Jezus Do Ludzkości

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz

środa, 1 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45

Moje dziecko, jest wiele zmian, a wiele z nich zostało wam ujawnionych w przeszłości, których świat ma właśnie stać się świadkiem. Będzie wiele zniszczeń, wiele nieporządku i kar, z czego wszystko się dokona z powodu grzechu ludzkości.

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz. Oto, co musicie czynić. Idźcie każdego dnia na Mszę i przyjmujcie Komunię Świętą. I każdego dnia o godzinie trzeciej odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wy, którzy możecie, powinniście pościć przez jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą zaszokowane, kiedy dokonają się te zmiany, ale nigdy nie możecie się lękać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni Nauczaniu Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Proszę, w nadchodzących miesiącach trzymajcie w swoich domach blisko siebie Pieczęć Boga Żywego, bo wiele się wydarzy.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi jest bezczeszczone i będzie straszliwie cierpiało. Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już realizowanych i już wkrótce on upadnie. Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz obserwowane jako katastrofy ekologiczne, gdy Ręka Mojego Ojca opadnie, karząc te narody, których grzeszne prawa nie będą już dużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasz umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: I ask of all God’s children to, once again dedicate the month of August to save souls.

Wednesday, August 1st, 2012 @ 16:45

My child there is much change, much of which has been disclosed to you in the past, about to be witnessed in the world.

There will be much destruction, much unrest and chastisements, all of which will come about because of the sin of humanity.

I ask of all God’s children to, once again, dedicate the month of August to save souls.

This is what you must do. Go to Mass every day and receive the Holy Eucharist.

Then every day at 3 o’clock say the Divine Mercy chaplet.

For those of you who can you should fast for one day a week.

My children will be shocked as these changes will come about but must never fear the Hand of my Father if you are loyal to the teachings of His Beloved Son, Jesus Christ.

Please keep the Seal of the Living God close to you in your homes in the coming months for much will unfold.

The Body of my Son, Jesus Christ, present in His Church on earth is being violated and will suffer terribly.

Many plans to topple my Son’s Church are already underway and very soon it will collapse.

Other events foretold will now be seen through ecological disasters as the Hand of my Father will fall in punishment on those nations whose sinful laws will no longer be tolerated.

Pray, pray, pray for souls at this time who may suffer during these events.

Use this month to pray for all souls who may perish in wars, earthquakes or in the forthcoming Confession, The Warning.

My heart is entwined with you children and, together, we must work hard to save souls.

By praying for the salvation of souls we are carrying out the Holy Will of my Father.

Your beloved Mother
Mother of Salvation