Jezus Do Ludzkości

Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi – najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie

poniedziałek, 15 sierpnia 2011 roku, godz. 0.05

Moja szczerze umiłowana córko, podczas gdy Mój Ojciec Przedwieczny, Bóg Najwyższy, przygotowuje świat na mające nastąpić zmiany, jest On przytłoczony smutkiem w powodu człowieka, który wciąż jest ślepy na prawdę o Jego Istnieniu.

Teraz, kiedy Mój Ojciec rozpoczyna zmiany dla przygotowania Mojego powrotu na ziemię, widzi na świecie tak wiele grzechu, że płacze z żalu w związku z nieuchronnością tego, iż dusze zostaną dla Niego ostatecznie utracone. Modlitwa dla ratowania tych, którzy dziś jeszcze żyją na tym świecie, ale którzy dobrowolnie, z czystego uporu odwracają się od Niego, choć wiedzą o Jego Istnieniu i uznają je, może pomóc ocalić ich dusze. Módlcie się nadal i dokonujcie osobistych wyrzeczeń dla tych dusz, Moja córko, bo bez modlitwy należy się obawiać o ich przyszłość.

Polegam na Moich wyznawcach, że będą się modlić za zagubione dusze. Czas, który pozostał, aby przekonać ślepych do wiary, aby otworzyć ich oczy na prawdę o Istnieniu Boga Ojca, jest teraz krótki.

Połączcie swoje ręce, Moje dzieci Światła, tak by wasz krąg miłości i oddania się Mnie był wystarczająco silny, aby przyciągnąć te dusze, które nie wierzą lub nie uznają Istnienia Mojego i Mojego umiłowanego Ojca. Nie przerywajcie tego łańcucha wiary, kiedy możecie postarać się ratować waszych braci i siostry, którzy już nie podążają drogą do Prawdy Życia Wiecznego. Zamiast tego, ponieważ są osłabieni przynętą ziemskich dążeń, będą potrzebowali mocnego prowadzenia, aby im pomóc.

Nie wywierajcie nacisku na tych, którzy nie wierzą w Boga. Nakłaniajcie ich łagodnie, powiedzcie im o Moim Ukrzyżowaniu i o tym, jak Mój Ojciec Przedwieczny złożył najwyższą Ofiarę, aby zbawić Swoje dzieci, dając im Dar Łaski Zbawienia przez przebaczenie grzechów.

Mój Ojciec wzywa teraz tych wszystkich, którzy po raz pierwszy czytają te Orędzia. Musicie uważnie czytać każde Orędzie. Módlcie się wtedy do Ducha Świętego o Łaskę, by móc dostrzec, że te Orędzia mają Boskie pochodzenie. Otwórzcie serce, by przyjąć Moje Słowo. Odczujecie Mnie w duszy, gdy będziecie prosić w ten sposób:

Jezu, jeśli to naprawdę jesteś Ty, proszę, napełnij moją duszę znakiem Swojej Miłości, abym mógł rozpoznać Cię jako Tego, Kim Ty jesteś.

Nie pozwól, abym został zwiedziony przez kłamstwa.

Okaż mi zamiast tego Swoje Miłosierdzie, otwierając mi oczy na prawdę i drogę do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Pamiętajcie, dzieci, przychodzę do świata, mówiąc do was w ten sposób, tylko ze względu na Moją głęboką, czułą Miłość. Nie po to, by was szokować, wywoływać wrażenia, tworzyć kontrowersje lub debaty. Dzieje się tak, aby pomóc ratować wszystkie dusze, szczególnie młode pokolenie, które nie przejawia żadnego zainteresowania religią, jest tak zajęte swoim życiem, w którym nie ma wiele miejsca dla Boga. Mam nadzieję, że mówiąc do nich językiem, który rozumieją, zwrócę ich uwagę na wydarzenia, które mają niebawem nastąpić. Są jednymi z najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie, dzieci. Jest niezmiernie istotne, abym dotarł do nich tak szybko, jak to możliwe.

Zgromadźcie się teraz ze Mną, Moje dzieci, by ratować wszystkich młodych ludzi w dzisiejszym świecie. Pomóżcie Mi przyjąć ich do Mojego Królestwa, aby ani jedna cenna dusza nie była dla Mnie utracona.

Wasz umiłowany Zbawiciel całej ludzkości
Jezus Chrystus

Help Me Save all young people – the most vulnerable in your society

Monday, August 15th, 2011 @ 00:05

My dearly beloved daughter, as My Eternal Father, God the Most High, prepares the world for the changes ahead, He is laden with sorrow for the man who is still blind to the Truth of His Existence.

When My Father sets about now to ring in the changes to prepare for My return to Earth, He sees so much sin in the world that He weeps with sorrow for the inevitability of souls who will become lost to Him eventually. Prayer to save those still alive in the world today, who willingly turn away from Him in pure defiance, although they know and accept His Existence, can help save their souls. Continue to pray and make personal sacrifices for those souls, My daughter, for without prayer you must fear for their future.

I Am relying on My followers to pray for the lost souls. The time left to convince the blind of faith to open their eyes to the Truth of the Existence of God the Father is short now.

Link hands, My Children of the Light, so that your circle of love and devotion to Me is strong enough to draw those souls who do not believe or accept the Existence of Me or My beloved Father. Do not break this chain of faith when you can reach out to save your brothers and sisters who no longer follow the path to the Truth of eternal life. Instead, because they are weakened by the seduction of worldly pursuits, they will need firm guidance to help them.

Do not bully those who don’t believe in God. Coax them gently, tell them about My Crucifixion and how My Eternal Father made the ultimate Sacrifice to save His children, by giving them the Gift of the Grace of Salvation through the forgiveness of sin.

My Father calls now on all those reading these Messages for the first time. You must read each Message carefully. Then pray to the Holy Spirit for the grace to be able to see that these Messages are of Divine Origin. Open your heart to receive My Word. Feel Me in your soul by asking of Me the following:

“Jesus, if this is really You, please flood my soul with the Sign of Your Love, so that I can recognise You for Who You are.

Do not let me be deceived by lies.

Show me instead Your Mercy by opening my eyes to the Truth and the path to Your New Paradise on Earth.”

Remember, children, it is only because of My deep, tender Love that I come to the world by communicating with you in this way. It is not to shock you. Impress. Create controversy or debate. It is to help save all souls, especially a young generation who have no interest in religion, so busy are they with their lives where God holds little place. It is by talking to them in a language they understand that I hope to alert them to events about to unfold. They are one of the most vulnerable in your society, children. It is vital that I reach out to them as quickly as I can.

Gather now, My children, with Me to save all young people in the world today. Help Me to embrace them into My Kingdom so not one single, precious soul is lost to Me.

Your beloved Saviour of all Mankind
Jesus Christ