Jezus Do Ludzkości

Najpierw na niebie pojawią się znaki – słońce będzie wirować

piątek, 11 listopada 2011 roku, godz. 16.00

Modlitwa, wiele modlitwy, jest potrzebna, aby pomóc teraz ratować dusze. Ty, Moja córko, musisz przygotować swoją rodzinę i powiedzieć tym, którzy potrzebują Mojego wielkiego Miłosierdzia, aby byli gotowi.

Jeszcze raz – najpierw pojawią się znaki. Wiele osób oprzytomnieje i przykuje to ich uwagę, gdy zobaczą te zmiany na niebie. Będą świadkami słońca wirującego jak nigdy dotąd. Następnie ujrzą krzyż. Stanie się to tuż przed zderzeniem się gwiazd na niebie i tego, jak Promienie Mojego Bożego Miłosierdzia okryją ziemię. Zapadnie cisza, tak że każda dusza będzie w stanie absolutnej prywatności, kiedy stanie przede Mną. Powiedz Moim dzieciom, na co muszą uważać, bo nie mogą się obawiać. Tego Wydarzenia nie należy się lękać. Zamiast tego powinniście wszyscy przyjąć to spotkanie z otwartością.

Wszystkie Moje dzieci muszą uznać, że to jestem Ja, Kto przychodzi teraz przed nie. Nie mogą myśleć, że to jest koniec świata, bo tak nie jest. To jest początek nowego okresu w historii, w którym wszystkie Moje dzieci w końcu poznają Prawdę. Cieszę się i czuję ogromną czułość względem każdej duszy, która może zostać odkupiona, jeśli pozwoli Mi wręczyć sobie ten Dar.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz za wszystkie dusze, w szczególności za te, które będą tak pełne lęku, że mogą nie być wystarczająco silne, aby przyjąć Moją Rękę Miłosierdzia.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Signs will appear in the sky first – the sun will spin

Friday, November 11th, 2011 @ 16:00

Prayer, and much of it, is needed to help save souls now. You, My daughter, must prepare your family and tell those in need of My great Mercy to be ready.

Once again the signs will appear first. Many people will sit up and take heed when they see the changes in the skies. They will witness the sun spin like never before. Then they will see the Cross. This will happen immediately before the stars clash in the skies and when My Rays of Divine Mercy will cover the Earth.

Silence will ensue so that each soul will be in a state of absolute privacy when they come before Me. Tell My children what to watch out for, because they must not be afraid. This is not an Event to fear. Instead you must all welcome this encounter.

All My children must accept that it is I Who now comes before them. They must not think that this is the end of the world. For it is not. It is the beginning of a new period in time when all of My children will know the Truth at last.

I rejoice and feel a great tenderness towards every single soul who can be redeemed if they allow Me to give them this Gift.

Pray, pray, pray for all souls now and in particular for those who will be so fearful that they may not be strong enough to accept My Hand of Mercy.

Your Saviour
Jesus Christ