Jezus Do Ludzkości

Kiedy szerzycie nienawiść do proroków posyłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma ogromne konsekwencje

niedziela, 24 czerwca 2012 roku, godz. 17.30

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo rozrywa to Moje Serce, kiedy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale obnoszą się z Jego Prawami. Są obłudnikami.

To oni mówią, że przestrzegają przykazań Mojego Ojca, ale myślą, że mogą potępić innych, którzy grzeszą. Są pierwsi, by skorzystać z Pisma Świętego jako środka do głoszenia kłamstwa – poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, stąd bardzo Mnie obrażają. To są ludzie, którzy mówią, że jest błędem wierzyć w Bożą Opatrzność. To są ludzie, którzy wątpią w widzących, posyłanych przez Niebo na przestrzeni wieków, a następnie próbują ich obalić, wykorzystując Moje święte Słowa dane w Piśmie Świętym.

Każdy człowiek, który zaprzecza Mojemu Słowu, jest wobec Mnie niewierny.

Każdy człowiek, który sam siebie wyróżnia spośród swoich braci i sióstr, uznając, że jest duchowo i intelektualnie wyższy, musi być bardzo ostrożny. Każdy człowiek, który wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wypaczoną wersję prawdy, zostanie ukarany. Każdy człowiek, który powstaje i głosi prawdę, ale odrzuca Moje Słowo dane światu w tym końcu czasów, zostanie przeze Mnie odrzucony.

Jesteście winni duchowej zazdrości i za to spotka was kara. Kiedy szerzycie nienawiść do proroków posyłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma ogromne konsekwencje. Bo czyniąc to, nie tylko głosicie kłamstwo, ale powstrzymujecie Słowo Boże. Proszę teraz, abyście zrezygnowali ze swojej kampanii udręk i kalumnii. Nigdy nie uniemożliwicie słuchania Mojego Słowa. Dlaczego wciąż próbujecie dręczyć tę Misję? Czy nie przekonaliście się do tej pory, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzeniać się w taki sposób, jak się rozprzestrzenił, gdyby Moje Orędzia nie pochodziły z Nieba? Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby powstrzymać przekazywanie światu Moich świętych Orędzi.

Orędzie dla duchowieństwa

Ci spośród was, którzy złożyli śluby, jako wyświęceni słudzy Mojego Kościoła na ziemi, niech Mnie teraz wysłuchają. Kiedy publicznie potępiacie Moje Orędzia i przeszkadzacie Mi, swojemu Jezusowi, w tej Misji ratowania dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich. Będziecie cierpieć za to i będziecie doświadczać czyśćca na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego wykroczenia przeciwko Niebu. Wasza błędna ocena Moich proroków sprawi, że wasza duchowość stanie się pusta, a wasza dusza będzie cierpieć udręki jak żadna inna. Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i jesteście niepewni Mojego Głosu, gdy mówię teraz do was, musicie zachować milczenie. Musicie modlić się o rozeznanie, zanim zdecydujecie się na odrzucenie Mojego świętego Słowa. Tysiącom Moich wyświęconych sług nie uda się rozpoznać Mojego Słowa przekazanego na koniec czasów przez tego proroka. Jakże to rozrywa Moje Serce. Wielu upadnie pod panowaniem antychrysta i porzuci Mój Kościół na ziemi.

Wielu z Moich wyświęconych sług stanie po stronie prześladowców Mojego Kościoła. Zwodzenie już się rozpoczęło. Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, aby Mnie odrzucić, a wasza pycha przeszkadza wam to dostrzec. Wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie wystarczająco odważnych, aby wspierać Mój Kościół na ziemi. Wielu stanie po stronie fałszywego proroka i odrzuci Moje owce, których wiara umożliwi im szukanie prawdy.

Czy nie wiecie, że Ja Jestem Kościołem? Czy nie wiecie, że Kościół będzie cierpiał swoje własne ukrzyżowanie, tak jak Ja? Będzie udręczony. Będzie się wydawało, że został ukrzyżowany i wielu pomyśli, że umarł. Ale tak jak miało miejsce Moje Zmartwychwstanie, tak on powstanie ponownie do życia, abyście zobaczyli, że nie może być zniszczony.

Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy nie rozpoznają czasów, w których żyjecie, by byli teraz czujni, gdy Mój Kościół na ziemi cierpi prześladowania największe od swojego początku. Musicie się przygotować i otworzyć oczy.

Myśleliście, że kiedy przyszedłbym was ostrzec? Czy myśleliście, że nastąpiłoby to kiedyś w przyszłości? Że nigdy nie stałoby się to za waszego życia?

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Wkrótce oddzielę dobrych od niegodziwych, po tym, jak podejmę wszelkie starania o nawrócenie większości ludzkości. Jest waszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zachować otwarty umysł, serce i duszę. Potrzebuję, abyście odpowiedzieli na Moje błagania o pomoc w ratowaniu tak wielu dusz, jak tylko zdołam.

Pójdźcie za Mną. To jest wasze powołanie. To dlatego przysięgaliście wierność Mnie, waszemu Jezusowi. Nie składaliście ślubów na swoich własnych warunkach. Musicie Mi pozwolić prowadzić was i musicie pomóc bronić Mojego Kościoła na ziemi.

Zadano wielkie szkody Mojemu Kościołowi. Mój Kościół składa się z wszystkich tych, którzy Mnie kochają, włączając w to wszystkie Moje wyświęcone sługi. Musicie być silni, dzielni i wierni. Nie możecie teraz dopuścić, aby lęk lub bestia pochłonęły wasze dusze. Słuchajcie Mojego Słowa, zanim potępicie Moich proroków.

