Jezus Do Ludzkości

Znaczenie postu i wyrzeczenia się siebie

poniedziałek, 16 maja 2011 roku, godz. 11.30

Moja umiłowana córko, zdajesz sobie w końcu sprawę, że beze Mnie jesteś niczym. To dzięki Moim Łaskom otrzymujesz życie w Królestwie Mojego Ojca. Bez Mojej Obecności twoje życie będzie puste i pozbawione jakiegokolwiek rzeczywistego sensu. Och, jakże bym Sobie życzył, żeby wszystkie Moje dzieci zrozumiały to życie, które mogę im dać, szczególnie poprzez sakrament Najświętszej Eucharystii. Bo tylko wtedy, gdy przyjmujecie Mnie do swojej wątłej duszy pod postacią Boskiego Chleba i Wina, będziecie naprawdę odczuwać Moją Miłość. Ta Miłość wzmocni was – nie tylko w duszy, ale również w umyśle. Moja Obecność podniesie was, byście się stali Moimi prawdziwymi wyznawcami.

Mój wyznawca, który nie przyjmuje Mnie regularnie w tym Najświętszym Sakramencie, będzie jak naczynie, które jest napełnione do połowy. Potrzebujecie Mojego Ciała i Krwi, która została przelana dla was wszystkich, by was napełnić Moją prawdziwą Obecnością. Bo bez tego nie będziecie w stanie odnaleźć prawdziwej siły do pełnego głoszenia Mojej Chwały.

Dzieci, musicie zrozumieć, że wiara w Moje Istnienie jest tylko częścią waszej duchowej podróży. Potrzebujecie zrozumieć o wiele więcej. Tylko poprzez wyrzeczenie się przyjemności ciała będziecie naprawdę spełnieni. Z uwagi na fakt, że szatan kontroluje człowieka poprzez pokusy cielesne, powinniście odmówić mu dostępu do tych przyjemności, których możecie poszukiwać. Post jest jednym z najbardziej potężnych sposobów, by uwolnić swoją duszę od szatana i jego demonów. Tak niewielu ludzi na świecie jest w stanie zobowiązać się do tej ofiary, a przecież jest to tak proste i nie szkodzi waszemu zdrowiu. Jeden dzień postu w tygodniu przyniesie wam szczególne Łaski. Uczynienie małych ofiar na Moją cześć, waszego Boskiego Zbawiciela, nie tylko uratuje wasze dusze, ale także zbliżycie się do Mnie. Inne ofiary, poprzez które wyrzekacie się światowych dóbr, również przybliżą was do Mojego Najświętszego Serca.

Życie, Moje dzieci, nie powinno polegać na pogoni za rzeczami materialnymi, jeśli jest to w nadmiarze do waszych rzeczywistych potrzeb. Uznając proste potrzeby i poświęcając Mi swój czas, doświadczycie prawdziwego zadowolenia. Nie tylko to, po raz pierwszy poznacie również w swoim życiu sens prawdziwej wolności. Pamiętajcie, szatan panuje nad człowiekiem poprzez pożądania cielesne, w tym żywność, ubiór, seks, domy, samochody, urlopy, życie w luksusie, muzykę, alkohol i ubóstwianie sławnych ludzi. Gdy uznacie, że są to po prostu złudzenia, to zrozumiecie, że wasz czas na ziemi nie powinien być marnowany na takie bezcelowe dążenia.

Wasz czas na ziemi, dzieci, jest tylko częścią waszej podróży do wieczności. Po śmierci będzie dla was dalej trwało życie innego rodzaju. Bez względu na to, czy ludzie wierzą w Boga, Ojca Przedwiecznego, czy też nie, ich dusze będą nadal istniały po śmierci. Poszukujcie teraz Światła, tak żeby wasze dusze doświadczały prawdziwej szczęśliwości na wieczność i wzniosłego miejsca w Raju. By osiągnąć ten poziom duchowej świętości, proszę, podejmujcie ofiary cielesne, podczas gdy wciąż żyjecie na ziemi. Oddajcie też wszystkie swoje cierpienia w życiu za dusze zagubione, a przyniesie to wam nagrodę, oczekującą na was w życiu przyszłym.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Importance of Fasting and Self Denial

Monday, May 16th, 2011 @ 11:30

My beloved daughter, you are finally realizing that without Me you are nothing. It is through My graces that you receive life in My Father’s Kingdom. Without My Presence in your life it will be barren and devoid of any real meaning. Oh how I wish all My children would understand the life that I can bring them, especially through the Sacrament of the Holy Eucharist. For it is only when you receive Me into your frail souls through the Divine Bread and Wine that you will truly feel My Love. This Love will strengthen you, not only in your soul, but in your mind. My Presence will lift you to become true followers of Mine.

A follower of Mine who does not receive Me regularly through this Most Holy Sacrament will be like a vessel that is only half full. You need My Body and Blood, which was shed for you all, to fill you with My True Presence. For without this you will be unable to find the real strength to proclaim My Glory fully.

Children, you must understand that belief in My Existence is just part of your spiritual journey. There is so much more you need to understand. It will only be through your denial of the pleasures of the flesh that you will truly be fulfilled. By virtue of the fact that Satan controls man through the temptations of the flesh so too should you deny him the access to those pleasures you may seek. Fasting is one of the most powerful ways to rid your soul of Satan and his demons. So few people in the world can commit to this sacrifice, yet it is so simple and does not damage your health. One day of fasting a week will bring you special graces. By making small sacrifices in honour of Me, your Divine Saviour, you will not only save souls, but you will become closer to Me. Other sacrifices where you denounce worldly goods will also bring you closer to My Sacred Heart.

Life, My children, should not be all about the pursuit of material things, if they are surplus to your real needs. By accepting simple needs and by devoting your time to Me, you will experience true contentment. Not only that, but for the first time in your life you will know the meaning of true freedom. Remember, Satan controls man through the desires of the flesh including food, clothes, sex, homes, cars, holidays, luxury living, music, alcohol and idolatry of famous people. By accepting that these are simply illusions, you will then understand that your time on Earth should not be wasted with such useless pursuits.

Your time on Earth, children, is just part of your journey into eternity. Life of a different kind will continue for you after death. Irrespective as to whether people believe in God the Eternal Father or not, their soul will still exist after death. Seek now the Light so that your soul will experience true happiness for eternity and an exalted place in Paradise. To achieve this level of spiritual sanctity please make sacrifices of the flesh while are you are still alive on Earth. Offer, too, all your sufferings in your life for lost souls and you will reap the rewards waiting for you in the next life.

Your loving Saviour
Jesus Christ