Jezus Do Ludzkości

Gdy będziecie szli przy Moim boku, będziecie opluwani

poniedziałek, 28 listopada 2011 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, musicie pamiętać, że kiedy Mi służycie, wasze życie zawsze będzie drogą cierniową. Nic nie będzie łatwe, ale wiedzcie, że jeśli ktoś jest wybraną duszą, to nie dzieje się to bez ofiary. W tej podróży, którą podejmujecie, idąc przy Moim boku, będziecie opluwani, będą wam podstawiać nogi, będziecie wyszydzani, kopani i dręczeni, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewali. Wszyscy, którzy otwarcie głoszą Moje Słowo, będą również cierpieć te same upokorzenia.

Jednak nie dojrzejecie do duchowej doskonałości, jakiej od was oczekuję, dopóki nie przyjmiecie tych upokorzeń i prób jako części krzyża, który niesiecie po tym, jak zdecydowaliście się działać dla Mnie.

Przyjmij, Moja córko, upokorzenia, ból i cierpienie, które są ci rzucane pod nogi. Z pewnością do tej pory ty i wszyscy Moi umiłowani żołnierze, którzy przyjmują Moje najświętsze wskazania z tych Orędzi, muszą wiedzieć, że to jestem Ja, Kto idzie z wami.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Walk by My Side and you will be spit on

Monday, November 28th, 2011 @ 20:00

My dearly beloved daughter, you must remember that when you serve Me, your life will always be a bed of thorns.

Nothing will be easy, but know that when you are a chosen soul, that it does not come without sacrifice. On this journey you undertake walking by My Side, you will be spit upon, tripped, mocked, kicked and tormented when you least expect it. All those who openly proclaim My Word will also suffer the same indignities.

However, it will not be until you accept these humiliations and trials, as being part of the cross you carry when you chose to work for Me, that you will mature towards the spiritual perfection expected of you.

Accept, My daughter, the humiliations, pain and suffering thrown your way. Surely by now you and all My beloved soldiers, who accept My most sacred instructions through these Messages, must know that it is I Who walks by your side.

Your beloved Saviour
Jesus Christ