Jezus Do Ludzkości

Jak bardzo cierpicie pod swoją plakietką ateizmu

poniedziałek, 10 września 2012 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, bliski jest czas, kiedy świat w końcu uświadomi sobie, że Bóg istnieje.

Do wszystkich tych, którzy chlubią się swoim ateizmem i dumnie się z nim obnoszą, jak z jakąś odznaką honorową, to mówię. Kiedy nadejdzie czas i kiedy będziecie mogli ujrzeć Prawdę, którą wam przedstawię, nadal będziecie pełni wątpliwości. Wiedzcie, że wasze wątpliwości, których w tym czasie nie macie, ponieważ uważacie, że znacie Prawdę, są przekleństwem. To szatan, który najpierw was uwodzi, a następnie przeklina.

Jesteście dziećmi Boga, a zostaliście zaślepieni na Prawdę, aby uniemożliwić wam wejście do Nowego Raju na ziemi, obiecanego ludzkości przez Mojego Ojca. Kiedy jest wam przedstawiana Prawda i kiedy wątpliwości nadal was dręczą, poproście Mnie o pomoc. Jedyne, co potrzeba, to jedno słowo, jedno zawołanie.

Chcę, byście tak się do Mnie zwracali.

Modlitwa Krucjaty 76
Modlitwa ateisty

Jezu, pomóż mi przyjąć Miłość Boga, gdy jest mi okazywana.

Otwórz moje oczy, mój umysł, moje serce i moją duszę, abym mógł zostać zbawiony.

Pomóż mi uwierzyć, napełniając moje serce Twoją Miłością.

Potem podtrzymuj mnie i ocal mnie od męki wątpliwości.

Amen.

Moje biedne dusze, jak bardzo cierpicie, gdy określacie się ateistami. Jakże nieustannie dążycie do zatwardzania waszych serc na Prawdę, na prawdę o istnieniu Boga. Jakże ciągle próbujecie pozyskiwać inne dusze, by przyjęły wasze przekonania. Jak myślicie, dlaczego tak jest?

Jak myślicie, dlaczego tak wiele energii i wysiłku wkładacie w wykrzykiwanie swoich przekonań? Po to, aby udowadniać, że istnienie Boga jest fałszem. Czy nie wiecie, że gdy to czynicie, wasze wysiłki są pełne zaciekłości? Dlaczego ta zaciekłość może urastać aż do takiej nienawiści do Boga? Jeśli Bóg nie istnieje, to dlaczego Go nienawidzicie? Jak możecie nienawidzić kogoś, kto w waszych oczach nie istnieje?

Szatan jest waszym bogiem, choć i tak prawdopodobnie nie wierzycie, że on istnieje. Nie wiecie tego, że on panuje nad waszymi umysłami, kiedy napełnia je kłamstwem.

Jak bardzo płaczę za wami. Jak bardzo nadal was kocham. Jak bardzo pragnę was uratować, zanim będzie za późno.

Wasz Jezus

How you suffer behind your badge of Atheism

Monday, September 10th, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter the time for the world to finally realise that God does exist is close.

To all those who boast of their atheism, which they wear like a proud badge of honour, I say this.

When the time comes and when you can see the Truth, as I give it to you, you will still be fuelled with doubts.

Know that your doubts, which are at this time not present because you think you know the Truth, are a curse.

It is Satan who seduces you first and then curses you.

You are a child of God and you have been blinded to the Truth in order to prevent you from entering the New Paradise on earth, promised to humanity by My Father.

When you are presented with the Truth and when the doubts still torment you, please ask Me to help you. Just one word, just one call is all that you need.

Here is what I want you to say to Me.

Crusade Prayer 76

The Atheist Prayer

Jesus help me to accept the Love of God as it is being shown to me.

Open my eyes, my mind, my heart and my soul so that I can be saved.

Help me to believe by filling my heart with Your Love.

Then hold me and save me from the torment of doubt.

Amen.

My poor souls how you suffer behind your badge of atheism.

How you constantly strive to harden your hearts to the Truth, the Truth of the Existence of God.

How you constantly try to recruit other souls to accept your beliefs. Why do you think this is?

Why do you think you put so much energy and effort into shouting your beliefs? It is to prove that the Existence of God is false.

Don’t you know that when you do this your efforts are full of passion? Why is it that such passion can amount to such hatred of God?

If God does not exist then why do you hate Him?

How can you hate someone who, in your eyes, does not exist?

Satan is your god yet you probably do not believe that he exists anyway.

What you do not know is that he controls your mind as he fills it with a lie.

How I weep for you.

How I still love you.

How I yearn to save you before it is too late.

Your Jesus