Jezus Do Ludzkości

Światło Boga jest obecne w każdym z was

sobota, 6 października 2012 roku, godz. 23.05

Moja szczerze umiłowana córko, aby Mnie prawdziwie kochać, musisz patrzeć na innych Moimi Oczami. Kiedy patrzysz na inną osobę, patrz uważnie i spróbuj zobaczyć Moją Obecność, ponieważ Ja jestem obecny we wszystkich duszach, nawet tych poczerniałych. Jestem tam. Spójrz, a zobaczysz Mnie. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych Łask udzielonych przez Mojego Ojca Przedwiecznego każdemu z Jego dzieci.

Światło Boga jest obecne w każdym z was. To jest Miłość, a każda dusza jest uzdolniona do miłości.

Kiedy będziesz patrzeć na innych Moimi Oczami, poczujesz Miłość i to poruszy twoją duszę w taki sposób, że nie będziesz mogła temu zaprzeczyć. Ta Miłość jest prawdziwa, chociaż nie możesz jej zobaczyć ani dotknąć. Będzie ci również trudno wytłumaczyć to innym. Jednak ona tam jest.

Gdyby wszystkie dzieci Boże mogły oddawać cześć Boskiej Obecności Mojego Ojca na świecie w Jego dzieciach, to na ziemi panowałby pokój. Szukajcie Miłości, a ją znajdziecie.

Poświęćcie czas na rozważenie tego, co wam teraz powiem. Światło Miłości Boga jest jak świecąca gwiazda, obecna w każdej duszy. W niektórych ona błyszczy jasno i możecie poczuć ogarniającą was Miłość, która płynie od tej osoby. W innych jest ona zaledwie przyćmionym przebłyskiem, trudnym do odnalezienia, niemniej ona tam jest.

Kiedy patrzycie na innych, myślcie o tym w ten sposób. Bóg stworzył każdego z was. W Jego Oczach jesteście braćmi i siostrami. Gdy widzi On Swoje dzieci okazujące sobie wzajemną miłość i szacunek, sprawia Mu to tak wiele radości.

Kiedy walczą między sobą, zadają innym ciężkie doświadczenia i cierpienia, On czuje straszliwy ból. Cierpi jak każdy rodzic, gdy Jego dzieci nie dzielą się Jego Miłością – Miłością, dzięki której zostali stworzeni.

Pamiętajcie również, że gdy ranicie się wzajemnie, ranicie Mojego Ojca. On czuje ból, który zadajecie Jego dzieciom. Następnym razem pomyślcie dwa razy, zanim surowo osądzicie innego lub okażecie swoją nienawiść wobec drugiego. Kiedy tak czynicie, wasze postępowanie nie podoba się Mojemu Ojcu.

Jeśli ktoś cię rani, módl się za niego. Bo gdy powstają napięcia i brak jest miłości między dwojgiem ludzi, jest to spowodowane przez złe duchy.

Wznieście się ponad tę pokusę. Kochajcie innych. Traktujcie ich z szacunkiem. Spójrzcie na nich Oczami Boga. Gdy będziecie tak postępować, odnajdziecie Miłość. Przekonacie się, że wtedy jest łatwiej żyć ze sobą i wzajemnie akceptować swoje wady.

Wasz Jezus

The Light of God is present in each and every one of you

Saturday, October 6th, 2012 @ 23:05

My dearly beloved daughter, in order to love Me truly, you must see others through My Eyes.

When you look at another person, look carefully and try to see My Presence, for I am present in all souls, even blackened ones.

I am there. Look and you will see Me. This is one of the most extraordinary graces given by My Eternal Father to each of His children

The Light of God is present in each and every one of you.

This is love and every soul has the capacity for love.

When you see others, through My Eyes, you will feel love and this will touch your soul in a way in which you cannot deny. This love is real, yet you cannot see it or touch it. You will also find it difficult to explain to others. Yet it is there.

If all of God’s children could honour My Father’s Divine Presence in the world, in His children, then peace would reign on earth. Seek love and you will find it.

Take time to reflect on what I tell you now. The Light of God’s Love is like a shining star present in each soul. In some, it shines brightly and you can feel the love from that person envelope you. In others, it is, but a dim glimmer, hard to find, yet it is there nonetheless.

When you look at each other, think of it like this. God created each of you. You are brothers and sisters in His Eyes. It gives Him so much joy when He sees His children show love and respect for each other.

When they fight amongst each other, cause hardship and suffering to others, He feels a terrible pain. Like any parent, it hurts Him when His children do not share His Love, the Love through which they were created.

Remember also when you hurt each other, you hurt My Father. He feels the pain you inflict on His children.

Think twice the next time you judge another harshly or show hatred, towards another. When you do these things, they are displeasing to My Father.

If someone hurts you, pray for them. For when there is tension and lack of love present between two people, it is caused by evil spirits.

Rise above this temptation. Love others. Treat them with respect. Look at them, as through the Eyes of God. When you do this you will find love. You will find it easier to live with each other and accept each other’s faults.

Your Jesus