Jezus Do Ludzkości

Wielkie starcie stanie się oczywiste, a człowiek będzie się oddalał od człowieka. Brat przeciwko bratu

środa, 5 września 2012 roku, godz. 14.30

Moja szczerze umiłowana córko, naród po narodzie przechodzi właśnie teraz przemianę. Żaden naród nie będzie w stanie nie zrozumieć, że wielka zmiana wisi w powietrzu. Zaczynają się zmieniać nie tylko ustawy, które obowiązują w ich krajach, ale wydaje się także, że ulotniła się ta wiara, którą kiedyś miały.

Mniej księży, mniej sług w Moim Kościele chrześcijańskim postanawia bronić praw Bożych. Ani też nie przyznają się głośno do swojej wierności wobec Mnie. Przeciwnie, ich głosy są jedynie szeptem pośród wrzasku głosów, które przemawiają podniośle i promują miłość własną.

Słowo Boże jest wypierane przez głosy ateistów, którzy ukrywają swoje poglądy pod przykrywką ustaw rządowych, które są zmieniane w imię tak zwanej sprawiedliwości, tolerancji, dla dobra wszystkich. Celem kłamstw, które są wam przedstawiane, jest zniszczenie nie tylko Słowa Mojego Ojca, ale także chrześcijaństwa na całym świecie.

Odstępstwo rozprzestrzenia się szybko i prawie osiągnęło punkt krytyczny. Jest to czas na Interwencję Boga. Dość kłamstw. Król kłamstw wszędzie oszukuje dzieci Boże. Nie popierajcie waszych rządów, które głoszą, że Słowo Boże jest kłamstwem. Nie przyjmujcie nowych ustaw, które aprobują grzech śmiertelny. Walczcie, wy wszyscy. Opowiedzcie się za tym, co jest słuszne. Nie pozwólcie, by prawa popierane przez króla kłamstw porwały was i wasze rodziny w otchłań bez dna.

Jeśli zezwolicie na prawa, które zakazują praktykowania waszej wiary, będziecie cierpieć. Waszym duszom zabraknie pożywienia i oddalicie się ode Mnie. Ale jeśli zaakceptujecie morderstwo oraz aborcję i nie przeciwstawicie się takiemu złu, to wasz kraj zostanie ukarany z Ręki Boga.

Choć nadal wszędzie się szerzy odstępstwo, to z drugiej strony wzrasta też liczba nawróceń i wkrótce zderzą się one frontalnie. Wielkie starcie stanie się wyraźne, a człowiek będzie się oddalał od człowieka. Brat przeciwko bratu. Sąsiad przeciwko sąsiadowi.

Będą dwa obozy. Ci, którzy kochają Boga, i ci, którzy Go nie kochają. Każdej duszy dam szansę zadecydowania, którego obozu chce stać się częścią, w nadziei, że wybierze Mnie, swojego ukochanego Zbawiciela.

Wy, Moi uczniowie, poprzez wasze modlitwy, zwłaszcza przez odmawianie Litanii Łaski Ochrony, możecie przyprowadzić do Mnie więcej dusz. Wtedy pochwycę dobrych na Moje Łono, jak zostało to przepowiedziane, i w mgnieniu oka zostaną zabrani w bezpieczne miejsce.

Moja obietnica to ratowanie ludzkości. Ale ostateczny wybór będzie należał do każdej duszy ze względu na jej własną wolną wolę.

Wasz Jezus

A great clash will become apparent and man will separate from man. Brother against brother

Wednesday, September 5th, 2012 @ 14:30

My dearly beloved daughter nation after nation is going through a transition right now.

Not one nation can fail to understand that much change is in the air.

Not only do the laws, which govern their countries, begin to change, but the faith they once had seems to have evaporated.

Fewer priests, fewer servants in My Christian Church, are coming forward to defend the Laws of God.

Nor do they shout their allegiance to Me. Instead their voices are but whispers amidst the noise of voices, which rant and promote self-love.

The Word of God is being devoured by the voices of the atheists who disguise their voices behind the cloak of government laws, which are being amended in the name of so called Justice, tolerance, for the good of all.

The lies being presented before you are designed to destroy not only the Word of My Father, but Christianity throughout the world.

The apostasy has spread like wildfire and has almost reached breaking point.

This is the time for the intervention of God. Enough lies.

The King of Lies deceives God’s children everywhere. Do not follow your governments who proclaim the Word of God to be a lie.

Do not accept new laws, which condone mortal sin. Fight, all of you. Stand up for what is right.

Do not allow laws, promoted by the King of Lies, to grasp you and your families into a bottomless pit.

Should you allow laws, which ban the practice of your faith, you will suffer. Your souls will lack nourishment and you will become distant from Me.

But should you accept murder and abortion and not stand up against such evil, then your country will be punished by the Hand of God.

While the apostasy continues to spread everywhere, conversion is on the other hand growing and soon the two will collide head on.

A great clash will become apparent and man will separate from man. Brother against brother. Neighbour against neighbour.

There will be two camps. Those who love God and those who don’t.

I will give every soul the chance to decide which camp they wish to become part of, in the hope that they will choose Me, their beloved Saviour.

You My disciples, through your prayers, especially the recital of the Litany of the Grace of Immunity, can bring more souls to Me.

Then I will snatch the good into My Bosom as foretold and in the blink of an eye they will be taken to safety.

My Promise is to save mankind.

But the final choice will be down to each soul through their own free will.

Your Jesus