Jezus Do Ludzkości

Pragnę utworzyć Armię grup modlitewnych

niedziela, 23 października 2011 roku, godz. 19.15

Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadome, że pragnę utworzyć Armię grup modlitewnych na całym świecie. Podam wam Modlitwy, Moja Armio, które będzie trzeba odmawiać dla ratowania dusz. Te grupy modlitewne będą się rozwijały, a ich szeregi wzrosną do prawdziwej Armii oddanych wyznawców, aby nieść Prawdę Mojej Boskiej obietnicy zbawienia dla wszystkich. Te grupy będą tworzyć Armię zgodnie z wytycznymi Mojego umiłowanego Ojca, Który będzie walczył z ciemnością zła spowodowaną przez szatana oraz jego zwolenników i naśladowców.

Tak, Moja córko, ciężko jest to zrozumieć, ale jest wiele osób, które nie tylko zwracają uwagę na szatana, lecz także okazują mu wierność. Istnieje wiele dusz w ciemności, które składają hołd królowi ciemności i ubóstwiają go. Wiele kościołów, ukrytych przed oczami Moich dzieci Światła, zostało zbudowanych na cześć szatana. Kłaniają się przed nim, odprawiają czarne msze i obrażają Mnie każdego rodzaju bluźnierstwem i zniewagą, które wywołałyby u was szok i obrzydzenie. Ich liczba rośnie i wielu zagorzałych i oddanych naśladowców szatana pracuje na bardzo szanowanych i wysokich stanowiskach w biznesie, bankowości i w kręgach politycznych. Jednoczą się w oporze przeciwko Bogu, Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, z pełną świadomością tego, co czynią.

Tak jak szatan nienawidzi ludzkości, ponieważ została stworzona przez Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy, tak też ci wielbiciele szatana nienawidzą ludzkości. Nienawiść, którą czują, jest tak głęboka, że spróbują sformować elitarną armię, aby pozbawić życia miliony ludzi na ziemi. W swojej pogoni za władzą i bogactwem będą dążyli do otworzenia drogi swoim własnym potrzebom i pragnieniu kontrolowania ludzkości.

Są oni tymi spośród zatwardziałych grzeszników, dla których proszę o waszą pomoc, dzieci. Potrzebuję waszych modlitw, aby ich serca dostrzegły kłamstwa, które były przez zwodziciela podawane im do wierzenia. Są dla Mnie utraceni, chyba że będą błagać o Moje Miłosierdzie. To dlatego modlitwa może być ich jedyną zbawienną Łaską. Ta potężna armia dowodzona przez zwodziciela podejmie próbę, aby spowodować straszne zniszczenie. Oni już próbują truć Moje dzieci w najbardziej przebiegły sposób, poprzez waszą wodę, lekarstwa i żywność. Proszę, zawsze zachowujcie czujność.

Wkrótce po Ostrzeżeniu Ręka Mojego Ojca opadnie na te podłe dusze, jeśli nadal będą odrzucać Moje Miłosierdzie. W międzyczasie, dzieci, musicie powstać i nie pozwolić na zastraszenie waszych narodów. Módlcie się o Moją ochronę i prowadźcie proste życie. Módlcie się i przyjmujcie sakramenty. Proście o Moją pomoc we wszystkich rzeczach, a Ja odpowiem na wasze błagania zgodnie z Moją Najświętszą Wolą.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby złagodzić diabelskie plany kontroli nad światem, które potajemnie kreśli ta podła grupa. Uzyskują oni władzę na Bliskim Wschodzie i czynią próby kontrolowania Europy, zanim wezmą na cel inne części świata. Wrogowie, których przestawiają wam w mediach, nie są rzeczywistymi wrogami. Wytwarzają sobie tych wrogów w celu usprawiedliwienia odwetu, który zawsze będzie miał te same cele – kontrolę, posiadanie i budowanie bogactwa. Módlcie się o ich nawrócenie, bo bez nawrócenia ich podłe czyny wywołają wiele smutku i udręki. Choć Mój Ojciec Przedwieczny ześle jednak Swoją karę, to oni mogą w dalszym ciągu wyrządzać szkody, które spowodują niewypowiedziane cierpienia wśród Moich dzieci.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

I wish to form an Army of Prayer Groups

Sunday, October 23rd, 2011 @ 19:15

My dearly beloved daughter, it must be known that I wish to form an army of Prayer Groups around the world. I will provide you, My army, with Prayers that will need to be recited to save souls. These Prayer Groups will expand and within its ranks will rise a veritable army of devoted followers to bring forth the Truth of My Divine Promise of Salvation for all.

These Groups will form the army as dictated by My beloved Father, which will tackle the darkness of evil caused by Satan and his believers and followers.

Yes, My daughter, hard though it is to understand, but there are many people, who, not only acknowledge Satan, but who pay allegiance to him. There are many souls in darkness who pay homage to and idolize the king of darkness. Many churches, hidden from the eyes of My children of the Light, have been built in honour of Satan. They bow before him, hold black masses and insult Me with every kind of blasphemy and insult, which would shock and disgust you. Their numbers are growing and many of Satan’s dedicated and committed followers work in very respectable senior positions in business, banking and political circles. They unite as one in defiance of God, My Eternal Father, in the full knowledge as to what they are doing.

Just as Satan hates humanity, because it was created by God the Father, Creator of all things, these satanic devotees hate mankind. The hatred they feel is so deep that they will try to form an elite army to destroy millions of lives on Earth. In their pursuit of power and wealth, they will aim to clear the way for their own needs and desire to control mankind.

These are among the hardened sinners, for whom I seek your help, children. I need your prayers to open their hearts to the lies they have been led to believe by the deceiver. They are lost to Me, unless they beg for My Mercy. This is why prayer may be their only saving grace.

This powerful army, led by the deceiver, will attempt to cause terrible destruction. They are already trying to poison My children in the most cunning ways through your water, medicine and food. Please stay alert at all times.

The Hand of My Father will fall, soon after The Warning, on these wicked souls if they continue to reject My Mercy. Meanwhile, children, you must stand up and do not allow your nations to be bullied. Pray for My protection and keep your lives simple. Pray and receive the Sacraments. Ask for My help in all things and I will respond to your pleas according to My Most Holy Will.

Pray, pray, pray to mitigate the evil plans to control the world, which this wicked group is plotting. They are gaining power in the Middle East and are making attempts to control Europe, before they target other parts of the world. The enemies they reveal to you in the news media are not the real enemies. They create enemies in order to justify retaliation, which will always have the same goals, to control, to own, to build wealth.

Pray for them to convert, for without conversion, their wicked deeds will cause much grief and distress. My Eternal Father will however, serve down His punishment, but they can still inflict damage, which will cause untold suffering among My children.

Your beloved Saviour
Jesus Christ