Jezus Do Ludzkości

Dzieci, nie zniechęcajcie się pełnymi rozpaczy opowieściami o tym, co czeka ludzkość

poniedziałek, 8 sierpnia 2011 roku, godz. 19.45

Moja szczerze umiłowana córko, minęły już dni od czasu, kiedy przemawiam do ciebie. A to było po to, aby dać ci szansę wysłuchania porad Mojego umiłowanego Ojca, Boga Najwyższego, żeby dopomóc ci zrozumieć rolę cierpienia w ratowaniu dusz.

Dni ubywa i czas Ostrzeżenia się przybliża. Wszystko już jest gotowe na płomienie Mojej Miłości, które otoczą cały świat jako jedno. Aniołowie, chóry Niebieskie oczekują obecnie tego Dnia Chwały, w którym powrócę, aby dać człowiekowi ostatnią szansę uznania Mojego Istnienia i Istnienia Mojego Ojca Przedwiecznego.

Dzieci, nie zniechęcajcie się plotkami i pełnymi rozpaczy opowieściami o tym, co czeka ludzkość. Zamiast tego spoglądajcie na Mnie i powierzcie Mi swoje obawy. Ludzkość otrzyma jakże wspaniały Dar. Człowiek nie tylko spotka Mnie twarzą w twarz, lecz również będzie uszczęśliwiony z poznania i ujrzenia Prawdy, która zostanie mu ukazana przed jego własnymi oczami.

Będzie to wspaniały dzień w historii, w którym nadzieja i Miłość będą okazane wam wszystkim. Nawet najzatwardzialsi grzesznicy upadną i będą wylewać łzy skruchy. To jest dobra wiadomość, dzieci, bo każdy może zostać uratowany, jeżeli tylko porzuci swoją pychę i ego. Wszyscy z własnej wolnej woli muszą się zjednoczyć, aby pozwolić Mi wejść do ich serc, tak by mogli zostać poprowadzeni w kierunku Światła. W przypadku wielu grzeszników w grzechu śmiertelnym to Światło będzie paliło ich oczy i dusze. Będzie to bolesne. Gdyby tylko mogli przetrzymać swoje przerażenie powstałe z powodu poznania, jak Mnie znieważali, staliby się mocniejsi i by się nawrócili.

Tak więc, dzieci Mojej Armii, do was teraz to mówię. Cieszcie się, bo to wydarzenie będzie najbardziej nadzwyczajnym w waszym życiu, a wasza dotychczasowa miłość do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego przepełni wasze dusze. Ogrom miłości przeniknie do waszych myśli, ciał i dusz, tak że zostaniecie odnowieni w duchu na wieki. Módlcie się teraz za siebie nawzajem, ponieważ czas jest krótki. Świat jest obecnie przygotowywany na Ostrzeżenie, tak by wszystko było gotowe na Mój wielki Dar.

Podejmujcie dalej, Moje dzieci, swoje pobożne praktyki w tym miesiącu ratowania dusz, ponieważ do końca sierpnia miliony dusz zostaną uratowane dzięki waszym wysiłkom.

Pamiętajcie, dzieci, że jestem obecny w waszym życiu, każdego dnia, obserwując was i prowadząc. Kocham was wszystkich. Pozostawajcie wierni Moim życzeniom, by ratować dręczone dusze.

Jezus Chrystus

Children, do not become discouraged by tales of despair facing mankind

Monday, August 8th, 2011 @ 19:45

My dearly beloved daughter, it is days since I communicated with you. This was to give you a chance to listen to the advice of My beloved Father, God the Most High, to help you understand the role of suffering to save souls.

The days now are getting shorter as the time for The Warning draws nearer. All is set for the Flames of My Love, which will envelop the whole world as one. The angels, the choirs in Heaven await now the Day of Glory when I return to give man his last opportunity to accept My Existence and that of My Eternal Father.

Children, do not become discouraged by rumour or tales of despair facing mankind, instead, look to Me now and confide in Me your fears. Mankind will be given such a wonderful Gift. Not only will man encounter Me, face-to-face but they will be overjoyed to learn and see the Truth presented before their very eyes.

This is to be a great day in history when hope and love will be shown to all of you. Even hardened sinners will fall down and weep tears of remorse. This is good news, children, for all can be saved if they abandon their pride and ego. All, through their own free will, are to be united to allow Me to enter their hearts so that they can be guided towards the Light.

For many sinners in mortal sin, this Light will burn their eyes and their soul. It will be painful. If they can only endure the fright of seeing how they offend Me, they will become strong and will convert.

So, children of My army, I say to you now. Smile, for the event will be the most extraordinary in your lives and your existing love for Me and My Eternal Father will infuse your soul. So much love will infiltrate your minds, bodies and souls that you will be renewed in spirit forever. Pray now, for all of you, for the time is short. The world is being prepared now for The Warning so that all will be ready for My great Gift.

Continue, My children, with devotion, this Month of the Salvation of Souls, for by the end of August millions of souls will be saved through your efforts.

Remember, children, I Am present in your lives every day. Watching. Guiding. I love all of you. Remain loyal to My wishes to save tortured souls.

Jesus Christ