Jezus Do Ludzkości

Pragnę, aby wspominano Wielki Piątek, szczególnie w tym roku, odpowiednio do tego, co ten dzień naprawdę oznacza

czwartek, 5 kwietnia 2012 roku, godz. 8.00

Pragnę, aby wspominano Wielki Piątek, szczególnie w tym roku, odpowiednio do tego, co ten dzień naprawdę oznacza

Mój Ojciec posłał Mnie na świat i ofiarował Mnie jako okup, by ocalić świat od ognia piekielnego.

Przyszedłem, aby wam służyć, dzieci, nie aby was potępić. Moja Śmierć była szczególną Łaską, bez jakiegokolwiek zobowiązania z waszej strony, innego niż przyjęcie Ręki Miłosierdzia podanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego.

Ten Dar został ofiarowany, aby pozwolić ludzkości przyjąć Dar Pojednania, tak żeby mogła stać się zdolna do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Zanim zostałem ukrzyżowany, wziąłem udział w bardzo szczególnej Wieczerzy Paschalnej z Moimi apostołami w noc przed Moją Śmiercią na Krzyżu.

Ta Ostatnia Wieczerza stanowi kolejny szczególny Dar. Dar odprawiania Najświętszej Eucharystii, sakramentu Miłości, aby zapewnić wam wyjątkowy Dar, dzięki któremu możecie naprawdę przyjąć Mnie w Komunii Świętej.

Moja prawdziwa Obecność, kryjąca się w dzisiejszym świecie w Najświętszej Eucharystii, zapewnia podczas odprawiania Mszy Świętej bardzo szczególne Łaski tym w stanie Łaski, którzy Mnie kochają, którzy Mnie przyjmują.

Moja Obecność może być doświadczana w sposób, który wzmocni waszą wiarę, kiedy uznajecie Moją prawdziwą Obecność w Najświętszej Eucharystii.

Jeśli odrzucacie Moją Obecność w Najświętszej Eucharystii, odrzucacie jeden z najbardziej znaczących Darów, który pozostawiłem po Sobie, kiedy przyszedłem na ziemię, aby zadośćuczynić za wasze grzechy. Umarłem, aby was zbawić, i to samo w sobie jest wielkim Darem. Ale pozostawiłem wam bardzo szczególny Dar, dzięki któremu możecie przyjąć Mnie w umyśle, ciele i duszy.

Uznajcie Moją Obecność, a wasze dusze przybliżą się do Mnie w prawdziwej jedności.

Przyjmijcie Mnie. Nie opuszczajcie Mnie. Nie wypierajcie się Mnie.

Wierzcie bez żadnych wątpliwości w sercach, że to z powodu Miłości Boga, Ojca, zostaliście obdarzeni tymi Darami.

Rozważcie teraz rzeczywistą prawdę Mojego Nauczania.

Nie przyjmujcie Mojego Ukrzyżowania bez przyjęcia także Darów ofiarowanych wam na Mojej Ostatniej Wieczerzy. Jeśli tak uczynicie, będziecie pozbawiać wasze dusze Pokarmu Życia.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel ludzkości

Good Friday is the Day I desire, and this year, especially, to be remembered for what it really means

Thursday, April 5th, 2012 @ 08:00

Good Friday is the day I desire, and this year especially, to be remembered for what it really means.

My Father sent Me into the world and offered Me, as a ransom, to save the world from the fires of Hell.

I came to serve you, children, not to condemn you. My death was a special Grace, free of any obligation on your part, other than to accept the Hand of Mercy, given to you by My Eternal Father.

This Gift was offered to allow mankind to receive the Gift of Reconciliation, so that they can be made fit to enter My Father’s Kingdom.

Before I was crucified I attended a very important Passover Supper with My apostles the night before My death on the Cross.

This Last Supper provides another special Gift. The Gift of celebrating the Holy Eucharist, is a Sacrament of Love, to provide you with a unique Gift where you can truly receive Me in Holy Communion.

My True Presence, contained in the Holy Eucharist in the world today, when celebrated during Holy Mass, provides very special Graces to those in a state of Grace who love Me, who receive Me.

My Presence can be felt in a way, which will strengthen your faith, when you accept My True Presence in the Holy Eucharist.

If you reject My Presence, in the Holy Eucharist, you reject one of the most significant Gifts I left behind when I came to Earth to atone for your sins.

I died to save you and this is, in itself, a great Gift.

But, I left you a very special Gift, where you can receive Me in mind, body and spirit.

Accept My Presence and your soul will become closer in true union with Me.

Accept Me. Do not forsake Me. Do not deny Me.

Believe, without any doubts in your hearts, that it was because of the Love of God, the Father, that these Gifts were bestowed upon you.

Reflect now on the Real Truth of My Teachings

Do not accept My Crucifixion, without accepting the Gifts also offered to you at My Last Supper. If you do, you will be starving your soul of the Food of Life.

Your beloved Jesus
Redeemer of Mankind