Jezus Do Ludzkości

Będą się Mi sprzeciwiać, mówiąc, że Moje święte Słowo zaprzecza Słowu Boga

środa, 11 lipca 2012 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, znosisz Mój ból w tym czasie, kiedy płaczę z powodu wielu dzieci Bożych, które umierają w stanie grzechu śmiertelnego. Jest to tak bardzo bolesne, kiedy cierpię raz jeszcze straszliwe Rany zadane Mi podczas Ukrzyżowania.

Moja córko, ważne jest, abyś zrozumiała, co się z tobą dzieje, ponieważ musisz się przygotować, by radzić sobie z tą Misją, gdy sprawia ci ona takie cierpienie. Spodziewaj się zniewag, które będziesz znosić w Moje Imię. Kiedy w przeszłości jakaś wybrana dusza przekazywała światu Moje święte Słowo, to cierpiała upokorzenie, tak jak ty teraz cierpisz. Była wyśmiewana, znieważana, czyniono z niej głupca i, co gorsza, oskarżano ją o oszustwo, tak jakby mówiła kłamstwa.

Mnie także nazywano kłamcą. Mnie także wyśmiewano. Mówiono, że jestem zwodzicielem, oszustem i jestem przeciwko Słowu Bożemu. Znajdowali każdy pretekst, aby udowadniać, że jestem oszustem. Posługiwali się nawet świętym Słowem Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego, aby usiłować udowodnić, że to, o czym mówiłem, zaprzecza Pismu Świętemu.

Każdy może powiedzieć, że reprezentuje Słowo Boga. Bardzo niewielu, którzy mówią, że otrzymują Słowo Boga, jest traktowanych poważnie. Zazwyczaj są lekceważeni. Ale ci, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu, a jednak tak naprawdę nie mówią, i którzy celowo szerzą kłamstwa, są zwykle oklaskiwani i przyjmowani z powodu podstępnego wpływu szatana. W przypadku prawdziwego proroka taka jest Moc Mojego Głosu, że spotka się on z bardzo silnym odzewem. W takich wypadkach ludzie albo przyjmą Moje Słowo z miłości do prawdy, albo natychmiast się Mnie wyprą.

Ci, którzy Mnie przyjmą, odczują, jak Moja Miłość dotknie ich dusz w sposób, który rozpali ich serca tak, że nie będzie powrotu. Ci, którzy Mnie odrzucą, nie zignorują Mnie. Będą Mnie natomiast wyśmiewać i oczerniać Moje święte Słowo z brutalnością sprzeczną z tymi cnotami chrześcijańskimi, które, jak twierdzą, posiadają. Będą się Mi sprzeciwiać, mówiąc, że Moje święte Słowo zaprzecza Słowu Boga. Oni nie rozumieją, dlaczego Moje Słowo spotyka się z tak potężnym odzewem. Byli kuszeni przez szatana i tego nie wiedzą. Dopuścili do uśpienia swoją czujność i pozwolili mu przesłonić ich miłość do Mnie.

Nikt nie zlekceważy Mojego Słowa. Nie może. Bo tak czy inaczej spotka się ono z odzewem – czy będzie on z miłości, czy z nienawiści.

Wasz Jezus

They will deny Me by saying that My Holy Word contradicts the Word of God

Wednesday, July 11th, 2012 @ 19:30

My dearly beloved daughter you are enduring My pain at this time as I weep because of the number of God’s children who are dying in a state of mortal sin.

It is so painful that I am enduring, yet again, the terrible wounds inflicted on Me during My Crucifixion.

My daughter it is important that you understand what is happening to you for you must prepare how to deal with this mission when it causes you such suffering.

The abuse you endure, in My Name, is to be expected.

When any chosen soul imparted My Holy Word to the world, in the past they suffered mortification just as you do now. They were ridiculed, abused, made to look foolish and, even worse, accused of being deceitful as if they were telling lies.

I too, was called a liar. I, too, was laughed at. They said that I was a fraud, an imposter and against the Word of God.

They found every excuse to prove that I was a fraud.

They even used the Holy Word of God, My Eternal Father, to try and prove that what I spoke about denied Holy Scripture.

Any one can say they represent the Word of God. Very few who say they receive the Word of God are taken seriously. They are usually ignored.

But those who say they speak in My Name, but who do not, and who deliberately spread lies are usually applauded and accepted through the deceitful influence of Satan.

In the case of the genuine prophet, such is the power of My Voice, that it will provoke a very strong reaction. In such cases people will either embrace My Word with love for the Truth or they will deny Me outright.

Those who accept Me will feel My love touch their souls in a way which will enflame their hearts so that there can be no turning back.

Those who reject Me will not ignore Me. Instead they will ridicule Me and vilify My Holy Word with a viciousness which is at variance with the Christian virtues they profess to have.

They will deny Me by saying that My Holy Word contradicts the Word of God just as they did when I walked the earth.

They fail to understand why My Word creates such a powerful reaction. They have been tempted by Satan and don’t know it. They have let their guard down and allowed him to cloud their love for Me.

No one will ignore My Word. They can’t. For either way it provokes a reaction whether it is one of love or one of hate.

Your Jesus