Jezus Do Ludzkości

Każdy żyjący na świecie człowiek zobaczy swoją duszę i dowie się, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że ją ma

poniedziałek, 9 lipca 2012 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę przygotować teraz na Ostrzeżenie wszystkich Moich wyznawców w sposób, który pomoże nie tylko im, ale i wszystkim ich bliskim. Nie wystarczy żałować z lęku. Konieczna jest pokuta. Wszyscy Moi wyznawcy, posłuchajcie teraz Moich wskazań i przygotujcie swoje dusze na Ostrzeżenie. Musicie zacząć od rozważenia wszystkich złych czynów wobec siebie i waszych bliźnich, za które ponosicie winę.

Wy, którzy jesteście katolikami, musicie korzystać z sakramentu spowiedzi co dwa tygodnie, jeśli chcecie pozostać w stanie Łaski. W ten sposób wasz ból podczas Ostrzeżenia będzie łagodny i będziecie mieli siłę, aby pomóc swoim braciom i siostrom, którzy będą cierpieli straszliwy ból i poczucie winy, gdy będą się starali pogodzić z faktem oświecenia swojego sumienia.

Wy, którzy jesteście chrześcijanami lub macie inne poglądy, a którzy wierzycie w te Orędzia, musicie odmawiać modlitwę daną wam przez Modlitwę Krucjaty 24 – Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia.

Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam przebaczenia.

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię.

Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.

Amen.

Teraz przekazuję wam również szczególną modlitwę, abyście ją odmawiali za te biedne dusze, które mogą umrzeć w szoku podczas Ostrzeżenia, a które mogą być w grzechu śmiertelnym.

Modlitwa Krucjaty 65
Za tych w grzechu śmiertelnym

O drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskawość dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.

Przebacz im ich grzechy.

Przez wzgląd na Twoją Mękę, błagam Cię o udzielenie mi tej szczególnej Łaski przebłagania za ich grzechy.

Ofiaruję się Tobie z umysłem, ciałem i duszą za pokutę, by uratować ich dusze i przynieść im Życie Wieczne.

Amen.

Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie Wielkim Wydarzeniem Zbawienia, podczas którego udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie. Każdy żyjący na świecie człowiek zobaczy swoją duszę i dowie się, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że ją ma. Czas jest krótki i musicie się zacząć przygotowywać. Nie zapomnijcie Moich wskazań, aby mieć w domu żywność, która przetrwa dziesięć dni, świece, które są pobłogosławione, i święte przedmioty. Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych. Nie ujawnię daty, ale wiecie, co trzeba zrobić.

Kiedy wasze grzechy zostaną ujawnione, musicie Mnie prosić, abym wam przebaczył, i pokłonić się w pokornym dziękczynieniu za ten Boski Dar, który jest waszą przepustką do Życia Wiecznego w Nowym Raju na ziemi.

Pamiętajcie, że nie ma ani jednego grzechu, nieważne, jak ciężkiego, który nie mógłby być odpuszczony, gdy zostanie okazana prawdziwa skrucha.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Every person alive in the world will see their souls and know, for the first time in many cases, that they have one.

Monday, July 9th, 2012 @ 23:00

My dearly beloved daughter I wish to prepare all of My followers now in a way which will not only help them but all their loves one for The Warning.

It is not enough to repent because of fear. A penance is required.

For all of you My followers hear My instructions now to prepare your souls for The Warning.

You must begin by meditating on all the wrong-doing you are guilty of against yourselves and your neighbours.

For Catholics among you, you must receive the Sacrament of Confession every two weeks if you wish to remain in a state of Grace.

In this way your pain, during The Warning, will be mild and you will have the strength to help your brothers and sisters who will suffer a terrible pain and guilt as they try to come to terms with the illumination of their conscience.

For those among you, who are Christians or other creeds, and who believe in these messages, you must recite the prayer given to you through Crusade Prayer (24) Plenary Indulgence for Absolution

You must say this prayer for seven consecutive days and I, your Jesus, will grant you pardon.

“O my Jesus, You are the Light of the Earth.

You are the Flame that touches all souls.

Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You.

We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

I now bequeath a special prayer also for you to say for those poor souls who may die of shock during The Warning and who may be in mortal sin.

Crusade Prayer (65)

For those in mortal sin

Oh Dear Jesus, Saviour of mankind Through Your Divine Mercy I plead for clemency for all those poor souls in sin who may be taken from this earth during The Warning

Forgive them their sins

and in memory of your Passion I beg you to grant Me this special favour in atonement for their sins

I offer myself to you in mind, body and soul as a penance to salvage their souls, and to bring them eternal life.

Amen.

My followers The Warning will be a great event of Salvation where I will prove to the world My Divine Mercy.

Every person alive in the world will see their souls and know, for the first time in many cases, that they have one.

The time is short now and you must start preparing.

Do not forget My instructions to have food which lasts ten days, candles which are blessed and holy objects in your home.

Trust in Me and rejoice because many souls will be saved.

I will not reveal a date but you know what must be done.

When your sins are revealed you must ask Me to forgive you and bow in humble thanksgiving for this Divine Gift which is your passport to eternal life in the New Paradise on earth.

Remember there is not one sin, no matter how serious, which cannot be forgiven once true remorse is shown.

Your beloved Saviour
Jesus Christ