Jezus Do Ludzkości

Miliardy dusz, które są już w piekle, to ci, którzy zuchwale odrzucili Mnie podczas swojego życia

sobota, 20 października 2012 roku, godz. 23.20

Moja szczerze umiłowana córko, zeszłej nocy pozwoliłem, abyś doświadczyła tej wizji, po to, by wzmocnić twoją duchowość i aby pokazać ci prawdę o życiu po śmierci.

W ciągu pierwszych godzin po śmierci szatan wysyła swoje demony, aby kusiły dusze – nawet na tym etapie. On je kusi, aby odrzuciły stan czyśćca. To samo czyni wobec tych, którzy umarli w stanie Łaski, a którzy są przeznaczeni do Nieba.

Pokazałem ci szybkość, z jaką dusze zanurzają się w piekle, i przerażające prześladowania, jakim są poddawane, abyś ostrzegła tych, którzy nie wierzą, że ono istnieje. Są tam już miliardy dusz i tak wielu tam wchodzi w każdej sekundzie, że postrzegasz to jak deszcz spadających gwiazd, jak burzę gradową spadającą do jeziora ognia.

Pokazałem ci także szok i radość na twarzach tych dusz, kiedy w ostatniej chwili zostają wyrwane i uratowane. To za sprawą przyjęcia przez dusze ofiarne cierpienia dla ocalenia takich dusz od piekła. Najpierw widziałaś przerażenie, a potem strach na ich twarzach, gdy zaświtała im prawda o ich ostatecznym miejscu spoczynku. Potem pokazano ci radość na ich twarzach, gdy uświadomiły sobie, że zostały oszczędzone.

Miliardy dusz, które są już w piekle, to ci, którzy zuchwale odrzucili Mnie podczas swojego życia. Wielu z nich było mądrymi, inteligentnymi ludźmi na wpływowych stanowiskach na świecie, którzy zadali sobie wiele trudu, aby sprawić, by Słowo Boże nie zostało usłyszane. Wielu było odpowiedzialnych za zlecanie zabójstw tysięcy niewinnych ludzi. Wykonywali egzekucje na dzieciach Bożych bez odrobiny skruchy w sercach. Dopuszczali się ohydnych aktów, obejmujących seksualne perwersje, które obrażają Boga i którymi On się brzydzi. Wielu spowodowało prześladowania kościołów Boga przez świeckie działania, a w niektórych przypadkach przyłączyli się do wroga, do czarnych mszy, podczas których oddawali pokłon bestii.

Są to dusze, które ocalasz, Moja córko. Osoby ze sczerniałymi duszami i kamiennymi sercami.

W piekle jest dziesięć razy więcej dusz niż w czyśćcu. Miliardy dusz w piekle, wszystkie razem, na różnych poziomach, przewyższają liczebnie te, które są w Niebie; trzydzieści trzy przypada na każdą duszę w Niebie.

Nie jest łatwo pójść do Nieba, wymaga to wiele zaangażowania, aby przygotować swoją duszę do wejścia przez jego Bramy.

Jest to czas Prawdy. Prawda nie zawsze jest przyjemna, ale jest konieczne, aby wszystkie dzieci Boże ją zrozumiały.

Moje Miłosierdzie jest jednak wielkie. Kiedy będziecie prosić o nie dla siebie, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Kiedy będziecie prosić za inne dusze, aby zostały zbawione, zwłaszcza w chwili ich śmierci, wasze wołanie zostanie wysłuchane. Jeśli nie prosicie o Moje Miłosierdzie, ono nie może zostać udzielone.

W czasie Ostrzeżenia Moje Miłosierdzie zostanie wylane na całą ziemię. Wtedy musicie prosić Mnie, aby ochroniło was Moje wielkie Miłosierdzie. Ci, którzy odrzucą Moje Miłosierdzie, uczynią to ze swojej własnej woli. Moje Miłosierdzie jest obfite, a jednak tak niewielu o nie prosi.

Wasz Jezus

The billions of souls already in Hell are those who rejected Me shamelessly during their life

Saturday, October 20th, 2012 @ 23:20

My dearly beloved daughter, the vision I permitted you to witness last night, was to strengthen your spirituality, and to show you the Truth of life after death.

During the first hours after death, Satan sends his demons to tempt souls – even at that stage.

He tempts them to reject the state of Purgatory. He does the same thing to those, who have died in a state of grace, who are destined for Heaven.

I showed you the speed by which souls plunge into Hell and the terrifying persecution they face, in order to warn those who do not believe it exists.

Billions of souls are there already, and there are so many entering every second, that it appeared to you like a shower of fallen stars, like a hailstorm, falling into the lake of fire.

I showed you also the shock and the joy of those souls faces, when they have been plucked, at the last minute, and saved. This is due to the suffering accepted by victim souls, for the salvation of such souls from Hell.

You saw, first, the terror, and then, the fear in their faces, as the Truth of their final resting place dawns on them. Then you were shown the joy on their faces when they realised that they had been spared.

The billions of souls, already in Hell, are those who rejected Me, shamelessly, during their life on earth. Many were smart, intelligent people, in positions of influence in the world, who went to great lengths to ensure that the Word of God was not heard. Many were responsible for ordering the murder of thousands of innocent people. They executed God’s children without one ounce of remorse in their hearts. They performed vile acts, involving sexual perversities, which are offensive to God and detested by Him.

Many, caused persecution against God’s Churches through secular activities, and in some cases, joined the enemy in black masses, where they worshipped the beast.

These are the souls you are saving, My daughter. Those with blackened souls and hearts of stone.

There are ten times more souls in Hell than in Purgatory. The billions of souls in Hell, all in different levels, outnumber those in Heaven by thirty-three for every single soul.

It is not easy to go to Heaven, and it takes much commitment to prepare your souls to enter the gates.

This is the time of the Truth. The Truth is not always pleasant, but it is necessary for all of God’s children to understand.

My Mercy is, however, great. When you ask for it, for yourselves, your prayers will be answered. When you ask for another soul to be saved, especially at the time of their death, your call will be heard. If you do not ask for My Mercy, it cannot be given.

At the time of The Warning, My Mercy will be poured all over the earth. Then you must ask Me for My Great Mercy, to protect you.

To those who reject My Mercy, this will be by their own free will.

My Mercy is plentiful, yet so few ask for it.

Your Jesus