Nigdy nie potępiajcie jakiegokolwiek z Moich orędzi, nie modląc się o rozeznanie. Nawet wtedy musicie być ostrożni, abyście nie odmówili dzieciom Bożym Daru Łask, których teraz udzielam tym biednym duszom, które są pozbawione prawdy Mojego Nauczania.

Wy, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo dane temu prorokowi, wiedzcie, że będziecie Mnie błagać o przebaczenie, kiedy prawda zostanie ujawniona.

Ale wtedy dla tych, którzy są odpowiedzialni za niedopuszczenie dusz do Mojego Słowa, będzie za późno. Dusze stracone dla Mnie z powodu waszego niegodziwego języka nie będą miały Życia Wiecznego.

Odrzućcie teraz Moje Słowo albo potępcie Moje Orędzia jako mające błędy, a zostaniecie odrzuceni. Nie jesteście w stanie prowadzić Mojej trzody.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

When you spread hatred about prophets sent from Heaven you are guilty of a sin which has enormous consequences

Sunday, June 24th, 2012 @ 17:30

My dearly beloved daughter how My heart breaks when I see those who say they are followers of God but who flaunt His Laws. They are hypocrites.

It is they who say they follow My Father’s Commandments yet feel they can condemn others who sin.

First to take Sacred Scripture as a means to proclaim a lie, by promoting so called tolerance, they offend Me greatly.

These are the people who say that it is wrong to believe in Divine Providence.

These are the people who question the seers sent by Heaven throughout the centuries and then try to disprove them by the use of My Holy Word laid down in Sacred Scripture.

Any man who denies My Word is disloyal to me.

Any man who sets himself apart from his brothers and sisters, as spiritually and intellectually superior, needs to be very careful.

Any man who uses Sacred Scripture to present a twisted version of the Truth will be punished.

Any man who stands up and proclaims the Truth, yet dismisses My Word given to the world in these, the end times, will be cast aside by Me.

You are guilty of spiritual jealousy and for this you will face punishment.

When you spread hatred about the prophets sent from Heaven you are guilty of a sin which has enormous consequences.

Because by doing so, you not only proclaim a lie, you obstruct the Word of God.

I ask that you stop your campaign of torment and calumny now. You will never prevent My Word from being heard.

Why do you keep trying to torment this Mission? Don’t you know by now that the fire of The Holy Spirit could not have spread in the way that it has were My Messages not from Heaven?

You are being used by the evil one who will stop at nothing to prevent these, My Holy Messages, from being given to the world.

Message for the Clergy:

For those among you who have pledged a vow, as a sacred servant of My Church on Earth, hear Me now.

When you publicly denounce My Messages and prevent Me, your Jesus, in this Mission for saving souls, you commit the greatest sin of all.

You will suffer for this and your Purgatory will be experienced on earth. Every man, woman and child will witness your offence against Heaven.

Your flawed assessment of My prophets will render you spiritually empty and your soul will suffer a torment like no other.

If you are a sacred servant of Mine and you are unsure of My Voice as I speak to you now then you must remain silent. You must pray for discernment before you consider rejecting My Holy Word.

Thousands of My sacred servants will fail to recognise My Word, sent through this prophet for the end times. How this breaks My Heart.

Many will fall under the reign of the antichrist and desert My Church on Earth.

Many of My sacred servants will side with the persecutors of My Church. The seduction has already begun.

You are being prepared by the deceiver to reject Me and your pride prevents you from seeing this.

Many of My sacred servants will not be courageous enough to uphold My Church on earth. Many will side with the False Prophet and reject My flock whose faith will enable them to seek the Truth.

Don’t you know that I am the Church?

Don’t you know that the Church will suffer its own crucifixion just as I did?

It will be tormented. It will seem to have been crucified and many will think it will be dead. But, like My Resurrection it will be raised to life again for you see it cannot be destroyed.

I warn all of My sacred servants who do not recognise the times that you are living in to be alert now as My Church on earth suffers the greatest persecution since the beginning.

You must prepare and open your eyes.

When did you think I would come and warn you? Did you think that it would be some time way into the future? That it would never happen in your lifetime?

The time for My Second Coming is very close.

I will soon divide the good from the wicked after every attempt has been made to convert most of humanity.

It is your duty and responsibility to keep an open mind, heart and soul.

I need you to respond to My pleas to help Me save as many souls as I can.

Follow Me. This is your calling.

This is why you pledged allegiance to Me, your Jesus.

You did not make your vows on your own terms.

You must allow me to guide you and help defend My Church on earth.

Much damage has been inflicted on My Church. My Church consists of all those who love me including all of my sacred servants.

You must be strong, brave and loyal. You must not allow fear or the beast to devour your soul.

Listen to My Word before you condemn My prophets.

Never denounce any of my messages without praying for discernment. Even then you must be careful that you do not deny God’s children the gift of the graces I now bestow on those poor souls who are starved of the Truth of My Teachings.

To those who openly reject My Word, given to this prophet, know that you will beg me for forgiveness when the Truth is revealed.

By then, for those who are responsible for turning souls away from My Word, it will be too late.

Those souls lost to me, because of your wicked tongue, will have no eternal life.

Reject My Word now, or denounce my message for having errors and you will be cast aside. You are not fit to lead my flock.

Your Saviour
Jesus Christ