Jezus Do Ludzkości

Żydzi w końcu uznają fakt, że prawdziwy Mesjasz przyszedł

sobota, 20 października 2012 roku, godz. 22.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Powtórne Przyjście będzie ostatnim rozdziałem w wypełnieniu Mojego Przymierza. To Przymierze ujrzy narodziny Nowego Jeruzalem. To Nowe Jeruzalem będzie oznaczać zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych, które przyjmują Słowo Pana.

Żydzi w końcu uznają fakt, że prawdziwy Mesjasz przyszedł, aby przynieść im zbawienie, którego pragnęli. Ja, Jezus Chrystus z Domu Dawida, przyjdę jako Zbawiciel, zgodnie ze Świętą Wolą jedynego prawdziwego Boga.

Za pierwszym razem odrzucili Mnie, Syna Bożego, Który przyszedł w ciele. Tym razem przyjdę z Niebios i obejmę Mój naród wybrany Darem Mojego Nowego Królestwa.

W końcu osiągną pokój, bo zobaczą Prawdę i zaakceptują istnienie Boga w Trójcy Jedynego. Jest tylko jeden Bóg. I nie może być więcej. Jednak jestem w jedności z Moim Ojcem. Ja Jestem Bogiem. Przyszedłem w ciele, aby okazać ludzkości Moje Miłosierdzie i ocalić ją od ostatecznego potępienia. Mój Duch Święty jest także w jedności z Bogiem Jedynym, gdy przejawia się w duszach proroków i rozpala dusze dzieci Bożych.

Tak wiele osób będzie zaciekle walczyć przeciwko Mojemu Powtórnemu Przyjściu, także ci, którzy wierzą w jedynego prawdziwego Boga. Nie przyjmą Słowa Boga objawionego przez proroków, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Wielu dobrych i pobożnych chrześcijan nadal będzie odrzucać Moje Słowo, aż do samego końca.

Moje Słowo zostanie podważone i rozdarte, w szczególności przez Kościół katolicki. Ale to wiedzcie. Czas na Moje Powtórne Przyjście jest bliski i ci, którzy nadal odrzucają zarówno Mnie jak i obietnicę, którą złożyłem Ojcu, by stworzyć Jego Królestwo na ziemi, zostaną na pewien czas pozostawieni na boku.

Po objawieniu Mojego Wielkiego Miłosierdzia i kiedy ci wszyscy, którzy nie przyjmują Prawdy, otrzymają już wszelką możliwość, by przyjąć Prawdę – dopiero wtedy Moja cierpliwość się wyczerpie.

Wasz Jezus

For the Jews, they will finally accept that the True Messiah has come

Saturday, October 20th, 2012 @ 22:30

My dearly beloved daughter, My Second Coming will be the final chapter in the fulfilment of My Covenant. This Covenant will see the birth of the New Jerusalem.

This New Jerusalem will signify the unification of all God’s children, who accept the Word of the Lord.

For the Jews, they will finally accept that the True Messiah has come to bring them the salvation they crave.

I, Jesus Christ, from the House of David, will come as Saviour, according to the Holy Will of the one True God.

They rejected Me, the Son of God, Who came in the flesh the first time. This time, I will come from the Heavens and will envelope My Chosen People with the gift of My New Kingdom.

They will finally be at peace, for the Truth, will be seen by them, and they will accept the Existence of the Triune God. There is only one God. There can be no more. Yet I Am in union with My Father. I Am God. I came in the flesh to show humanity My Mercy and to salvage them from final damnation. My Holy Spirit is also in union with the one God as It manifests within the souls of the prophets and inflames the souls of God’s children.

So many people will fight fiercely against My Second Coming, including those who believe in the one True God. They will not, as has happened in the past, accept the Word of God, as it is revealed through the prophets.

Many good and devout Christians will continue to reject My Word, right up to the end.

My Word will be challenged and torn apart, by the Catholic Church, in particular. But know this. The time for My Second Coming is close, and those who continue to reject Me, and the promise I made to My Father to Create His Kingdom on earth, will be left to one side.

After My Great Mercy is revealed, and when every opportunity has been given to all those who won’t accept the Truth, then My patience will be exhausted.

Your Jesus