Jezus Do Ludzkości

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale będzie też rozkazywał wszystkim kościołom chrześcijańskim

niedziela, 10 czerwca 2012 roku, godz. 15.30

Moja najdroższa córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby okazali w tym czasie odwagę. To nie jest czas, aby się załamać i płakać. Jest to czas, aby walczyć o swoje zbawienie. Wzywam wszystkie kościoły chrześcijańskie, Moich duchownych i wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie Mnie, swojemu Jezusowi, aby wysłuchali Moich błagań. Nigdy nie porzucajcie prawdy Mojego Nauczania. Nigdy Mnie nie porzucajcie. Nigdy nie porzucajcie Mojego Kościoła. Bo Ja Jestem Kościołem. Nigdy nie porzucajcie Mojego Ciała, bo Ja Jestem Chlebem Życia. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw, które wkrótce będą wam wpajane, aby zastąpić Mój Kościół na ziemi. Nadszedł czas, by się przygotować.

Wkrótce zostaniecie nakłonieni do przełknięcia nowej religii, która będzie utworzona przez człowieka. Wkrótce będą was przymuszać, byście się karmili tym, co będzie się wydawać jakby Najświętszą Eucharystią, ale to nie będzie Moje Ciało. Stanie się ona pusta, jałowa i nie będzie przynosić prawdziwego życia. Jedynie Eucharystia, która istnieje, jest sposobem, dzięki któremu ujawnia się Moja Obecność w Świętej Ofierze Mszy jaka jest teraz.

Nigdy od tego nie odchodźcie, nawet jeśli będziecie zmuszani do czynienia tego przez pogan, którzy przejmą Moje kościoły chrześcijańskie. Oni zbezczeszczą Moje kościoły i przekształcą je w nic więcej jak tylko miejsca rozrywki i ośrodki społeczne. Musicie zawsze podążać w ślad za tym, czego nauczyłem Moich apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy. Teraz musicie się upewnić, że wszystko jest na swoim miejscu, zanim rozpocznie się atak. Ponieważ wkrótce będzie dla was niemożliwe, aby podążać za fałszywą doktryną narzuconą wam przez ohydę, która nastąpi.

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale będzie też rozkazywał wszystkim kościołom chrześcijańskim, które połączy w jedno. Ale to nie będę ja, Jezus Chrystus, na kim zostanie wybudowana nowa świątynia. To będzie świątynia, która zastąpi Stolicę Apostolską, by czcić bestię.

Zważcie teraz na Moje Słowa, bo wkrótce zobaczycie Prawdę. Wy, którzy jesteście na tyle dzielni, by stawić czoło tym prześladowaniom waszej wiary, musicie teraz planować. Wy, którzy nie macie siły walczyć z panowaniem antychrysta i fałszywego proroka, padnijcie teraz na kolana i błagajcie Mnie, abym wam pomógł.

Będę was prowadził poprzez Moich nowych przywódców, którzy powstaną wśród was, prowadzonych przez Moich Dwóch Świadków. Henoch i Eliasz, obecni w Moich kościołach chrześcijańskich na ziemi i w Domu Izraela, wpłyną wkrótce na nauczanie Ewangelii na całym świecie.

Nic nie zatrzyma nauczania Prawdy. Będzie to trudny czas, ale powstańcie i podążajcie za Moją Armią na ziemi, a więcej dusz zostanie zbawionych. Nie opuszczajcie owiec, które wam przekazałem, byście je prowadzili. Nie lękajcie się, ponieważ jedynie idąc Moją Drogą do Życia Wiecznego, możecie zostać zbawieni. Podążcie drogą fałszywego proroka, a nie tylko będziecie dla Mnie straceni, ale też poprowadzicie niewinne dusze ku drodze do piekła. Bądźcie dzielni, Moi wyświęceni słudzy. Przyjmijcie, że czas Mojego powrotu jest bliski. Nie macie czasu do stracenia.

Wasz Jezus

The False Prophet will not only take over the Catholic Church he will dictate over all Christian Churches.

Sunday, June 10th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter I call on all My followers to show courage at this time.

This is not the time to fall down and weep. It is the time to fight for your salvation.

I call on all Christian Churches, My clergy and all those who have devoted their lives to Me, their Jesus, to hear My pleas.

Never forsake the truth of My teachings.

Never forsake Me.

Never forsake My Church. For I am the Church.

Never forsake My Body, for I am the Bread of life.

Never accept the lies, soon to be implanted among you, to displace My Church on earth.

It is time to prepare.

Soon you will be made to swallow a new religion which will be manmade.

Soon you will be force fed what will seem like the Holy Eucharist but it will not be My Body.

It will become empty, barren and will yield no real life.

The only Holy Eucharist that exists is the way in which My Presence is made known in the Holy Sacrifice of the Mass as it is now.

Never deviate from this even if you are forced to do so by the heathen who will take over My Christian Churches.

They will desecrate My Churches and turn them into nothing more than places of entertainment and social outlets.

You must always follow the steps I taught My Apostles at the Last Supper.

Now you must ensure that all is in place before the attack begins.

For soon you will find it impossible to follow a false doctrine imposed on you by the abomination that lies ahead.

The False Prophet will not only take over the Catholic Church he will dictate over all Christian Churches which he will merge as one.

But it will not be I, Jesus Christ that the New Temple will be built upon. It will be a temple, to replace the Holy See, to honour the beast.

Heed now My words for you will soon see the Truth.

To those brave enough to stand up to this persecution of your faith you must plan now.

To those who do not have the strength to fight the reign of the antichrist and the false prophet drop down on your knees now and beg Me to help you.

I will guide you through My new leaders who will spring up among you led by My Two Witnesses.

Enoch and Elijah, present in My Christian Churches on earth and the House of Israel, will influence the preaching’s of the Gospels all over the world soon.

Nothing will stop the teaching of the Truth.

This time will be difficult but rise and follow My Army on earth and more souls will be saved. Do not forsake the flock that I have given over to you to lead.

Fear not because only by following My Path to Eternal Life can you be saved.

Follow the path of the False Prophet and not only will you become lost to Me but you will lead innocent souls towards the pathway to Hell.

Be brave My sacred servants.

Accept that the time for My return is imminent. You do not have time to waste.

Your Jesus