Jezus Do Ludzkości

Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki

wtorek, 11 września 2012 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, zrozumiałaś w końcu radość cierpienia, gdy jest ono ofiarowane z odwagą i z wolną wolą. Uratowane dusze przynoszą ci łzy radości, tak jak i ich oczy są pełne łez, gdy są ocalone od pogrążenia się w ogniu piekielnym.

Wiedz, że Moją Misją jest uratowanie wszystkich dusz. Nigdy nie zapominaj, że dzięki Łasce Ochrony Mój Ojciec dał ludzkości zbroję, której ona potrzebuje, aby ocalić dusze. Uchwyćcie się jej, bo dzięki niej wszystkie dusze mogą być zbawione. Wystarczy, że pomyślicie o cudownym świecie, który na was czeka. Nikt nie będzie opłakiwać żadnego członka swojej rodziny utraconego w ogniu piekielnym.

Wy, Moi wyznawcy, macie moc zamknięcia bram piekła poprzez wasze modlitwy dla ratowania dusz.

Niech żaden człowiek nie odrzuca Moich Słów.

Nie zniechęcajcie ludzi do przyjęcia Łaski Ochrony, bo wiem, że niektórzy z Moich wyświęconych sług próbują to robić. Niektórzy czynią to z błędnego poczucia obowiązku, ale nie mają racji. Ta Łaska Ochrony jest Darem od Boga Ojca. Waszym obowiązkiem, Moi wyświęceni słudzy, jest dać ją dzieciom Bożym, aby pomóc ratować dusze.

Jest tak wiele pracy do wykonania, aby rozpowszechniać Moje Słowo, ale nie ma wystarczająco dużo czasu.

Idźcie, Moi uczniowie, i uczyńcie swoją misją rozpowszechnianie Moich Litanii, a zwłaszcza Modlitwy o Łaskę Ochrony. Idźcie również i powiedzcie ludziom o Pieczęci Boga Żywego i Odpuście Zupełnym dla przebaczenia grzechów.

Zostaliście teraz przygotowani, aby podnieść ręce w Imię Boga i pomóc Mi, waszemu Jezusowi, zbawić ludzkość. Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki.

Pamiętajcie, ufajcie Mi całkowicie, a Ja uwolnię was od zmartwień i lęku. Wystarczy tylko oddać się w modlitwie. Ofiarujcie swoje modlitwy za dusze, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus

The New Era will be heralded by My Second Coming. The time is short.

Tuesday, September 11th, 2012 @ 19:30

My dearly beloved daughter you have, at last, understood the joy of suffering when it is offered with courage and free will.

The souls saved bring you tears of joy just as they, too, are filled with tears when they are saved from plunging into the fires of Hell.

Know that My Mission is to save all souls.

Never forget that My Father has given humanity the armour it needs to salvage souls with the Grace of Immunity.

Grasp it, for through it all souls can be saved. Just think of the wonderful world, which lies ahead.

No one will mourn any member of their family lost to the fires of Hell.

You, My followers, have the power to close the Gates of Hell through your prayers to save souls.

Let no man dismiss My Words.

Do not discourage people from accepting the Grace of Immunity for I know that some of My sacred servants are trying to do this.

Some are doing this from a misguided sense of duty but they are wrong. This Grace of Immunity is a Gift from God the Father.

You have a duty, My sacred servants, to give it to God’s children in order to help save souls.

There is so much work to be done to spread My Word but without enough time.

Go make it your mission, My disciples, to spread My Litanies, especially the Grace of Immunity prayer.

Go, also, and tell people about the Seal of the Living God and the Plenary Indulgence for the forgiveness of sin.

You have been prepared now take up your arms in the Name of God and help Me, your Jesus, to save humanity.

The New Era will be heralded by My Second Coming. The time is short.

Remember, trust in Me completely and I will set you free from worry and fear.

All you must do is to surrender in prayer.

Offer your prayers for souls and all will be well.

Your Jesus