Jezus Do Ludzkości

Zamierzają podstępnymi sposobami usunąć papieża Benedykta XVI ze Stolicy Piotrowej

sobota, 26 maja 2012 roku, godz. 16.00

Cieszę się, że ponownie jesteś ze Mną. Ważne jest, abyś trzymała się teraz blisko Mnie, Moja córko. Czas jest krótki, a ty masz wiele pracy do wykonania.

Dzisiaj proszę Moich wyznawców, Moja najdroższa córko, aby modlili się mocno za Mojego umiłowanego Wikariusza, papieża Benedykta XVI. On, Mój święty sługa, znosi straszliwe prześladowania w Stolicy Apostolskiej za zamkniętymi drzwiami. Powiedziałem wam wcześniej, że grupy masońskie, które trzymają Watykan od wewnątrz w uścisku jak w imadle, chcą się pozbyć Mojego umiłowanego papieża. I zamierzają podstępnymi sposobami usunąć go ze Stolicy Piotrowej. On, jak już ci powiedziałem w przeszłości, będzie musiał uciekać, ponieważ będzie miał niewielki wybór. Ten czas jest krótki. Musicie się mocno modlić, aby mógł pozostać tak długo, jak to możliwe, bo gdy tylko odejdzie, oszust, fałszywy prorok, zajmie jego miejsce.

Jakże płyną Moje Łzy z powodu Mojego umiłowanego Kościoła na ziemi. Wszyscy wy Moi wyświęceni słudzy, którzy przyjmujecie Moje święte Słowo, tak jak jest ono wam w tym czasie przekazywane, wysłuchajcie Mnie. Musicie pozostać wierni Mszy Świętej i podtrzymywać codzienne Ofiary. Ponieważ już wkrótce będziecie zmuszeni do przełknięcia kłamstwa.

Codzienne Ofiary dla uczczenia Mojego Ukrzyżowania i przemiana wina w Moją Krew, a chleba w Moje Ciało, zostaną zmienione, przeinaczone i będą znieważane przez nowe przepisy, które zostaną wprowadzone przez fałszywego proroka. Nigdy nie wolno wam przyjmować niczego, co nie jest prawdą. Nie wolno wam przyjąć herezji z samej Mojej Stolicy Apostolskiej. Jeśli to uczynicie, odłączycie się ode Mnie. Wielu z was będzie musiało sprawować Msze Święte w ukryciu i będziecie potrzebować wszelkiej odwagi, którą możecie otrzymać, modląc się do Mnie i prosząc Mnie, abym uczynił was silnymi.

Zaczną się zmiany w samej Najświętszej Eucharystii. Wkrótce powiedzą wam, że Komunia Święta, Moja prawdziwa Obecność, jest w rzeczywistości czymś innym. Powiedzą wam, że oznacza ona coś innego. Ale to jest straszliwe kłamstwo. Najświętsza Eucharystia jest Moim Ciałem i Krwią danymi wam, abyście pozwolili Mi napełnić was Moim Duchem Świętym i udzielić wam pokarmu, którego potrzebujecie dla waszych dusz. Gdy nadejdzie czas, kiedy wam, Moi wyświęceni słudzy, zostaną przedstawione nowe współczesne interpretacje, to będziecie wiedzieli, że skażenie już się rozpoczęło.

To wtedy będziecie musieli się przygotować. Zbierzcie się razem i brońcie Prawdy Mojego Ukrzyżowania. Nie przyjmujcie kłamstw, zmian we Mszy Świętej i w Najświętszej Eucharystii. Bo jeśli tak uczynicie, to wszystkie dzieci Boże utracą Moją Obecność. Pójdźcie za Mną. To jest największe wyzwanie, z jakim kiedykolwiek będziecie musieli się zmierzyć, ale dam wam Łaski, abyście odróżnili prawdę od świętokradzkiego wymysłu, o którego przyjęcie zostaniecie poproszeni w Moje Święte Imię.

