Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Zwróćcie się z prośbą do Mojego Syna, aby prowadził was do Swojego wielkiego Miłosierdzia

piątek, 2 listopada 2012 roku, godz. 14.00

Moje dziecko, ciemności, które opadają na świat, będą zauważalne na wiele sposobów.

Wprowadzone prawa, które podzielą rodziny, będą świadectwem wpływu złego ducha na wasze rządy. Prawa wprowadzane, by zatwierdzić aborcję, łamią Serce Mojego Ojca. Nikt nie ma prawa ingerować w stworzenie Boga, a jednak ludzkość czyni to na co dzień bez poczucia wstydu i winy.

Moje dziecko, musisz się mocno modlić o odkupienie ludzkości, bo wkrótce podzieli się ona na pół. Na tych wiernych Bogu i tych, którzy Go odrzucają. Brat się oddzieli od brata, sąsiedzi będą podzieleni, a rodziny rozdzielą się na pół. Ten czas został przepowiedziany.

Aby Bóg mógł mieć pewność, że zbawi tak wiele dusz, jak to jest możliwe, da im wiele szans powrotu do Niego.

Módlcie się teraz za wasze rodziny, przyjaciół i sąsiadów, zanim nastąpi ostateczny podział. Wtedy dzień Powtórnego Przyjścia Mojego Syna będzie bliski.

Wy, Moje dzieci, jesteście tak bardzo zdezorientowani. To zamieszanie i pustka dusz jest spowodowana brakiem wiary w Boga. Żadna dusza nie przetrwa bez Miłości Boga w sercu. Są jak puste statki dryfujące po morzu, nieznające swojego ostatecznego przeznaczenia. Unoszą się bez celu w bezkresnej pustce, gdzie nic nie cieszy – gdzie nic na świecie nie może przynieść im prawdziwego pokoju.

Zwróćcie się z prośbą do Mojego Syna, aby prowadził was do Swojego wielkiego Miłosierdzia, a On przyniesie wam pokój, do którego dążycie. Wystarczy tylko poprosić.

Proście Mnie, waszą ukochaną Matkę, abym zabrała was do Mojego Syna. Zawsze będę was prowadzić i chronić na każdym kroku tej drogi.

Wasza umiłowana Matka
Królowa Pokoju
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Turn and ask my Son to guide you towards His Great Mercy

Friday, November 2nd, 2012 @ 14:00

My child, the darkness, which falls over the world, will be seen in a number of ways.

Laws, introduced, which divide the family unit, will be testament to the influence of the evil one in your governments.

The laws, introduced to condone abortion, breaks the Heart of my Father. No one has the right to interfere with the Creation of God, yet this is what humanity does, on a daily basis, without any sense of shame or guilt.

My child, you must pray hard for the redemption of humanity, for very soon, they will be divided into two halves; those faithful to God, and those who reject Him. Brother will be separated from brother, neighbourhoods divided, and families will be split into two halves. This time has been foretold.

To ensure that God can save as many souls as possible, He will give them many opportunities to turn back to Him.

Pray now, for your families, your friends and neighbours before the final divide evolves. Then the day for my Son’s Second Coming will be close.

You, my children, are so confused. This confusion, and emptiness of soul, is caused by a lack of belief in God. No soul can survive without the Love of God in their hearts.

They are like empty vessels floating in the sea with no idea of their final destination. They float aimlessly in a wide void where nothing satisfies; where nothing in the world can bring them true peace.

Turn and ask my Son to guide you towards His Great Mercy and He will bring you the peace you strive for. All you need do is to ask.

Ask me, your beloved Mother, to take you to my Son. I will guide you and protect you always, every step of the way.

Your beloved Mother
Queen of Peace
Mother of Salvation