Jezus Do Ludzkości

Są tylko trzy sposoby na chronienie siebie przed złym duchem

wtorek, 25 września 2012 roku, godz. 12.50

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie możesz popaść w samozadowolenie i przypuszczać, że kiedy ta praca wydaje się iść dobrze, to choćby przez moment uniknie ona bicza złego ducha. On jest wściekły. Dobiera się do każdego zadania, które podejmujesz, stwarza problemy i przeszkody, co wywołuje w tobie frustrację i bezradność.

Tak wielu ludzi jest ślepych na plagi, które on zsyła na ludzkość. Ponieważ nie mogą go zobaczyć, nie wierzą, że istnieje. Ci, którzy przez grzech otwierają mu drogę i wpuszczają do swych dusz, nie będą w stanie uwolnić się od straszliwego bólu i rozgoryczenia, jakie on wprowadzi do ich życia.

Są tylko trzy sposoby na chronienie siebie przed złym duchem.

Pierwszy to sakrament spowiedzi, który oczyszcza wasze dusze, jeśli naprawdę żałujecie. Ci, którzy nie są katolikami, proszę, niech przyjmą Dar Odpustu Zupełnego w Modlitwie Krucjaty 24 dany światu w tej Misji.

Drugim sposobem jest codzienne oddawanie się Mojej Matce, która otrzymała moc zmiażdżenia szatana. Jej Różaniec święty jest ważną tarczą, która osłoni was i wasze rodziny przed jego niegodziwymi oczami.

Ostatnim jest stan Łaski, który możecie osiągnąć dzięki regularnemu łączeniu się ze Mną, gdy przyjmujecie Mnie w Najświętszej Eucharystii.

Tak wielu ludzi, którzy chcą uciec ze szponów szatana, a którzy w sercach wiedzą, że zostali wciągnięci w wir zła, musi zwrócić się do Mnie i prosić, abym im pomógł, poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 78
Zachowaj mnie od złego ducha

O Jezu, chroń mnie od mocy szatana.

Zabierz mnie do Twojego Serca, kiedy wyzwalam się z całego mojego przywiązania do niego i jego nikczemnych dróg.

Poddaję moją wolę i przychodzę przed Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.

Składam moje życie w Twoje święte Ręce.

Zachowaj mnie od złego ducha.

Uwolnij mnie i zabierz mnie do bezpiecznej przystani Twojego Schronienia teraz i na zawsze.

Amen.

Wasz Jezus

There are only three ways to protect yourselves from the evil one

Tuesday, September 25th, 2012 @ 12:50

My dearly beloved daughter you must never become complacent and feel that this work, when it seems to be going well, will for one moment escape the scourge of the evil one. He is furious. He picks at every task you undertake, creates problems and obstacles, which leave you frustrated and helpless.

So many people are blind to the scourge he inflicts on humanity. Because they cannot see him they do not believe that he exists. Those who open the way to him, through sin, and allow him into their souls will find it impossible to rid themselves of the terrible hurt and discontent he will bring into their lives.

There are only three ways to protect yourselves from the evil one.

The first is, the Sacrament of Confession cleanses your soul, if you are genuine in your remorse. For non-Catholics please accept the Gift of the Plenary Indulgence in Crusade Prayer (24), given to the world through this Mission.

The second way is through the daily devotion to My Mother who has been given the power to crush Satan. Her Holy Rosary is an important shield, which will cover you and your family away from his evil eye.

The last is through the State of Grace, which you can achieve through regular communication with Me by receiving Me in the Holy Eucharist.

So many people who want to escape from the clutches of Satan, and who in their hearts know they have been sucked into a vortex of evil, must turn to Me and ask Me to help them through this special Crusade Prayer.

Crusade Prayer (78)

Save me from Evil

O Jesus protect me from the power of Satan.

Take me into Your Heart as I release all my allegiance to him and his wicked ways.

I surrender my will and come before You on my knees with a humble and contrite heart.

I leave my life in Your Holy Arms.

Save me from evil.

Release me and take me to Your safe haven of protection now and forever.

Amen.

Your Jesus