Jezus Do Ludzkości

Moje Słowo jest spokojnie zgłębiane przez Moje ważne sługi

czwartek, 6 września 2012 roku, godz. 18.30

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Kościół na ziemi w końcu rozpoznaje, że porozumiewam się teraz ze światem poprzez ciebie, siódmego posłańca.

Moje Słowo jest spokojnie zgłębiane przez Moje ważne sługi, którzy jednak publicznie nie ogłoszą, że te Słowa pochodzą z Moich świętych Ust. Oni wiedzą, że one pochodzą ode Mnie, a Ja dotknąłem ich serc i podniosłem ich dusze, tak że będą teraz iść pod Moim przewodnictwem.

Tak wiele Moich wyświęconych sług poszukuje teraz, w tym czasie, Moich Słów do ludzkości. Oni potrzebują teraz Moich szczególnych Łask, bo bez nich nie byliby w stanie prowadzić Mojego stada z prawdziwą pewnością siebie. Mój Duch Święty wylewa się lokalnie na Moje wyświęcone sługi, żeby znaleźli siłę do prowadzenia Mojego Kościoła przez gęstwinę krzewów cierniowych, która jest przed nimi.

Nigdy się nie lękajcie, Moi umiłowani duchowni, bo nigdy was nie opuszczę. Będziecie czuć Moją Obecność w czasach, które są przed wami, kiedy Moje Ciało, Mój Kościół, będzie prześladowane. Ta Święta Obecność będzie waszym oparciem, gdy będziecie potrzebowali wszelkiej Mojej pomocy, aby podtrzymała was w prowadzeniu dzieci Bożych ku ich prawowitemu Dziedzictwu.

Godzę się z tym, że wielu z was nie będzie się wypowiadać publicznie. Rozumiem, jak trudno będzie wam otwarcie głosić Moje Słowo dane przez Mojego proroka końca czasów. Ale pamiętajcie o tym. Na was spoczywa odpowiedzialność za dzieci Boże, aby prowadzić je i kierować do Prawdy.

Nigdy nie wolno wam przyjmować kłamstwa w miejsce Prawdy. Wiecie, że Prawda Mojego Nauczania jest wyryta w skale. Moje Nauczanie nigdy się nie zmieni. Będziecie mogli wkrótce poznać nowe rzeczy, które mam wam ujawnić, a które są zawarte pod Pieczęciami Księgi Apokalipsy.

Zaufajcie Mi. Zaakceptujcie to, że rozmawiam teraz z wami, ponieważ w tym czasie nigdy was nie opuszczę.

Moim obowiązkiem wobec Mojego Ojca jest zapewnić, aby świat został odpowiednio przygotowany na Mój Powrót, aby uratować każde dziecko Boże.

Wasz Jezus

My Word is being digested quietly by My leading servants

Thursday, September 6th, 2012 @ 18:30

My dearly beloved daughter My Church on Earth is, at last, recognising that I now communicate to the world through you, the seventh messenger.

My Word is being digested quietly by My leading servants who will not, however, publicly proclaim that these Words come from My Holy Lips.

They know that they come from Me and I have touched their hearts and lifted their souls so that they will now follow My lead.

So many sacred servants of Mine have now sought My Words to humanity at this time. They need My special graces now, as without these they would be unable to lead My flock with real confidence.

My Holy Spirit is being poured over My local sacred servants so that they will find the strength to lead My Church through the thorny thick jungle, which lies ahead.

Never fear My beloved clergy for I will never desert you. You will feel My Presence in the times you face ahead when My Body, My Church, will be persecuted. This Holy Presence will be your mainstay, as you will need all My help to sustain you in leading God’s children towards their rightful inheritance.

I accept that many of you will not speak out. I understand how difficult it will be for you to openly proclaim My Word given to you through My end time prophet. But know this.

You have a responsibility to God’s children to lead and direct them to the Truth.

You must never accept lies in lieu of the Truth.

You know that the Truth of My Teachings is cast in stone. My Teachings have, and never will, change.

My New Revelations, which are contained in the Seals in the Book of Revelation, will be made known to you shortly.

Trust in Me. Accept that I speak with you now for I would never forsake you at this time.

My duty to My Father is to ensure that the world is prepared adequately for My Return to salvage every single child of God.

Your Jesus