment.

His Anger will now manifest in a world, which will be startled as to the magnitude of punishment, which will befall the earth.

Those among you, responsible for inflicting terrible suffering on your fellow countrymen and fellow citizens, know this.

You will be struck down finally with the scourge of illness and then you, and those who pay homage to the one world group, will be wiped out before the Battle of Armageddon begins.

You will not be tolerated by My Father and He will not allow you to infest His children any longer. Woe to you and those among you who anger Him at this time.

The time for My Father to show you whose Power will be sustained forever will now be proven to you. Your theories about your creation, which are flawed, will be shown to you for what they are, at last. The Truth, as promised to you in the Book of Truth, foretold to the prophet Daniel, will be shown finally.

So many people are oblivious to the Truth of God. Many well-meaning souls seek nothing in their lives other than titillation. Many waste the time they have been accorded in their lives on earth, as they do not know the Truth of God’s Existence.

Now the Truth is being presented. The time of reckoning has come about.

My Father will make the world alert finally to the Truth. Those who ignore the Truth will deny themselves access to My New Kingdom on earth.

Instead of living an eternal glorious life, full of wonder, joy, love and prosperity, they will be cast away to rot in the depths of Hell.

I urge all of God’s children to heed this warning.

It may be harsh. Many who say: “this does not come from God for He is Merciful” heed this.

The time has come to divide the chaff from the wheat. That day is very near. Whichever choice is made by man will be the final choice.

Free will will always be honoured by My Father up to the final day. The Day of Judgement.

Your Jesus