Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 15 – Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

poniedziałek, 19 grudnia 2011 roku, godz. 19.30

Moja najdroższa córko, jak bardzo pragnę, aby wszędzie chrześcijanie z głębi swoich serc składali hołd Mojemu Narodzeniu. Gorąco pragnę, aby cała ludzkość pozwoliła Mojemu Duchowi Świętemu przeniknąć w tym czasie ich serca i dusze.

Kiedy świętujecie Moje Narodzenie, należy uczcić Moje Narodzenie za to, co ono oznacza. Pamiętajcie, czcicie Mój Dar Zbawienia. To dlatego zostałem po raz pierwszy posłany przez Mojego Ojca. To dlatego wrócę jeszcze raz, aby ofiarować ludzkości drugą szansę ocalenia. Chcę, by w to Boże Narodzenie Moje dzieci odmawiały tę kolejną Modlitwę Krucjaty.

O mój Ojcze Niebieski, czcimy Cię, głęboko doceniając Ofiarę, której dokonałeś, zsyłając na świat Zbawiciela.

Ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radości i dziękczynieniu z pokorną wdzięcznością za Dar, który dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.

O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością.

Amen.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Crusade Prayer (15) Thanks for Gift of Divine Mercy

Monday, December 19th, 2011 @ 19:30

My dearest daughter how I wish that Christians everywhere will pay homage to My birth from the depths of their hearts.

I fervently wish that the whole of humanity will allow My Holy Spirit to penetrate their hearts and souls at this time.

My birth must be revered for what it represents when celebrating My birth. Remember you are honouring My gift of Salvation.

This is why I was sent by My Father the first time.

This is why I will return again to offer mankind a second chance of redemption.

I want My children to offer up this next crusade of prayer this Christmas

O my Heavenly Father, we honour You with a deep appreciation of the Sacrifice You made when You sent a Saviour into the world.

We offer You, in joy and thanksgiving, our prayer in humble gratitude for the Gift You now give to Your children, the Gift of Divine Mercy.

O God the Most High, make us worthy to accept this Great Mercy with gratitude.

Amen.

Your beloved Saviour
Jesus Christ