Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wkrótce na świecie rozpoczną się wielkie zmiany

środa, 26 września 2012 roku, godz. 16.40

Moje dziecko, wkrótce na świecie rozpoczną się wielkie zmiany. Nadszedł czas, aby plan zbawienia został wprowadzony w sercach ludzi we wszystkich krajach. Tak wielu ludzi zostanie wstrząśniętych Prawdą, skąd pochodzą i jak muszą się odkupić w Oczach Boga.

Jak bardzo dzieci Boże są nieprzygotowane na te wielkie wydarzenia. To dzięki Miłości Boga do wszystkich Jego dzieci jesteście teraz ostrzegani. Jest to wielkie niebezpieczeństwo, jeśli ignorujecie te znaki ostrzegawcze. Śmiejcie się z nich lub ignorujcie te Boskie Interwencje, które nastąpią, by doprowadzić serca ludzi do Serca Boga, a będziecie cierpieć.

Dzieci, musicie zachować czujność w każdym czasie. Znaki z Nieba i cud Boskiej Interwencji z każdym dniem są coraz bliżej. Módlcie się, abyście otrzymali Łaski otwarcia waszych serc na Wielkie Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wszystkie drogi są otwarte, aby zachęcić dzieci Boże do powrotu do schronienia w Jego Najświętszym Sercu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Great changes will commence in the world very soon

Wednesday, September 26th, 2012 @ 16:40

My child great changes will commence in the world very soon.

It is time for the plan of Salvation to be introduced across all nations in the hearts of humanity.

So many people will be shaken with the Truth of where they come from and how they must redeem themselves in the Eyes of God.

So unprepared are God’s children for these great events. It is because of the Love of God, for all His children that you are being warned.

Ignore these warning signs at your peril. Laugh or sneer at these Divine Interventions, which will take place to bring the hearts of man into the Heart of God and you will suffer.

Children you must stay alert at all times. The signs from Heaven and the miracle of Divine Intervention are drawing closer by the day.

Pray that you will be given the Graces to open your hearts to the Great Mercy of my beloved Son, Jesus Christ.

All roads are opening to entice God’s children back to the refuge of His Sacred Heart.

Your beloved Mother
Mother of Salvation