Jezus Do Ludzkości

Rosja i Chiny spowodują zakłócenia

niedziela, 1 maja 2011 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz światu, że ma teraz miejsce przygotowywanie dusz do Nowego Raju na ziemi, który obiecałem.

Data Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię nie jest do waszej wiadomości. Bądźcie jednak pewni, że Moje obietnice zawsze się spełniają. Nikt nie może powstrzymać Mojego wielkiego Aktu Miłosierdzia dla odkupienia ludzkości. Szatan nie ma tej mocy. On, zwodziciel, ma zostać zgładzony, Moja córko, i nie może przetrwać. Jego czas jest teraz bardzo krótki. Ostrzegam tych, którzy podążają za nim przez grzech, że pozostało im niewiele okazji, aby się uratować. Muszą się teraz odwrócić od grzechu, jeśli chcą być zbawieni. Ci z was, wyznawcy, którzy może macie członka rodziny albo szczególnego przyjaciela, którzy kroczą drogą grzechu – waszym obowiązkiem jest spróbować otworzyć im oczy na Prawdę.

Przygotujcie się teraz, aby uniknąć przyjęcia znamienia bestii

Wiele wydarzeń, zarówno na ziemi, jak i w Niebiosach, które zmienią bieg historii, ma już wkrótce mieć miejsce. Wszyscy przygotowujcie się w tym czasie. Powiedziałem wam wcześniej, że pieniądze będą niewystarczające, tak więc, proszę, postarajcie się przygotować wasze rodziny na przetrwanie, tak byście nie musieli przyjmować znamienia. Proszę, nie lekceważcie Moich błagań.

Niezbędne są teraz grupy modlitewne, aby chronić was samych i ratować świat od prześladowania przez globalne organizacje – polityczne, bankowe i tak zwane organizacje na rzecz praw człowieka. Ich cel jest jeden – władza i kontrola nad wami, Moje dzieci, choć wielu z was tego nie widzi. Jednak z czasem zobaczycie. A ten czas jest blisko. Rozpocznijcie teraz przygotowywać się do waszego przyszłego przetrwania i trwajcie na modlitwie, bo Ja obdarzę was wszystkich Moimi szczególnymi Łaski dla ochrony. Proszę, nie bądźcie przestraszeni, bo jedyne, co naprawdę będzie miało znaczenie, to wasza wierność wobec Mnie.

Gdy jeden światowy porządek przejmie kontrolę nad Bliskim Wschodem, będziecie zadziwieni, jak wiele krajów będzie pod ich kontrolą, ile niewinnych dusz uwierzy, że te nowe reżimy oferują im wolność. Ale tak nie będzie.

Rosja i Chiny spowodują zakłócenia

Przyjrzyjcie się teraz, jak Rosja i Chiny stają się trzecim podmiotem, powodującym zakłócenia. Teraz już wkrótce ci z was, którzy oddali kontrolę nad swoimi krajami mglistym grupom, które traktują was jak marionetki, zobaczą niebawem, jak te złowrogie grupy tych politycznych sił, nie od Boga, będą wam próbować dyktować, jak macie żyć. Brońcie siebie przez modlitwę. Każdego dnia w każdej godzinie będę łagodził wasze cierpienie. Przyjmujcie Mnie w Najświętszej Eucharystii, a zyskacie siłę, która podczas tego prześladowania utrzyma was na niezwykłym poziomie.

Ja, Jezus Chrystus, nie chcę wywoływać paniki w waszym życiu. Ale nie mogę stać z boku i nie ostrzec was przed tymi wydarzeniami. Z powodu Mojego Miłosierdzia daję wam szansę przygotowania się – nie tylko ze względu na wasze duchowe dobro, lecz także ze względu na źródło utrzymania waszych rodzin. Aby uniknąć znamienia, proszę, przygotowujcie się starannie.

Ostrzeżenie bez wątpienia złagodzi wszelkie takie prześladowania, bo tak wielu się nawróci. Módlcie się, módlcie się teraz o wszelkie powszechne nawrócenie i o osłabienie każdej udręki, która rozwinie się podczas panowania antychrysta i fałszywego proroka.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Russia & China to cause disruption

Sunday, May 1st, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, tell the world that preparations are now underway to prepare souls for the New Paradise on Earth, which I have promised.

The date for My Second Coming on Earth is not for your knowing. Be assured though that My promises will always be fulfilled. No one can stop My great Act of Mercy to redeem mankind. Satan does not have this power. He, the deceiver, is to be destroyed, My daughter, and cannot survive. His time is very short now. I warn those who follow him through sin, that they have few chances remaining to redeem themselves. They must turn away now from sin if they want to be saved. Those of you followers who may have a family member or special friend who are following a path of sin, then it is your duty to try and open their eyes to the Truth.

Prepare now to avoid taking the mark of the beast

Many events both on Earth and in the Heavens are now about to take place, which will turn the course of history. Prepare, all of you, during this time. I have told you before that money will be scarce so please try to prepare your families for survival, so you won’t have to accept the mark. Please do not ignore My pleas.

Prayer Groups are vital now to protect yourselves and save the world from the persecution of global – political, banking and so-called human rights’ organisations. Their goal is one of power and control over you, My children, although many of you cannot see this. You will though in time. And that time is close. Start preparing for your future survival now and keep in prayer, for I will offer My special graces for protection to all of you. Please do not be frightened for all that will really matter will be your allegiance to Me.

As the One World Order takes control of the Middle East, you will be astonished at how many countries will be under their control, how many innocent souls will believe that these new regimes will offer them freedom. But this will not be the case.

Russia & China to cause disruption

Watch now as Russia and China become the third entity to cause disruption. Very soon now, those of you who have given control of your countries to faceless groups who treat you like puppets, will soon see the sinister groups these political forces, not of God, try to dictate how you live. Defend yourselves through prayer. Every day and every hour I will ease your suffering. Receive Me in the Holy Eucharist and you will gain a strength that will sustain you to extraordinary levels during this persecution.

I, Jesus Christ, do not wish to cause panic in your lives. But I cannot stand to the side and not warn you of these events. Out of My Mercy, I Am giving you a chance to prepare; not just for your spiritual welfare, but for the livelihoods of your families. To avoid the mark, please prepare carefully.

The Warning, will without question, ease any such persecutions, because so many will be converted. Pray, pray now for all global conversion, and to dilute any torment that will evolve during the reign of the antichrist and the false prophet.

Your beloved Saviour
Jesus Christ