Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 9 – Ofiarowanie cierpienia jako daru

poniedziałek, 28 listopada 2011 roku, godz. 20.30

O Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie przyjmować zniewagi z pokornym dziękczynieniem, w Twoje Święte Imię, kiedy głoszę Twoje Słowo.

Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca.

Pozwól mi przyjmować takie próby z miłością i szczodrością ducha, abym mógł złożyć je jako dary, tak cenne dla Ciebie, by ratować dusze.

Amen.

Crusade Prayer (9) Offer of Suffering as a Gift

Monday, November 28th, 2011 @ 20:30

O Most Sacred Heart of Jesus, teach me to accept insults, in Your Holy Name, when I proclaim Your Word with humble thanksgiving.

Teach me to understand how humiliation, pain, and suffering, bring me closer to Your Sacred Heart.

Allow me to accept such trials with love and generosity of spirit, so that I may present them as the Gifts so precious to You, in order to save souls.

Amen.