Jezus Do Ludzkości

Pozwólcie Mi wydźwignąć was z wszelkiej krzywdy do bezpiecznego miejsca z daleka od antychrysta

wtorek, 31 lipca 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, posłuchaj Mnie teraz, gdy ci przekazuję, że Mój Czas już prawie nadszedł na świat. Wasz czas jest krótki, podczas gdy dni ciemności będą gasnąć, a Nowy Świt, Nowy Początek się wyłoni. Wszystkie wasze łzy lęku i niepokoju już prawie dobiegły końca, pozostało niewiele czasu do wyłonienia się chwalebnej Ery Pokoju.

Wkrótce nastąpi odnowienie Królestwa ziemi, a Moje Panowanie nad wszystkimi dziećmi Bożymi zastąpi siedzibę szatana. Zniknie wasze zdezorientowanie, Moi wyznawcy, co do prawdziwości Mojego obecnego wezwania do was. Wszystko stanie się jasne, jak krystalicznie czyste wody ze źródła z Mojego Niebiańskiego Ciała, które teraz dalej z niego tryskają, aby ogarnąć serca wszystkich dzieci Bożych.

Światło Prawdy rozpali świat, pomimo gęstniejącej ciemności, która usadowiła się jak ropień w każdym zakątku ziemi. Wkrótce prawda was wyzwoli, rozwieje wszystkie wasze wątpliwości, wasze lęki i uwolni w was jasność umysłu i duszy. Wtedy będziecie napełnieni Moim Duchem Świętym i nastąpi powszechne nawrócenie.

Ci, których wiara jest słaba, zostaną odnowieni i ukaże się prawda o nowej chrześcijańskiej Armii. Nadzieja, miłość i modlitwa będą was podtrzymywać, gdy poprowadzę świat ku Nowemu Dziedzictwu, obiecanemu wam od tak dawna.

Wy, którzy się lękacie Moich Orędzi, po prostu o tym pamiętajcie. Świat, który na was czeka, jest wielkim Darem dla was i dla waszych rodzin. Jest to Raj, za którym powinniście tęsknić, ponieważ nic na ziemi, jak wiecie, nie może się z nim równać. Jeżeli Mnie kochacie, to ufajcie Mojej Dobroci, Mojej Miłości, Mojej obietnicy doprowadzenia was do chwalebnego Dziedzictwa, dla którego się urodziliście. Porzućcie teraz wszystkie swoje zmartwienia i lęki. Pozwólcie Mi wydźwignąć was z wszelkiej krzywdy do bezpiecznego miejsca z daleka od antychrysta.

Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 71
Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań

O Jezu, ratuj dzieci Boże od antychrysta.

Chroń nas przed planami panowania nad ziemią.

Panie, wybaw nas od prześladowań.

Chroń ciemne dusze przed antychrystem, aby mogły być odkupione w Twoich Oczach.

Pomóż nam w naszej słabości.

Umocnij nas w duchu, byśmy powstali i prowadzili się wzajemnie, maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju.

Potrzebuję Cię, drogi Jezu.

Kocham Cię, drogi Jezu.

Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.

Wystrzegam się ciemności.

Wielbię Cię i oddaję się Tobie z ciałem i duszą, abyś mógł mi ukazać Prawdę Swojej Obecności, tak bym w każdym czasie zawsze ufał Twojemu Miłosierdziu.

Amen.

Idźcie teraz i przygotujcie swoje dusze, abyście pozostali silni i wierni wobec Mnie, gdy prowadzę was ku Życiu Wiecznemu.

Wasz Jezus

Allow Me to lift you, from all harm, to safety away from the Antichrist.

Tuesday, July 31st, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter hear Me now as I inform you that My Time is almost upon the world.

Your time is short as the days of darkness fade and a new dawn, a new beginning will emerge.

All your tears of fear and distress are almost over with little time left for the Glorious Era of Peace to emerge.

The renewal of the Kingdom of the Earth will shortly take place and My Dominion over all of God’s children will replace the seat of Satan.

Your confusion, My followers over the authenticity of My Calling to you now, will disappear.

All will become clear, like the crystal clean waters of a spring from My Heavenly Body, as it gushes forth now to consume the hearts of all God’s children.

The Light of the Truth will inflame the world, despite the ever growing darkness which has settled like a festering disease over every corner of the earth.

Soon the Truth will set you free, clear away all your doubts, your fears and will release within you a clarity of mind and soul. Then, filled with My Holy Spirit, a global conversion will take place.

Those whose faith is weak will be renewed and the Truth of a new Christian Army will come into being.

Hope, love and prayer will sustain you as I lead the world towards the New Legacy promised to you for so long.

To those of you who are fearful of My messages just remember this.

The world which awaits you is a great Gift for you and your families. It is a Paradise which you should be longing for as nothing on earth, as you know it, can compare.

If you love Me, then trust in My Goodness, My Love, My promise to bring you into the Glorious inheritance for which you were born.

Surrender all your worries and fears now.

Allow Me to lift you, from all harm, to safety away from the Antichrist.

Recite this Crusade Prayer (71)

Crusade Prayer (71)

Prayer to save us from the persecution

Oh Jesus save God’s children from the Antichrist.

Protect us from the plans to control the earth.

Lord, save us from the persecution.

Protect dark souls from the antichrist so that they can be redeemed in Your Eyes.

Help us in our weakness.

Strengthen us in spirit to rise and lead each other as we march in Your army to the Gates of Paradise.

I need You Dear Jesus.

I love you Dear Jesus.

I Glorify Your Presence on earth.

I shun the darkness.

I adore You and I surrender myself in body and spirit so that You can reveal to me the Truth of Your Presence so that I will always trust in Your Mercy at all times.

Amen.

Go now and prepare your souls so that you remain strong and loyal to Me as I lead you towards Eternal Life.

Your Jesus