Jezus Do Ludzkości

Jak prosić Mnie o pomoc, bym rozwiał wasze zmartwienia

środa, 17 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, Łaski wylane nad tobą są udzielane, aby jeszcze wzmocnić cię w tym Dziele, obdarzając cię dodatkową ufnością.

Zaufanie Mi, dzieci, jest bardzo ważne. Tak, gdy czuję waszą miłość do Mnie, przynosi to wiele radości Mojemu Najświętszemu Sercu. Jednak tylko wtedy, gdy naprawdę Mi ufacie i porzucicie wszystkie swoje zmartwienia, przekazując je Mnie, mogę się nimi zająć, abyście mogli poczuć sens prawdziwego pokoju.

Tak wiele Moich dzieci modli się w specjalnych intencjach. Słucham każdego. Ale kiedy modlicie się do Mnie o coś bardzo ważnego dla was, musicie pozbyć się swoich obaw. Lęk nie jest ode Mnie. Jest wam podrzucany przez szatana jako metoda dręczenia was. Nie rozumiecie tego? Jeżeli lękacie się czegoś, co jak czujecie, ma wpływ na wasze życie, to im bardziej się lękacie, tym bardziej problem się wzmaga.

Dopiero kiedy się zatrzymacie i powiecie do Mnie:

Jezu, oddaję Ci z zaufaniem wszystkie moje niepokoje w tej sprawie, tak że ten problem jest teraz Twój, byś go rozwiązał według Twojej Najświętszej Woli,

wasz umysł może być spokojny. To jest to, co rozumiem poprzez zaufanie, dzieci.

Zaufanie Mi oznacza, że okazujecie wielką ufność. Ufajcie Mi. Umarłem za wasze grzechy – za każdego z was żyjącego dzisiaj, nawet w obecnej epoce. Dlaczego nie mielibyście Mi ufać?

Kocham was jak nikt inny na tej ziemi. Nikt nie będzie ani nie może kochać was tak, jak Ja was kocham. Przez cały czas o tym pamiętajcie.

Idźcie teraz w Miłości i pokoju. Jestem z wami rano, w południe i w nocy, i czekam na wasze wołanie.

Wasz umiłowany Przyjaciel i Zbawiciel
Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus

How to ask Me to help you resolve your worries

Wednesday, August 17th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, the graces poured out over you are being given to make you even stronger in this Work, by giving you extra confidence.

Confidence in Me, children, is very important. Yes it brings much joy to My Sacred Heart when I feel your love for Me. However, it is only when you truly confide in Me and let go of all your worries by passing them over to Me, so I can take care of them, that you can feel a sense of True peace.

So many of My children pray for special intentions. I listen to every single one. But you must, when praying to Me for something very important to you, let go of your fears. Fear is not from Me. It is given to you by Satan as a means to torment you. Don’t you understand this? When you fear something, which you feel has a grip over your life, the more you fear, the more the problem festers.

It is only when you stop and say to Me:

“Jesus I hand you over all my concerns in this matter, in confidence, so that the problem is now Yours to resolve, according to Your Most Holy Will.”

that your mind can be at peace. This is what I mean by confidence, children.

Confidence in Me means that you display a great trust. Trust in Me. I died for your sins – every single one of you alive today, even in this age. Why would you not trust in Me?

I love you like no other creature on this Earth. No one will or can love you like I do. Remember this, at all times.

Go now in love and peace. I Am at your side morning, noon and night just waiting for your call.

Your beloved Friend and Saviour
King of Mercy, Jesus Christ