Jezus Do Ludzkości

Orędzie od Dziewicy Maryi o Jej zagubionych dzieciach

wtorek, 7 czerwca 2011 roku, godz. 14.45

Moje dziecko, te kilka ostatnich dni nie było łatwych. Gdy jesteś posłuszna Mojemu Synowi, to jest to jedyne, co się liczy. Proszę, nie pozwól, aby wątpliwości lub obawy wkradały się na tym etapie do twojego serca, bo gdy tak się stanie, będzie to z tego powodu, że zwodziciel działa. Otwórz swoje serce, aby pozwolić, by Łaski napełniły twoją duszę, tak byś mogła zbliżyć się do Mojego drogiego Syna. Jesteś teraz blisko twojej Matki Najświętszej, która cię przez cały czas wspiera i prowadzi. Z tą części twojej misji trudno jest ci się uporać, ale pamiętaj, że działanie dla Mojego Syna nigdy nie jest łatwe. Pomimo swojego wahania staniesz się silniejsza, ponieważ wciąż przestrzegasz Jego wskazań; i to jest dobre. Módlcie się teraz wszędzie za wszystkie Moje zagubione dzieci, bo brak im Miłości, prawdziwej Miłości, którą proponuje im Mój Syn. Ta Miłość jest ich zbawieniem. Dlatego, proszę, ofiarujcie wszystkie swoje modlitwy za te biedne, zagubione dusze.

Idź teraz w pokoju i nadal czyń wszystko, o co przez cały czas prosi cię Mój Syn.

Twoja Matka Najświętsza
Maryja, Królowa Nieba

Message from the Virgin Mary regarding her lost children

Tuesday, June 7th, 2011 @ 14:45

My child, these last few days have not been easy. When you obey my Son, that is all that matters. Please do not allow doubts or fears to come into your heart at this stage, for when they do it is because the deceiver is at work.

Open your heart to allow the graces to flood your soul so that you can become closer to my Precious Son. You are now close to your Blessed Mother, who supports you and guides you at all times. This part of your Mission is hard to deal with, but remember that working for my Son is never easy. You will become stronger, despite your hesitancy, because you still follow His instructions, so this is good. Pray now for all my lost children everywhere, for they are empty of love, the real love that my Son offers them. This love is their salvation. So please offer up all your prayers for these poor, lost souls.

Go now in peace and continue to do everything my Son asks of you, at all times.

Your Blessed Mother
Mary Queen of Heaven