Jezus Do Ludzkości

Słabnie już działalność grup masońskich w waszym świecie

środa, 9 maja 2012 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, coraz więcej tych, którzy znają Moje Nauczanie, w końcu uznaje fakt, że to Ja kontaktuję się ze światem poprzez dawane tobie Orędzia. Moc Ducha Świętego obudzi tych umarłych dla miłości do Mojego Ojca, aby rozkoszować się Słowem Jego umiłowanego Syna. Ja, Jezus Chrystus, pragnę dać wam wsparcie w cierpieniu i próbach, których możecie teraz doświadczać.

To cierpienie nie potrwa długo.

Moja Miłość do was jest tak silna, a Miłosierdzie Moje tak wielkie, że nie pozwolę wam cierpieć udręk zadawanych wam przez tych, którzy chcą kontrolować wasze kraje.

Działalność grup masońskich w waszym świecie już słabnie. Wasze modlitwy złagodziły ich złe uczynki i sprawiły, że są nieskuteczne.

Będą starali się zniszczyć waszą wiarę, ale wy, Reszto Mojego Kościoła, będziecie podtrzymywać Płomień Prawdy.

Nie możecie się lękać, jeśli Mi ufacie. Tylko dzięki zaufaniu Mnie, waszemu Jezusowi, możecie odczuwać spokój. Proszę, trzymajcie się blisko Mojego Najświętszego Serca i nie pozwólcie, aby lęk zniszczył wasze życie. Kiedy Mnie pokochacie i będziecie przeżywać życie tak, jak wiecie, że tego od was oczekuję, to będziecie musieli przeżywać swoje życie w miłości, modlitwie i zadowoleniu.

Kiedy cierpicie, ofiarujcie to Mnie i idźcie naprzód. Nie pozwólcie, aby cokolwiek odwracało wasze serca ode Mnie. Trzymajcie się blisko Mnie, a będę was chronił, kierował wami i zaprowadzę was do bezpiecznego schronienia.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości

Already the work of the masonic groups in your world is weakening

Wednesday, May 9th, 2012 @ 21:00

My dearly beloved daughter, more and more of those who know My Teachings are finally accepting that I Am now communicating with the world through these Messages, given to you.

The Power of the Holy Spirit will awaken those dead in the love for My Father, to savour the Word of His beloved Son.

I, Jesus Christ, wish to give you encouragement in the suffering and trials, which you may be experiencing.

This suffering will not last long.

My Love for you is so strong and My Mercy so great, that I will not allow you to suffer the torments inflicted on you, by those who wish to control your nations.

Already, the work of the Masonic groups in your world, is weakening.

Your prayers have mitigated their evil deeds and rendered them to be ineffective.

They will try to destroy your faith, but, you, My Remnant Church, will keep the Flame of Truth alight.

You must not fear, if you trust in Me.

Only by trusting in Me, your Jesus, can you feel at peace.

Please keep close to My Sacred Heart and do not allow fear to destroy your lives.

Once you love Me, and live life, as you know I expect you to, then, you must live your lives in love, prayer and contentment.

When you suffer, offer this up to Me and move on.

Do not allow anything to turn your heart away from Me.

Keep close to Me, and I will protect you, guide you, and lead you to safety.

Your beloved Jesus
Saviour of Mankind