Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Ostrzeżenie przed sektami satanistycznymi oraz wierzeniami New Age

piątek, 2 marca 2012 roku, godz. 0.20

Moja córko, próby, jakimi jest doświadczana ludzkość, nasilą się podczas ostatecznego oczyszczenia, niezbędnego przed Powtórnym Przyjściem Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Ziemia jest przygotowywana na to chwalebne Wydarzenie obiecane przeze Mnie jako największy Dar od stworzenia Raju. Oczekujcie tego Wydarzenia z wielką niecierpliwością, bo Nowy Raj jest tym, do czego będzie dążyć każdy mężczyzna, kobieta i dziecko.

Przygotujcie się, abyście wy, wasze rodziny i znajomi byli w stanie chodzić po ziemi w Moim Nowym Królestwie, które będzie pod Panowaniem Mojego najmilszego Syna, Jezusa Chrystusa.

Zignorujcie to żądanie, dzieci, a zaprzepaścicie swoje prawowite Dziedzictwo. Gdyby grzesznicy patrzyli choć przez jedną minutę na to Wspaniałe Stworzenie, upadliby na ziemię i błagali o Miłosierdzie, aby wejść przez Bramy.

Tylko ci, którzy mają prostą i czystą miłość do Mnie, swojego Ojca Niebieskiego i Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, będą mogli cieszyć się tym nowym, pełnym pokoju i chwalebnym istnieniem.

Niestety, szatan zaczernił dusze wielu Moich dzieci, tak że nie będą w stanie odróżnić prawdy od fikcji. Moja córko, sekty satanistyczne oraz wierzenia New Age podają okropne kłamstwa.

Moje biedne dzieci, zwiedzione przez kłamstwa, które zostały wyrażone w formie barwnych iluzji, wierzą w nową planetę. Obiecuje się im inny rodzaj raju. Ale on nie istnieje.

Kiedy szatan zwiedzie i zdobędzie serca tych, którzy w niego wierzą, to będzie ich dręczył na wieki. Gdybyście widzieli przerażenie na ich twarzach, kiedy po śmierci trafiają w szpony szatana, rozdarłoby to wasze serca na pół. Są tak nieszczęśliwi, że ważne jest, aby ostrzec te dusze przed udręką, która ich czeka.

Módlcie się za nich. Nigdy nie przestawajcie. W wielu przypadkach tylko cierpienie dusz ofiarnych może ocalić ich od piekła.

Tych, którzy wierzą we Mnie, Boga Ojca, wzywam teraz, abyście wyrzekli się fałszywych bogów, fałszywych idoli i fałszywych doktryn, wróżbitów i wierzeń New Age, bo nie są nic warte.

Wszystko to zostało wytworzone przez króla oszustwa, szatana, przebiegłego kłamcę. On się nie cofnie przed niczym, aby wyrwać ode Mnie Moje drogie dzieci. Błagam was, dzieci, abyście się modlili za te dusze jako pocieszenie dla Mnie, waszego umiłowanego Ojca.

Pocieszcie Mnie. Z czasem zrozumiecie tajemnicę Mojego Królestwa Niebieskiego.

Z czasem tajemnica Mojej Boskiej Woli zostanie ujawniona. Z czasem, poprzez swoją wierność i miłość do Mnie, pomożecie Mi połączyć w końcu Moją rodzinę w Królestwie stworzonym na początku dla wszystkich Moich dzieci.

Dziękuję ci, Moja córko, za twoje cierpienie. Dziękuję wam, Moje dzieci, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie z Niebios.

Daję teraz wszystkim Moje błogosławieństwa, ale musicie Mnie prosić.

Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się w Twoich Oczach małym jak dziecko.

Proszę Cię, byś wylał na mnie Twoje Łaski, abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie do ratowania wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Wasz umiłowany Ojciec Niebieski
Bóg Najwyższy

God the Father: Warning about Satanic cults and new age doctrines

Friday, March 2nd, 2012 @ 00:20

My daughter, the trials of mankind will intensify during the final cleansing required before the Second Coming of My beloved Son, Jesus Christ.

The Earth is being prepared for this Glorious Event, promised as the greatest Gift by Me, since the Creation of Paradise. Await this Event with great anticipation for this New Paradise is what every man, woman and child will strive for.

Prepare yourselves so that you, your families and friends are fit to walk the ground in My New Kingdom, which will be under the Reign of My dearly beloved Son, Jesus Christ.

Ignore this request, children, and you will forfeit your rightful inheritance.

Were sinners to glimpse just one minute of this Glorious Creation, they would fall to the ground and beg for Mercy to enter the Gates.

Only those who hold a simple and pure love for Me, their heavenly Father and My beloved Son, Jesus Christ, will be able to enjoy this new, peaceful and glorious existence.

Sadly, Satan has blackened the souls of many of My children, so they will be unable to discern Truth from fiction.

My daughter, terrible lies are being perpetrated by Satanic cults and new age doctrines.

My poor children, seduced by lies, which are couched in a colourful mirage, believe in a new planet.

They are being promised a different kind of paradise. But it does not exist.

When Satan seduces and wins the hearts of those who believe in him, he torments them for eternity.

If you saw the terror in their faces when they, after death, find themselves in the clutches of Satan, it would tear your heart in two.

So wretched are they, that it is important that you warn these souls of the torment that lies ahead.

Pray for them. Never stop. In many cases only the suffering of victim souls can save them from Hell.

To those who believe in Me, God the Father, I call on you now to denounce false gods, false idols, false doctrines, fortune tellers and new age doctrine, all of which amount to nothing.

All have been created by the king of deceit, Satan, a cunning liar.

He will stop at nothing to draw away from Me, My precious children.

I beg you, children, to pray for these souls as a consolation for Me, your beloved Father.

Comfort Me. In time you will understand the mystery of My heavenly Kingdom.

In time the mystery of My Divine Will, will be revealed. In time, you, through your loyalty and love for Me, will help Me unite My family, at last, in the Kingdom created for all of My children in the beginning.

Thank you, My daughter, for your suffering. Thank you, My children, for responding to My Call from the Heavens.

I give all My blessing now, but you must ask Me.

“Heavenly Father, help me to become little, as a child, in Your Eyes.

I ask for Your Graces to fall upon me so I can respond to Your Call to save all of Your children.

Amen.”

Your beloved heavenly Father
God the Most High