Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Świat został odwrócony do góry nogami przez pogaństwo

sobota, 23 czerwca 2012 roku, godz. 10.50

Moje dzieci, wzywam was wszystkich, abyście się przyłączyli do modlitwy o nawrócenie grzeszników, i kontynuowali swoje codzienne modlitwy. Post uratuje tak wiele dusz i jest wielkim darem dla Mojego umiłowanego Syna.

Tak wielu ludzi na świecie odwróciło się od Mojego Syna. Jakże On płacze w tym czasie. Kocha ich tak bardzo i rozrywa Mu to serce, szczególnie gdy patrzy na niewierność tych, którzy uznają, że On jest prawdziwym Synem Boga Najwyższego.

Świat został odwrócony do góry nogami przez pogaństwo. Stał się miejscem dezorientacji, nienawiści, zamieszania i nieporządku. Jest to jak stan piekła, choć nie tak przerażający i bolesny. Ale moc złego stworzyła napięcie pełne nienawiści i ono otacza wszystkie dzieci Boże. Niewielu pozostało nietkniętych przez jad, który przez ciemności szerzy się w każdym narodzie. Tak wielu jest zaślepionych przez te ciemności i nie mają nadziei. Wielu, którzy nie zwracają się do Boga i podążają drogą, która sprowadza na nich dużo nieszczęścia.

Ci, którzy kochają Boga, ale poświęcają Mu mało uwagi poprzez modlitwę, są zupełnie jak bezradni. Tylko modlitwa, oddanie się i poświęcenie mogą przyprowadzić was blisko Boga. Nic innego nie przyniesie wam pokoju.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze, które czczą fałszywych bogów. W tym czasie bardzo potrzebują modlitwy. Módlcie się za kuszonych przez złego, którzy powodują udręczenie tych, nad którymi sprawują władzę. Zostało im niewiele czasu przed Spowiedzią, Ostrzeżeniem. Gdy nadejdzie ten dzień, będą musieli okazać pokorę, kiedy zostanie im ukazana Prawda. Wielki plan Mojego Syna, aby zbawić znaczną część ludzkości, ma właśnie zostać ukazany światu.

Wielu nie zostanie zbawionych. To dlatego wszyscy Jego umiłowani wyznawcy mają teraz tak wielką odpowiedzialność, aby modlić się o nawrócenie, by zbawić tak wiele dusz, jak to możliwe.

Idźcie w pokoju, Moje dzieci, spokojni, bo wiecie, że Mój Syn jest zawsze miłosierny. On chce zbawić wszystkich, a Spowiedź jest Darem, który ofiaruje światu, aby mógł to uczynić. Ostrzeżenie jest największym Darem dla ludzkości od Jego Śmierci na Krzyżu. Radujcie się, bo wiele dusz, które w przeciwnym razie byłyby dręczone w piekle na wieczność, będzie mogło być zbawionych i otrzymać Dar Życia Wiecznego.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na to wezwanie z Nieba.

Wasza umiłowana Matka Boga
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The world has been turned upside down by paganism

Saturday, June 23rd, 2012 @ 10:50

My children I call you all to join in prayer for the conversion of sinners and to continue your daily prayers.

Fasting will save so many souls and is a great Gift to my beloved Son.

So many people in the world have turned away from my Son.

How He weeps at this time. He loves them so much and it is heart breaking to watch, especially the disloyalty of those who accept that He is the true Son of God the Most High.

The world has been turned upside down by paganism. It has become a place of confusion, hatred, turmoil and unrest.

This is like the state of Hell, although nothing as terrifying or as painful. Yet the power of the evil one has created this hateful tension and it surrounds all of God’s children.

Few are left untouched by the venom which is being spread in every nation by the darkness. So many are blinded by this darkness and feel no hope.

Many who do not turn to God and continue along a path which brings them much unhappiness.

Those who love God, but pay little attention to Him through prayer, are just as helpless.

Only prayer, devotion and sacrifice can bring you close to God. Nothing else will bring you peace.

Pray, pray, pray for souls who idolise false gods. They are in much need of prayer at this time.

Pray for those tempted by the evil one who causes hardship to those under their control.

They have little time before The Confession, The Warning. When that day comes they must show humility when the truth is revealed to them.

My Son’s great plan to save much of humanity is about to be revealed to the world.

Many will not be saved.

This is why all His loving disciples have such a responsibility now to pray for conversion to save as many souls as possible.

Go in peace my children, comfortable in the knowledge that my Son is ever merciful.

He wants to save all and The Confession is the Gift He presents to the world to do this.

The Warning is the biggest Gift to humanity since His Death on the Cross.

Rejoice for many souls who would, otherwise have been tormented in Hell for eternity, can be saved and be given the Gift of Eternal Life.

Thank you for responding to this call from Heaven.

Your Beloved Mother of God
Mother of Salvation