Jezus Do Ludzkości

Wasz moment chwały przed Moimi Oczami – wasz moment ocalenia

sobota, 12 listopada 2011 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, rozłąka ze Mną jest bolesna, zwłaszcza dla tych, którzy Mnie znają. Dusze, gdy tylko raz ujrzą Miłość, którą mam dla nich, będą uważać potem ból rozstania za trudny do zniesienia. Jest to jeszcze bardziej wyraźne, gdy dusze, które wyznają, że Mnie kochają, z powodu grzechu znajdują się po śmierci w czyśćcu. Chociaż wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu pójdą ostatecznie do Nieba, ból rozłąki ze Mną jest bolesny i przygnębiający.

Dla wielu dusz, które wierzą w Boga, sama wzmianka o piekle przynosi udrękę ich sercom. Z kolei ci, którzy sądzą, że ich dusze potrzebują oczyszczenia w stanie czyśćca, także czują nędzę, która jest trudna do zrozumienia przez osoby dzisiaj żyjące.

Dzieci, wasz czas na ziemi jest tak ważny, bo to w tym okresie powinniście dążyć do oczyszczenia waszych dusz przez post i pokutę. Wykorzystajcie ten czas, gdy jeszcze możecie, aby ratować swoje dusze. Aby to czynić, musicie zawsze szukać pokory, by mieć pewność, że stajecie się mali w Moich Oczach. Tylko mały może przejść przez najwęższe Bramy Raju.

Powitajcie zatem Dar czyśćca ofiarowany wam podczas Ostrzeżenia – podczas którego będziecie musieli zostać oczyszczeni – jako pokutę za swoje grzechy. Nie będziecie musicie czekać na śmierć, dzieci, aby stanąć w obliczu tego oczyszczenia. Jesteście błogosławieni, dzieci, bo żadne piętno grzechu nie pozostanie w waszych duszach. Będziecie mogli następnie uzyskać natychmiastowy dostęp do Nowej Ery Pokoju, o której mówiłem. Tam zabrane będą wszystkie Moje dzieci, które podczas Ostrzeżenia będą szukać przebaczenia za swoje grzechy.

Otwórzcie swoje serca i powitajcie Mnie, gdy przyjdę do was podczas nadchodzącego Ostrzeżenia, kiedy będziecie mogli Mnie przyjąć. Pozwólcie Mi przytulić was i przebaczyć wam wasze grzechy. Wtedy w końcu staniecie się Moi ciałem, umysłem i duszą, z całkowitym oddaniem, którego od was potrzebuję. Będzie to wasz moment chwały przed Moimi Oczami. Staniecie się wtedy gotowi do drugiego etapu, kiedy będziecie mogli dołączyć do waszych braci i sióstr w Nowym Raju na ziemi, tak jak został stworzony na początku przez Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy.

Stanie się on waszym nowym i prawowitym domem na tysiąc lat. Oczekujcie Mojego przybycia z miłością, nadzieją i radością. Nie macie się czego obawiać. Cieszcie się. Przyjdę ponownie, aby uratować was przed wrogiem ludzkości. Tym razem jego moc jest tak słaba, że trudno mu będzie porwać dusze tych, którzy przyjmą Mnie z otwartymi ramionami podczas Ostrzeżenia.

Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości

Your moment of glory before My Eyes – your moment of salvation

Saturday, November 12th, 2011 @ 16:00

My dearly beloved daughter, separation from Me is painful, especially for those who know Me.

Once souls glimpse the Love I have for them, they then find the pain of separation hard to bear. This is even more pronounced when souls who profess to love Me, who, because of sin, find themselves in Purgatory after death.

While all souls in Purgatory go to Heaven eventually, the pain of being separated from Me is painful and distressing.

For many souls who believe in God the very mention of Hell brings torment into their hearts. Then for those who find that their souls need to be purified in the State of Purgatory, they also feel a wretchedness that is difficult to understand by those alive today.

Children, your time on Earth is so important because it is during this period that you should strive to purify your souls through fasting and penance. Use this time while you can to save your souls. To do this you must seek humility at all times to ensure that you become little in My Eyes. Only the little can pass through the narrowest gates of Paradise.

Welcome, therefore, the Gift of Purgatory presented to you during The Warning when you must be purified as penance for your sins. You will not have to wait, children, for death, to face this purification. You are blessed, children, for no scar of sin will remain on your souls. Then you can gain immediate access to the New Era of Peace I speak about. This is where all My children who seek forgiveness for their sins during The Warning will be taken.

Open your hearts and welcome Me when I come to you during the forthcoming Warning, when you will be able to embrace Me. Allow Me to hold you and to forgive you your sins. So you will become Mine in body, mind and soul, finally and with the total abandonment that I need from you.

This will be your moment of glory before My Eyes. Then you will be ready for the second stage when you will be able to join your brothers and sisters in the New Paradise on Earth, as it was created in the beginning by God the Creator of all things.

This will become your new and rightful home for 1,000 years. Await My arrival with love, hope and joy. There is nothing to fear. Rejoice. I come once again to save you from the enemy of mankind. This time his power is so weak that it will be difficult for him to snatch the souls of those who welcome Me with open arms during The Warning.

Your Jesus
Redeemer of Mankind