Jezus Do Ludzkości

Czcijcie Mojego Ojca

środa, 18 maja 2011 roku, godz. 17.00

Moja szczerze umiłowana córko, tęskniłem za czasem, który Mi wczoraj obiecałaś. Zdaję sobie sprawę, że prowadzisz bardzo zajęte życie, ale pamiętaj, że Ja Jestem Życiem, Którego musisz szukać przed wszystkimi swoimi codziennymi zajęciami.

Czas, by człowiek szczerze zastanowił się nad swoim życiem

Nadszedł czas, aby ludzkość zastanowiła się nad swoim życiem w naprawdę szczery sposób. Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, w każdym zakątku świata, muszą zadać sobie to pytanie. Czy wierzą, czy nie wierzą, że Bóg Ojciec istnieje? Zapowiedziany koniec czasów jest coraz bliżej i bliżej, więc musicie teraz dokonać kilku wyborów. Czy wy, Moje dzieci, uznajecie, że stworzył was Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny? Jeśli tak, to odpowiedzcie na kolejne pytanie. Ile czasu spędzacie, dziękując Mu za Dar życia, rodziny i przyjaciół? Za dom, w którym mieszkacie? Za pokarmy, które spożywacie? Jeśli tego nie robicie, nie podążacie za Prawdą.

Okażcie szacunek Mojemu Ojcu

Wy, którzy wierzycie w Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy, czy nie wiecie, że modlitwa jest niezbędna, jeśli macie skorzystać z chwalebnego życia przyszłego, które On dla was zaplanował? Mówcie do Niego codziennie. Okażcie Mu szacunek, na jaki zasługuje, bo nie zważając na Niego, obrażacie Mnie. Ja, wasz Boski Zbawiciel, Jezus Chrystus, wzywam was teraz, byście zrozumieli, jak ważne jest oddawanie czci Mojemu Ojcu. Nie poświęca Mu się uwagi, na jaką zasługuje. Wiele osób ma ten obraz Boga Ojca – surowego, przerażającego i zagniewanego. Odczuwacie taki respekt, że odsuwacie Go na bok. Gdybyście wiedzieli, jak On bardzo pragnie waszej miłości, upadlibyście natychmiast na kolana i poprosili Go, aby wam przebaczył. Proszę, módlcie się do Boga Ojca. On potrzebuje waszej miłości. On potrzebuje waszej pobożności. Modlitwa do Mojego Ojca przynosi ogromne Miłosierdzie. Kiedy w Moje Imię prosicie Mojego Ojca, aby was chronił i ratował, On rzadko oddala waszą prośbę, zgodnie ze Swoją Najświętszą Wolą. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, jest bardzo kochający, współczujący, a wierność wobec Niego przyniesie światu wielkie Łaski i zbawienie.

Módlcie się do Mojego Ojca, aby oddalił globalne katastrofy

Módlcie się do Mojego Ojca w imieniu Jego Syna umiłowanego, aby oddalił globalne katastrofy, a On wysłucha waszych modlitw. Szczególnie tak bardzo niewielu chrześcijan na świecie już dłużej nie woła do Niego o pomoc. On, Który z taką Miłością stworzył człowieka na Swój obraz, został zapomniany. Okażcie Mu cześć, która jest teraz niezbędna, aby pomóc złagodzić katastrofy ekologiczne, które pojawią się na ziemi podczas Wielkiego Ucisku.

Mój Ojciec trzyma świat w Swoich Rękach. Jego dzieci jednak nie oddają Mu już dłużej czci i nie adorują Go. Nie są świadomi faktu, że gdy szatan dalej kradnie dusze, jest tylko jedna Moc, która wytrzyma wieczność, i jest to Moc Boga. On w Swoim Miłosierdziu usłyszy wasze krzyki o pomoc. Proszę, wołajcie do Niego teraz, szczególnie w tych czasach wielkiej zmiany.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Syna Boga, Ojca Wszechmogącego
Jezus Chrystus

Honour My Father

Wednesday, May 18th, 2011 @ 17:00

My dearly beloved daughter, I have missed the time you promised Me yesterday. I realise that you lead a very busy life, but remember that I Am the Life Whom you must seek out above all your day-to-day activities.

Time for man to honestly reflect on his life

The time for mankind to reflect on his life, in a truly honest way, has come. All My children everywhere, in every corner of the world, must ask themselves this question. Do they or do they not believe that God the Father, exists? As the end times foretold draw nearer and nearer, a number of choices will now have to be made. Do you, My children, accept that God, My Eternal Father, created you? If you do, then answer the next question. How much time do you spend thanking Him for the Gifts of life, your family and friends? The home you live in? The food you eat? If you don’t, you are not a follower of the Truth.

Show My Father respect

For those of you who do believe in God the Creator of all things, do you not know that prayer is vital if you are to benefit from the next glorious life He has planned for you? Speak to Him daily. Show Him the respect He deserves, because by not paying attention to Him, you offend Me. For all those devoted followers of Mine, I, your Divine Saviour, Jesus Christ, call on you now to understand how important it is to honour My Father. He is not being given the attention He deserves. Many people have this image of God the Father, as being stern, frightening and angry. So in awe are you that you push Him to one side. If you knew how much He craves your love you would drop down on your knees this instant and beg Him to forgive you. Please pray to God the Father. He needs your love. He needs your devotion. Prayer to My Father yields tremendous Mercy. When you ask My Father to protect you and to save you, in My Name, He rarely refuses your request according to His Most Holy Will. God, My Eternal Father is very Loving, Compassionate and allegiance to Him will bring the world great graces and salvation.

Pray to My Father to avert global disasters

Pray to My Father to avert global disasters on behalf of His beloved Son and He will hear your prayers. So very few Christians in the world especially call on Him for help anymore. He, Who so lovingly created man in His Image, has been forgotten about. Show Him the honour that is now required, to help alleviate the ecological catastrophes that will occur on Earth during the Great Tribulation.

My Father holds the world in His Hands. His children, however, no longer honour or adore Him. They are oblivious to the fact that while Satan continues to steal souls there is only one Power that will withstand eternity and that is the Power of God. In His Mercy He will hear your cries for help. Please call on Him now, especially in these times of great change.

Your beloved Saviour
The Son of God the Father Almighty
Jesus Christ