Jezus Do Ludzkości

Zamieszki na świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie

wtorek, 9 sierpnia 2011 roku, godz. 20.30

Moja umiłowana córko, nadszedł czas zamieszek na świecie, gdy człowiek powstanie przeciw człowiekowi, brat przeciwko bratu, bliźni przeciw bliźniemu, jak zostało to przepowiedziane. Te wydarzenia będą teraz wybuchać jedno po drugim. Wiele państw tego doświadczy. Na świecie jest teraz wiele gniewu, rozczarowania i lęku pośród Moich dzieci. Powiedz im, że te wydarzenia są inicjowane przez szatana i że przed Ostrzeżeniem wybuchnie jeszcze zamieszanie i będzie się nasilać.

Moja córko, to było przepowiedziane jako właśnie jeden ze znaków, których ludzkość doświadczy podczas roku 2011, roku oczyszczenia. Moje dzieci z przerażeniem staną się świadkami zła, które istnieje na świecie w duszach ludzi działających z czystej nienawiści i złości wobec siebie nawzajem. Moja córko, w tej bitwie, która będzie w dalszym ciągu trwać, nie będzie zwycięzców. Wszystkie te okrucieństwa, które się wydarzą, pochodzą z ręki ludzi. Są one spowodowane ich brakiem miłości do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, przez co oni dobrowolnie zaczęli współdziałać z szatanem.

Módlcie się, Moje dzieci, za tych wszystkich, którzy będą cierpieć z powodu nieporządku na świecie, bo tylko kilka państw uniknie tych wybuchów furii i zniszczeń. Wojna nienawiści będzie widziana w różnych krajach i narodach. Wielu odczuje zamieszanie, grozę i ból.

Proszę, ufajcie Mojemu Ojcu, Bogu Przedwiecznemu, bo tylko Jego Ręka pomoże powstrzymać te katastrofy, dzieci. Bądźcie mocni, czujni i wierni Mnie, waszemu ukochanemu Zbawicielowi. Wszystko się poprawi w waszym świecie, gdy tylko zrozumiecie, jak ważna jest Miłość w waszym życiu oraz jak ważna jest zgoda i troska o bliźnich. Modlitwa pomoże zredukować oddziaływanie tego diabelskiego zamieszania.

Pamiętajcie, że wojny, przemoc i morderstwa nie pochodzą od Boga – one są wytworzone przez szatana. Jego złość osiągnęła teraz niespotykany poziom, a jego wściekłość oddziałuje wśród Moich dzieci poprzez wniknięcie do tych, którzy są słabego ducha i nie mają miłości w sercach.

Słuchajcie Mnie teraz. Miłujcie się nawzajem tak, jak Ja was miłuję. Odrzućcie teraz szatana, jego służalców i jego marionetki. Módlcie się do świętego Michała Archanioła, aby strzegł waszych wspólnot. Módlcie się do Mnie o prowadzenie. Módlcie się, wzywając Ducha Świętego, aby zstąpił na wasze kraje.

Wasz Miłosierny Zbawiciel
Jezus Chrystus

Turmoil in the world caused by the lack of love for Me

Tuesday, August 9th, 2011 @ 20:30

My beloved daughter, the time has come for turmoil in the world where man will rise against man, brother against brother and neighbour against neighbour, as foretold. Events will erupt now one after another. Many countries will experience this. There is much anger in the world, disappointment and fear amongst My children. Tell them that these events are ignited by Satan and that further turmoil will erupt and intensify before The Warning.

This, My daughter, has been foretold as just one of the signs that mankind will experience during 2011, the Year of Purification. My children will witness, with shock, the evil that exists in the world in the souls of those driven by sheer hatred and anger for each other. There are no winners, My daughter, in this battle which will continue to rage. It is by the hand of man that these atrocities come about. It is because of their lack of love for Me, and My Eternal Father, that they become willing accomplices of Satan.

Pray, My children, for all those who will suffer because of unrest in the world. For few countries will escape these outbursts of fury and destruction. This war of hatred will be seen within various countries and nations. Confusion, terror and sorrow will be felt by many.

Please trust in My Father, God the Eternal Father, for His Hand will help stop these calamities, children. Keep strong, alert and loyal to Me, your beloved Saviour. All will improve in your world when you realise the importance of love in your lives and the importance of harmony and caring for your neighbour. Prayer will help reduce the impact of evil unrest.

Remember, war, violence and murder, are not of God they are created by Satan. His anger has now reached unprecedented levels and his fury is being wielded upon My children by the infiltration of those who are weak in spirit with no love in their hearts.

Hear Me now. Love one another as I love you. Reject Satan, his minions and his puppets now. Pray to St. Michael the Archangel to protect your community. Pray to Me for guidance. Pray to invoke the Holy Spirit to descend on your countries.

Your Merciful Saviour
Jesus Christ