Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie jest formą światowej spowiedzi

piątek, 21 października 2011 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, napisz to. Doznajesz teraz intensywnych cierpień dla ratowania z ciemności dusz, które odrzucają Mnie i Mojego Ojca. Te dusze są tak zamknięte i zatwardziałe, że mogą być zbawione jedynie dzięki modlitwom innych i cierpieniu dusz ofiarnych, bo one nie zechcą szukać odkupienia. Ich upór powstrzyma je od odczuwania wystarczających wyrzutów sumienia, aby wyznały swoje grzechy i błagały o przebaczenie.

Ostrzeżenie jest formą światowej spowiedzi. Będzie to czas, gdy od każdego będę oczekiwał, że poprosi o przebaczenie za swoje grzechy, albo spotka się z odrzuceniem. Tak wiele dusz w ciemności odepchnie Moją Rękę Miłosierdzia. Odwrócą się ode Mnie. Ty, Moja córko, wraz ze wszystkimi Moimi pobożnymi wyznawcami, możecie pomóc uratować te dusze od wiecznego potępienia. Nigdy nie wywierałbym presji na Moje dzieci, by cierpiały w Moje Imię, ale dzięki tym, którzy ofiarują Mi jako dar swoją pomoc poprzez cierpienie, mogę uratować znaczną część ludzkości.

Cierpienie wynika z ataków szatana, kiedy dręczy dusze, które są blisko Mnie, i tych, którzy są przeze Mnie powołani, aby prowadzili świętą Misję nawracania dusz. Gdy nadchodzą te ataki, wiedzcie, że jesteście w jedności ze Mną. Wtedy bardzo dobrze Mnie poznacie. Będziecie wiedzieć, co Ja czuję – Moją radość, Mój smutek, Mój żal, Mój ból i przerażenie, gdy tracę jakąś duszę na rzecz szatana.

Nie martwcie się. Dotychczas dzięki tym Orędziom zostały już uratowane miliony dusz. Modlitwy Mojej wiernej Armii już łagodzą globalne katastrofy i odejście Mojego świętego Wikariusza z Watykanu. Jej posłuszeństwo w modlitwie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia ratuje dusze w tym momencie.

Moja córko, upewnij się, że wszystkie Moje dzieci rozumieją, że poprzez te Orędzia mówię do wszystkich religii i wyznań. Nie wykluczam nikogo, bo wszyscy są dziećmi Boga. Jest tylko jeden Bóg i jest to Mój Ojciec Przedwieczny, Bóg Najwyższy. Chodźcie razem ze Mną, dzieci, i pracujmy zjednoczeni, aby szybko ratować Moje dusze na całym świecie. Jedynie poprzez modlitwy możecie Mi pomóc uratować świat.

Wasz Jezus
Zbawiciel całej ludzkości

The Warning is a form of Global Confession

Friday, October 21st, 2011 @ 20:30

My dearly beloved daughter, write this. You are now undergoing intense suffering in order to save those souls of darkness who reject Me and My Father.

So closed and hardened are those souls that it will be only be through the prayers of others and the suffering of victim souls that they can be saved, for they will refuse to seek redemption. Their stubbornness will stop them from feeling enough remorse to confess their sins and beg for forgiveness.

The Warning is a form of Global Confession. It will be the time when everyone will be expected to ask for the forgiveness of their sins, or face rejection. So many souls in darkness will refuse My Hand of Mercy. They will turn away from Me. You, My daughter, along with all My devout followers can help save their souls from eternal damnation.

I would never pressurise My children to suffer in My Name. But for those who offer Me, as a gift, their help through suffering, I can redeem much of mankind.

Suffering comes about from the attacks of Satan, when he torments souls who are close to Me and those who are appointed by Me to lead a holy Mission to convert souls. Know that when these attacks come, you are in union with Me. You will then get to know Me so well. You will know how I feel – My Joy, My Sadness, My Grief, My Pain and the terror when I lose a soul to Satan.

Do not worry. Already, millions of souls have already been saved through these Messages.

The prayers of My devoted army are already mitigating global disasters and the departure of My Holy Vicar from the Vatican. Their obedience in reciting My Divine Mercy Chaplet is saving souls right now.

My daughter, make sure that all My children understand that I speak to all religions and denominations through these Messages. I exclude no one, for they are all children of God. There is only one God and that is My Eternal Father, God of the Most High.

Come together with Me, children, and let us work as one to save My souls all over the world, quickly. By prayer alone you can help Me save the world.

Your Jesus
Saviour of all Mankind