Jezus Do Ludzkości

Módlcie się, jak nigdy wcześniej się nie modliliście

niedziela, 18 grudnia 2011 roku, godz. 15.10

Moja najdroższa córko, ci ludzie, którzy są tak daleko odsunięci ode Mnie, są Moją główną troską. Moi wyznawcy muszą podjąć każdy wysiłek, aby rozprzestrzeniać daną wam Moją Modlitwę do Mojego Ojca Przedwiecznego z błaganiem o Ochronę dla ich dusz.

Modlitwa Krucjaty 13 – Modlitwa o Ochronę

O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.

Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.

Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.

W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Amen.

Przynaglam wszystkich wierzących, którzy czytają te Moje święte Orędzia dane światu, aby się modlili, jak nigdy przedtem. Potrzebuję waszej pobożności, aby mieć pewność, że wszystkie Moje dzieci przyjmą Mój Dar z miłością i radością w sercach. Nie wolno im się obawiać, bo Ja przychodzę z Darem Miłości i Miłosierdzia.

Wasz Jezus
Odkupiciel i Zbawiciel całej ludzkości

Pray as you have never prayed before

Sunday, December 18th, 2011 @ 15:10

My dearest daughter, those people who are so far removed from Me are My main concern.

Every effort must be made by My followers to spread My Prayer given to you to My Eternal Father begging for immunity for their souls (Crusade Prayer 13).

Crusade Prayer (13) Prayer calling for immunity

O heavenly Father, through the Love of your beloved Son, Jesus Christ whose Passion on the Cross saved us from sin, please save all those who still reject His Hand of Mercy.

Flood their souls, dear Father, with Your token of Love.

I plead with You heavenly Father, hear my prayer and save these souls from eternal damnation.

Through Your Mercy allow them to be the first to enter the New Era of Peace on Earth.

Amen.”

I urge all believers who read these, My Holy Messages given to the world, to pray as you have never prayed before.

I need your devotion to ensure that all My children accept My Gift with love and joy in their hearts.

They must not be fearful, for I come with a Gift of Love and Mercy.

Your Jesus
Redeemer and Saviour of all Mankind