Jezus Do Ludzkości

To z ich powodu uderzą w ziemię pioruny, trzęsienia ziemi i tsunami

sobota, 27 października 2012 roku, godz. 21.35

Moja szczerze umiłowana córko, powstał plan rozpoczęcia intensywnego powszechnego nauczania. To nauczanie nie będzie od Boga. Przeciwnie, będą nauczać kłamstwa wskazującego, że Bóg nie istnieje i nie może istnieć. Będą mówić, powołując się na ludzkie rozumowanie i naukową ocenę, że Bóg jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni.

To nauczanie nie jest przypadkowe, lecz jest to dobrze zaplanowana i skoordynowana kampania obmyślona przez tych ateistów, którzy są lojalni wobec złego ducha. Ich serca, umysły i dusze zostały skradzione przez szatana, który wykorzystuje pychę ich ludzkiego intelektu do bezczelnego głoszenia kłamstw, aby zablokować Prawdę.

Jest to plan przemienienia ludzkich serc w kamień, tak jak ich własne serca są zimne i nie kochają. Wtedy ogłoszą, że nowa namiastka religii została prawnie wprowadzona. Ta jedna światowa religia odda hołd bestii, ponieważ ta ohyda dokona się przez ręce niewolników króla ciemności.

Ateiści, którzy będą z ukrycia kierować tym planem, są gorliwymi wyznawcami szatana. Nie dajcie się oszukać – oni ubóstwiają bestię i mają za nic ból i cierpienia, jakie wywołają ich działania. Ich zadaniem jest zniesienie wierności jednemu prawdziwemu Bogu – Bogu kochającemu wszystkie dzieci, które stworzył. Odrzucą oni wysiłki podejmowane teraz z Nieba, aby uratować ludzkość od ostatecznego zniszczenia. To z ich powodu uderzą w ziemię pioruny, trzęsienia ziemi i tsunami.

Zostaną oni powstrzymani. Będą strasznie cierpieć, a ich bolesny koniec został przepowiedziany. Bitwa Armagedonu będzie zacięta, bo Bóg już dłużej nie będzie pozostawał na uboczu, pozwalając na taką plagę. Straszliwe kary, o tak wielkich rozmiarach, zgładzą tych pogan, którzy odrzucają Słowo Boże.

Błagalna modlitwa do Boga o Miłosierdzie jest jedynym sposobem na złagodzenie takich kar. Wasze modlitwy, wypraszające im przebaczenie za grzechy, są jedynym sposobem, dzięki któremu te dusze będą mogły być zbawione.

Moja córko, nastąpi wiele zniszczeń jako skutek tego niegodziwego działania, które te grupy ateistów zamierzają przeforsować na ziemi. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z wagi swoich działań. Wielu jednak dokładnie wie, co czyni, bo są to kłamcy. Oni rzeczywiście wierzą w Boga, bo zdecydowali się na Jego nieprzejednanego wroga, diabła, jako na swojego boga z własnego wolnego wyboru. Chcą tylko kraść dusze.

Bóg, Mój Ojciec, zainterweniuje Swoją Mocą nie tylko po to, aby ich ukarać, ale także by ocalić dusze, zanim zostaną Mu skradzione.

Wasz Jezus

It will be by their hand that lightning, earthquakes and tsunamis will strike the earth

Saturday, October 27th, 2012 @ 21:35

My dearly beloved daughter, there is a plan to commence a surge of global preaching.

This preaching will not be of God. Instead, it will preach a lie, which will state, that God does not, and cannot, exist.

They will say, using human reasoning and scientific evaluation, that God is just a figment of man’s imagination.

This preaching is no accident, for it is a well-planned and coordinated campaign plotted by these atheists whose allegiance is to the evil one.

Their hearts, minds and souls have been stolen by Satan, who uses their pride of human intellect to arrogantly proclaim lies to block the Truth.

This is a plan to turn the hearts of people everywhere to stone, just as their own hearts are cold and unloving. Then there will be an announcement that a new substitute religion will be introduced into law.

The one world religion will pay homage to the beast, because it will be by the hand of slaves to the king of darkness that this atrocity will come about.

The atheists who will mastermind this plan are devout followers of Satan.

Make no mistake – they idolise the beast and think nothing of the hurt and torment which their actions will bring about.

Their mission is to abolish allegiance to the one True God, the God who loves every one of the children He created. They will reject the efforts now being made from Heaven to save humanity from final destruction.

It will be by their hand that lightning, earthquakes and tsunamis will strike the earth.

They will be stopped.

They will suffer terribly and their agonising end has been foretold.

The Battle of Armageddon will be fierce, for God will no longer sit back and allow such infestation.

Terrible chastisements, of such magnitude, will wipe out those heathen who reject the Word of God.

Prayer to God seeking Mercy is the only way to mitigate such chastisements.

Your prayers, begging for the forgiveness of their sins, is the only way in which such souls can be saved.

My daughter, much destruction will result because of the wicked work, which these atheists groups intend to force upon the earth.

Many do not know the seriousness of their actions.

Many, however, do know exactly what they are doing, for they are liars.

They do believe in God, for they have chosen His nemesis, the devil, as their god by their own free choice.

All they want is to steal souls.

God My Father will, by His Power, intervene not merely to punish them, but to salvage souls before they are stolen from Him.

Your Jesus