Jezus Do Ludzkości

Otrzymaliście zbroję. Korzystajcie z niej

czwartek, 1 listopada 2012 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, musicie teraz powstać i zjednoczyć się w miłości, aby przygotować się do trudnych czasów, które was czekają.

Ty, Moja silna Armio, jesteś błogosławiona i jesteś chroniona Pieczęcią Mojego Ojca, Pieczęcią Boga Żywego. Pomimo tego wszystkiego, czym was będą obrzucać z każdej strony, pamiętajcie, że jestem z wami.

Wiele wydarzeń, w tym wstrząsy ekologiczne, wojny, podział w Moim Kościele na ziemi, dyktatury w każdym z waszych krajów – połączone w jedno u samych podstaw – wszystko to nastąpi w tym samym czasie.

Tak dużo zakłóceń spowoduje wiele łez i zgrzytanie zębów, lecz jedna rzecz pozostanie nietknięta. Będzie to Moc Boga i Jego Miłość do wszystkich Jego dzieci.

Ta walka będzie się odsłaniać przed światem, a tobie, Moja Armio, nie wolno drżeć ze strachu. W Moim Królestwie wszystko jest przygotowane, a miejsce dla was jest tam zabezpieczone. Teraz musicie zatroszczyć się o innych.

Otrzymaliście zbroję. Korzystajcie z niej. Moje Modlitwy Krucjaty pomogą złagodzić wiele okropności spowodowanych grzechami ludzkości. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę o złagodzenie kar.

Modlitwa Krucjaty 83
O złagodzenie kar

O drogi Ojcze, Boże Najwyższy, my, Twoje biedne dzieci, padamy przed Twoim chwalebnym Tronem w Niebie.

Błagamy Cię, byś uwolnił świat od zła.

Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy sprowadzają straszliwe doświadczenia na Twoje dzieci na ziemi.

Prosimy, przebacz im.

Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko się ujawni.

Prosimy Cię, drogi Panie, byś złagodził Swoją karzącą Rękę.

Błagamy Cię, przyjmij w zamian nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć w tym czasie cierpieniu Twoich dzieci.

Ufamy Tobie.

Czcimy Ciebie.

Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, której dokonałeś, zsyłając Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawił nas od grzechu.

Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości.

Prosimy, chroń nas.

Zachowaj nas od krzywd.

Pomóż naszym rodzinom.

Zmiłuj się nad nami.

Amen.

Ty, Moja Armio, jesteś przygotowana na wszelki sposób. Musicie Mi tylko zaufać. Kiedy zaufacie Mi całkowicie, będziecie w stanie oddać całą swoją miłość, swoje cierpienie, swoje niepokoje i swój ból Mnie, waszemu Jezusowi. Kiedy tak się stanie, musicie pozostawić wszystko w Moich świętych i czułych Dłoniach.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Wasz Jezus

You have been given the armour. Use it

Thursday, November 1st, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter, you must now rise and gather united in love to prepare for the difficult times, which lie ahead.

You, My strong army, are blessed and you are protected with the Seal of My Father, the Seal of the Living God.

For everything, which will be thrown at you, on every side, remember that I am with you.

Many events, including ecological upheavals, wars, the schism in My Church on earth, the dictatorships in each of your nations – bound as one, at its very core – will all take place at the same time.

So many disruptions will cause many tears and gnashing of teeth, but one thing will remain intact. That will be the Power of God and His Love for all of His children.

This battle will unfold before the world and you, My army, must not tremble in fear. All is well in My Kingdom and your place is secured there. It’s the others you must concern yourselves with now.

You have been given the armour. Use it. My Crusade Prayers will help mitigate much of the horror, caused by the sins of humanity. Please recite this prayer for the mitigation of chastisments.

Crusade Prayer (83)

for the mitigation of chastisements

O dear Father, God the Most High, we, your poor children, prostrate ourselves before Your Glorious Throne in Heaven.

We beg You to rid the world of evil.

We implore Your Mercy for the souls of those who cause terrible hardships to Your children on earth.

Please forgive them.

Please remove the antichrist, as soon as he makes himself known.

We ask You, dear Lord, to mitigate Your Hand of chastisement.

Instead, we beg You to accept our prayers and our sufferings, to ease the suffering of Your children, at this time.

We trust You.

We honour You.

We thank You for the great sacrifice you made when you sent Your only Son, Jesus Christ, to save us from sin.

We welcome Your Son, once again, as the Saviour of humanity.

Please protect us.

Keep us from harm.

Help our families.

Have Mercy on us.

Amen.

You, My army, are prepared in every way. All you must do is trust in Me. When you trust in Me completely, you will be able to surrender all your love, your suffering, your worries and your pain over to Me, your Jesus.

When this happens you must then leave all in My Holy and Compassionate Hands.

Thank you for responding to My call.

Your Jesus