Jezus Do Ludzkości

Ci, którzy poniżają Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ranią Mnie w przejmującym bólu aż do kości

piątek, 26 października 2012 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Królestwo na ziemi ma się wkrótce stać rzeczywistością. Nowe Królestwo, Nowy Raj, od tak dawna obiecane przez Mojego umiłowanego Ojca Przedwiecznego, jest największym Darem.

Tajemnica zrozumienia Mojego Nowego Królestwa zawarta jest w misterium Mojego cierpienia w ogrodzie Getsemani. Kiedy upadłem na twarz przed Moim Ojcem, płacząc z żalu z powodu utraty dusz w przyszłości, które będą płonąć w ogniu piekielnym pomimo Mojej Ofiary na Krzyżu.

Upokorzenie Mnie przez Poncjusza Piłata było dla Mnie bolesne nie z powodu publicznej pogardy, ale dlatego, że wiedziałem, iż te dusze będą dla Mnie utracone. Tak więc płakałem Łzami smutku, kiedy oglądałem je oszukane przez szatana, siłę zła, której nie mogli zobaczyć, ale która opanowała każdą cząstkę ich istoty.

Kiedy Mnie widzisz, Moja córko, zmartwionego, to mam do tego powód. Płaczę także z powodu tych dusz, które pogardzają tymi Orędziami. One nie są w pełni w jedności ze Mną. Z powodu ich grzechu pychy, wyniosłości, braku wiedzy i pokory obrażają Moje Słowo. Następnie będą próbować powstrzymać od przyjęcia Mojego świętego Słowa serca tych, do których pragnę dotrzeć.

Płaczę także nad nimi, bo oni nie znają poważnych konsekwencji swoich działań, gdy zdradzają Moje prawdziwe Słowo, przekazywane w tym czasie każdemu dziecku Bożemu. Tak wiele dusz pozbawionych Mojego Słowa z powodu działań tych, którzy mówią, że reprezentują Mnie na świecie, zostanie utraconych.

Tak jak cierpiałem straszną agonię, stawiając czoła szyderstwom tych, którzy stali przy złotym tronie Poncjusza Piłata, tak cierpię i dzisiaj. Ból, który znoszę z waszego powodu, Moja córko, nie jest dziś inny od tego, jakiego doznawałem wtedy.

Ci, którzy poniżają Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ranią Mnie w przejmującym bólu aż do kości. Przebili ostatnimi gwoździami Moją cierpiącą duszę, gdy jeszcze raz próbuję uratować rodzaj ludzki przed zagładą.

Módlcie się, aby Mój Ojciec w Swoim Miłosierdziu był wyrozumiały dla tych dusz, które starają się pod wpływem zwodziciela uczynić Słowo Boga bezsilnym.

Moje dzieci, strzeżcie się tych, którzy zaciekle się sprzeciwiają Mojemu Słowu w tych Orędziach. Musicie się modlić za ich dusze.

Wasz Jezus

Those who humiliate My Word, given to you My daughter, cut Me through to the bone in agonising pain.

Friday, October 26th, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter, My Kingdom on earth is about to become a reality.

For so long promised by My beloved Eternal Father, the New Kingdom, the New Paradise is the greatest gift.

The secret to understanding My New Kingdom lies in the mystery of My suffering in the Garden of Gethsemane. When I fell prostrate before My Father, weeping with grief, it was because of the loss of souls in the future who would burn in the fires of Hell, despite My Sacrifice on the Cross.

My humiliation at the hand of Pontius Pilate was not painful to Me because of the public scorn, but because I knew that those same souls would be lost to Me. And so I wept tears of sadness as I watched them deceived by Satan, an evil force they could not see but who infested every fibre of their being.

When you see Me, My daughter, worried it is for good reason. For those souls who pour scorn on these messages do I also weep. They are not in the full state of being in union with Me. Because of their sin of pride, arrogance, lack of knowledge and humility, they insult My word.

They then try to prevent the hearts of those, I wish to reach, from embracing My Holy Word.

For them do I also weep for they do not know the serious consequences of their actions as they betray My True Word, as it is being presented to every one of God’s children, at this time.

So many souls, deprived of My Word, because of the actions of those who say they represent Me in the world, will be lost.

Just as I suffered a terrible agony, when facing the jeers of those who stood next to the golden throne of Pontius Pilate, I suffer today. The pain I suffer, through you My daughter, is not different today than it was then.

Those who humiliate My Word, given to you My daughter, cut Me through to the bone in agonising pain.

They have driven the final nails, through My suffering soul as I try, once again, to salvage the human race from destruction.

Pray that My Father, through His Mercy, will be tolerant of such souls who strive, by the hand of the deceiver, to render the Word of God impotent.

Be wary My children of those who vehemently oppose My word, through these messages. You must pray for their souls.

Your Jesus