Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć prawdę

sobota, 3 marca 2012 roku, godz. 14.33

Moje dziecko, dzisiaj cierpienie Mojego Syna jest równe temu Jego cierpieniu, kiedy przebywał na ziemi. Ból, jakiego wtedy doznał, a który sprawił Mu największą udrękę, to nie było Jego Ukrzyżowanie, ale sposób, w który został On odrzucony. Jego Słowo jest dzisiaj odrzucane. Tak samo, jak było wtedy. Kpi się z Niego dzisiaj w sposób, który przynosi Łzy i cierpienie nie tylko Mnie, Jego umiłowanej Matce, ale też Jego oddanym wyznawcom na ziemi.

Jakże jest to bolesne widzieć, jak wiele dzieci Boga odwróciło się od świętych sakramentów i Nauczania Kościoła. Tak wiele dusz jest zagubionych. Błagam was, dzieci, podejmijcie Krzyż Mojego Syna i dajcie przykład. Przyjmijcie Mojego Syna z prostotą serca.

Miłowanie Mojego Syna i oddawanie czci Mojemu Ojcu Przedwiecznemu jest bardzo proste, dzieci.

Nigdy nie analizujcie Słowa Mojego Syna. Po prostu postępujcie zgodnie z Jego Nauczaniem, które się nigdy nie zmieniło. Słuchajcie Słów Mojego Syna, gdy mówi do was teraz z Niebios.

Wzywa was, byście przygotowali swoje dusze na Jego Powtórne Przyjście. Gdy rozmawia teraz z wami, czyni to z Miłości do ludzkości. Jego święte Słowo będzie karmić wasze dusze i uczyni je ponownie silnymi.

Nie odrzucajcie teraz Jego wezwania do was. On pragnie zbawić każdą duszę. Jednak, aby to uczynić, musi przypomnieć wam o różnicy między tym, co słuszne, a co błędne. Tak wielu z was nie jest prowadzonych ani informowanych o powadze grzechu.

Tolerancja w waszym społeczeństwie i w kościołach sprawia, że to, o czym wielu z was myśli, że nie ma żadnych konsekwencji, może w rzeczywistości być poważnym grzechem w Oczach Boga.

Kościół jest w tym czasie w wielkiej ciemności i od wielu lat jest celem zwodziciela. Mój Syn musi teraz interweniować i prowadzić was, ponieważ wkrótce wybuchnie w Kościele schizma.

Obudźcie się, dzieci.

Musicie przyjąć prawdę.

Świat zmieni się teraz nie do poznania. Zostało do was wysłanych w przeszłości wielu posłańców, aby przygotować was do tego Wydarzenia. Są to ostatnie ostrzeżenia przekazywane ludzkości, aby umożliwić jej przygotowanie się na wielkie Miłosierdzie Mojego Syna.

Po Jego Bożym Miłosierdziu, kiedy otworzy On oczy całej ludzkości, by doświadczyła swoich grzechów, da jej nieco więcej czasu, by szukała odkupienia.

Wtedy otrzymacie wskazania dla przygotowania waszych dusz na Powtórne Przyjście Chrystusa, Mojego umiłowanego Syna, który przyjdzie ponownie w Chwale, jak zostało to przepowiedziane.

Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Wake up children. You must embrace the Truth.

Saturday, March 3rd, 2012 @ 14:33

My child, the suffering of my Son today, is equal to that of His suffering when He was on Earth.

The Pain He endured then, which caused Him the greatest torment, was not His Crucifixion, but the way in which He was rejected.

His Word today is rejected, just as it was then.

He is mocked today, in a way, which brings tears and suffering, not only to me, His beloved Mother, but to His devoted followers on Earth.

How hurtful it is to see how many children of God have turned away from the Holy Sacraments and the Teachings of the Church.

So many souls are lost. I beseech you, children, to pick up the Cross of my Son and lead by example.

Embrace my Son with simplicity of heart.

To love my Son and honour my Eternal Father, is very simple, children.

Never analyse the Word of my Son.

Simply follow His Teachings, which have never changed.

Listen to the Words of my Son as He speaks to you now, from the Heavens.

He calls you to prepare your souls for His Second Coming.

When He speaks with you now, He does this out of His Love for mankind.

His Holy Word will nourish your souls and make them strong again.

Do not reject His call to you now.

He wants to save each and every soul. But in order to do that, He must remind you of the difference between right and wrong.

So many of you are not being guided or informed of the grievousness of sin.

Tolerance in your society and within the churches, means that what many of you think is of no consequence, may well be a serious sin in the Eyes of God.

The Church is in great darkness at this time and has been a target of the deceiver for many years.

My Son must intervene and guide you now, as the schism within the Church will erupt soon.

Wake up, children.

You must embrace the Truth.

The world will now change beyond recognition.

You have been sent many messengers in the past to prepare you for this Event.

These are the last warnings being given to humanity, to enable them to prepare for my Son’s Great Mercy.

After His Divine Mercy, when He will open the eyes of all of mankind to witness their sins, he will give a little more time for them to seek redemption.

Then you will be given direction to prepare your souls for the Second Coming of Christ, my beloved Son, who will come again in Glory, as foretold.

Mother of Salvation