Musicie prosić Mnie teraz o pomoc tą Modlitwą Krucjaty 56. Jest ona dla kapłanów starających się o chronienie Najświętszej Eucharystii.

O drogi Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość, pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie.

Okryj mnie Najdroższą Krwią Twojego Syna i daj mi Łaski do dalszego służenia Ci w wierze, zaufaniu i czci przez resztę mojej posługi.

Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani od udzielania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.

Daj mi siłę do reprezentowania Ciebie i karmienia Twojej trzody w sposób, w jaki musi być karmiona Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.

Amen.

Proszę, wiedzcie, że idę codziennie z każdym z was, Moi umiłowani wyświęceni słudzy. Podtrzymuję was. Oprzyjcie się na Mnie, a będę trzymał was blisko Mojego Najświętszego Serca w czasach straszliwej udręki wewnątrz Kościoła katolickiego.

Wasz umiłowany Jezus

They intend to oust Pope Benedict XVI from the Seat of Peter using devious means

Saturday, May 26th, 2012 @ 16:00

I am delighted to have you back with Me. It is important to keep close to Me now My daughter. The time is short and you have much work to do.

Today I ask of My followers, My dearest daughter, to pray hard for My beloved Vicar Pope Benedict XVI. He, My Holy Servant is under terrible persecution behind closed doors in the Holy See.

I have told you before that the Masonic Groups who have a vice like grip inside The Vatican want My Beloved Pope out.

And they intend to oust him from the Seat of Peter using devious means.

He will, as I have told you in the past, have to flee for he will have little choice.

This time is short. You must pray hard that he can stay as long as possible for as soon as he leaves, the imposter, the False Prophet, will take his place.

How My tears flow for My Beloved Church on earth at this time. All those sacred servants of mine, who accept My Holy Word, as it is given to you at this time, hear Me now.

You must remain faithful to the Holy Mass and uphold the daily Sacrifices. For very soon you will be forced to swallow a lie.

The daily Sacrifices, in honour of My Crucifixion and the change of the wine into My Blood and the Bread into My Body, will be changed, twisted and I will be vilified through new laws introduced by the False Prophet.

You must never accept anything that is not the Truth.

You must never accept heresy from within the walls of My Holy See. If you do then you will remove yourself from Me.

Many of you will have to offer the Holy Mass in secret and you will need all the courage you can get by praying to Me and asking Me to make you strong.

The changes will begin in the Holy Eucharist itself. You will soon be told that Holy Communion, My True Presence is, in fact, something else.

You will be told it means different things. But this is a terrible lie.

The Holy Eucharist is My Body and Blood given to you to allow Me to fill you with My Holy Spirit, to give you the nourishment that you need for your souls.

When the time comes and you, My Sacred Servants, are presented with the new modern interpretation then you will know that the contamination has already started.

This is when you will need to prepare. Gather together and defend the Truth of My Crucifixion. Do not accept the lies, the changes in the Holy Mass and the Holy Eucharist. For if you do then My Presence will be lost to all of God’s children.

Follow Me. This is the greatest challenge you will ever have to face but I will give you the Graces to discern the truth from the sacrilegious fiction you will be asked to accept in My Holy Name.

You must ask for My Help now through this Crusade Prayer (56). It is for Priests seeking Protection for the Holy Eucharist

O Dear Father, in the name of your Precious Son, Who sacrificed Himself on the Cross for the whole of mankind Help me to stay true to the Truth

Cover me with the Precious Blood of Your Son and give me the Graces to continue to serve You in faith, trust and honour for the rest of my ministry

Never let me stray from true meaning of the Sacrifice of the Holy Mass or the presentation of The Holy Eucharist to Your children.

Give me the strength to represent You and feed Your flock the way in which they must be fed with the Body, Blood, Soul and Divinity of Your Son, Jesus Christ, The Saviour of Mankind.

Amen.

Please know that I walk with each of you, My Beloved Sacred Servants, every day.

I hold you up. Lean on Me and I will keep you close to My Sacred Heart in these times of terrible torment within the Catholic Church.

Your Beloved Jesus