Jezus Do Ludzkości

Klucze Rzymu są teraz zwracane Bogu, Ojcu Wszechmogącemu

poniedziałek, 6 czerwca 2011 roku, godz. 10.30

Moja szczerze umiłowana córko, bądź teraz silna. Treść Moich Orędzi do ciebie sprawia, że się lękasz, czemu nie powinnaś ulegać. Czasami czujesz się bardzo samotna w tym Dziele, a jednak Ja stoję przy tobie każdego dnia i nie jestem daleko od ciebie. Moje Orędzia, jak już ci wcześniej powiedziałem, nie zawsze przyniosą duszom radość. Wierzący zrozumieją jednak, że kara jest konieczna, aby oczyścić świat.

Jest to czasami trudne, wiem, by przyswoić sobie tę treść, ale musisz pokładać we Mnie całą swoją ufność. Polecam ci po raz kolejny, abyś nie wiązała się z tymi ludźmi, którzy we Mnie wierzą, ale którzy podważają Moje święte Słowo, analizują je i szukają w nim dziur. Bo ani ty, ani te dusze nie mają prawa tego czynić. Musisz być Mi teraz posłuszna. Zostaw już tych, którzy wciąż pogardzają Moim Słowem i potępiają je, bo nie jest to już dłużej twoja sprawa. Tak, oczywiście, będziesz krytykowana, gdy będziesz głosić Moje Słowo. Ignoruj teraz tych, którzy starają się ciebie zająć. Czas jest zbyt krótki, aby go marnować na takie odwracanie uwagi. Osoby, o które musisz się teraz martwić, to Moje biedne dzieci, którym brak wiary lub które nie znają Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Oni są tymi, o których się teraz bardzo martwię.

Stąd jest to marnowanie cennego czasu, gdy ci chrześcijanie, mający dobre intencje, którzy zawsze próbują rozeznać Moje Słowo, poświęcają swój czas na analizy, zamiast po prostu podążyć za Moim Nauczaniem i modlić się za swoich biednych braci i siostry.

Moja córko, powiedz światu, że przepowiedziane katastrofy ekologiczne uderzą teraz w ziemię. Wszystko się teraz rozpocznie – tak wiele, tak szybko. A wszystko z tego powodu, że grzesznicy, schowani w swoich jaskiniach nieprawości, zamykają oczy na Słowo Boga Ojca.

Wierzący, nie obawiajcie się

Wierzący, módlcie się teraz. Nie obawiajcie się. Przez cały czas będę wam ofiarowywać Moją Boską ochronę, nawet gdy będziecie wyśmiewani w Moje Imię. Modlitwa da wam siłę i odwagę, gdy zły i jego służalcy wyleją teraz swój jad na Moje dzieci. Gdy ich potworne czyny działań wojennych przeciwko ludzkości zaczynają się nasilać poprzez terroryzm, monopol walut światowych i zatrucie ziemi przez celowe skażenie, słuchajcie Mnie teraz. Gniew Boga Ojca opadnie teraz, i to szybko. Na całym świecie musi być prowadzona modlitwa w grupach, bo to pomoże uniknąć niektórych z tych wydarzeń.

Módlcie się za Mojego ukochanego papieża Benedykta. Jest on otoczony przez bardzo potężnych wrogów Boga, niesytych władzy i kontroli Mojego Kościoła. Modlitwa może pomóc opóźnić jego bliskie odejście, gdy będzie zmuszony do opuszczenia Watykanu, jak zostało to przepowiedziane. Módlcie się, módlcie się, módlcie się ze względu na ten czas, bo będzie on najciemniejszym z tych, jakich kiedykolwiek doświadczyli Moi wyświęceni słudzy, biskupi, kardynałowie i wszyscy Moi prawdziwi wyznawcy. Klucze Rzymu zostaną teraz zwrócone Bogu, Ojcu Wszechmogącemu.

Nadszedł czas na walkę przeciwko szatanowi i jego złym zwolennikom. Ich próby sabotażu ludzkości zostaną potraktowane z największą surowością, bo będą oni znosić wielkie cierpienie za swoje złe czyny.

Podnieście się teraz, Moje dzieci. Przede wszystkim pokładajcie we Mnie swoją ufność, zawierzenie i oddanie się. Codzienna modlitwa, Msza i Eucharystia pomogą Mi i Mojemu Ojcu wyniszczyć to zło. Podążajcie za Mną. Podejmijcie Mój Kielich, bo gdy to uczynicie, będziecie się radować Życiem Wiecznym.

Wasz kochający Zbawiciel
Król ludzkości
Jezus Chrystus

The Keys of Rome now being handed back to God the Almighty Father

Monday, June 6th, 2011 @ 10:30

My dearly beloved daughter, be strong now. The content of My Messages to you are causing you fear, which you must not succumb to. Sometimes you feel so alone in this Work, yet I stand with you every day and Am not far from your side. My Messages, as I have told you before, will not always bring joy to souls. Believers, however, will understand that chastisement is necessary to help purify the world.

It is difficult, I know, to digest the content sometimes, but you must place all your trust in Me. I Am instructing you, once again, not to engage with those people, believers of mine, who challenge, analyse or pick holes in My Holy Word. For neither you nor those souls has the authority to do so. You must obey me now. Let those who continue to pour scorn and denounce My Word be, for this is no longer your concern. Yes, of course, you will be criticised when you proclaim My Word. Ignore those now who try to engage with you. Time is too short to waste with such diversions. The people you need to concern yourself with now are My poor children who lack faith, or who do not know Me or My Eternal Father. They are the ones of great concern to Me.

So while those well-meaning Christians who will always try to discern My Word, devote their time to analysis, instead of simply following My Teachings and praying for their poor brothers and sisters, valuable time is being wasted.

My daughter, tell the world that the ecological disasters foretold will now strike the Earth. All will commence now, so many, so quickly. And all due to the blind eyes turned on the Word of God the Father by sinners, wrapped up in their dens of iniquity.

Believers do not be fearful

Believers, pray now. Do not be fearful. I will offer you My Divine protection at all times, even when you are ridiculed in My Name. Prayer will give you strength and courage, as the evil one and his minions now pour out their venom on My children. As their heinous acts of warfare on humanity begins to escalate, through terrorism, monopoly of world currencies and the poisoning of the Earth through deliberate contamination, hear Me now. The Wrath of God the Father will now fall, and quickly. Prayer must be conducted in groups all over the world because it will help avert some of these events.

Pray for My beloved Pope Benedict. He is surrounded by very powerful enemies of God, gluttons for power and control of My Church. Prayer can help delay his imminent departure, when he will be forced to leave the Vatican as foretold. Pray, pray, pray for this period in time, for it will be the darkest ever to befall My sacred servants, Bishops, Cardinals and all true followers of Mine. The Keys of Rome will now be handed back to God the Almighty Father.

The time has come for the battle against Satan and his evil followers. Their attempts to sabotage mankind will be dealt with most severely, for they will endure great suffering for their evil acts.

Rise now, My children. Place all your trust, confidence and devotion to Me as a priority. Daily prayer, Mass and the Eucharist will help Me, and My Father, stamp out this evil. Follow Me. Take up My Cup, for when you do this, you will enjoy eternal life.

Your loving Saviour
King of Mankind, Jesus Christ